Ako sa darí na Slovensku a v Európe odvetviu fintech? Prednášky expertov aj praktické ukážky ponúkne Fin.Techsummit 2018

Redakcia / 8. novembra 2018 / Tech a inovácie

Ne­pre­meš­kajte prí­le­ži­tosť na­zrieť do bu­dúc­nosti. Už 14. no­vem­bra vám ju v Bra­ti­slave pri­blí­žia re­no­mo­vaní sve­toví od­bor­níci z ob­lasti IT, fi­nan­cií, in­ves­to­va­nia, ale aj ap­li­ko­va­nej psy­cho­ló­gie.

O svoje ná­zory a stra­te­gické in­for­má­cie sa po­de­lia zá­stup­co­via in­šti­tú­cií ve­rej­nej správy vrá­tane Mi­nis­ter­stva fi­nan­cií SR a Európ­skeho par­la­mentu. Po­du­ja­tie Fin.Tech­sum­mit 2018 bude cen­nou prí­le­ži­tos­ťou nie­len si vy­po­čuť ich prís­pevky, ale aj sa za­po­jiť do ot­vo­re­ných a ži­vých dis­ku­sií o pre­po­jení tech­no­ló­gií a fi­nanč­níc­tva, dnes čo­raz viac di­gi­ta­li­zo­va­ného. Do­pyt tohto od­vet­via po no­vých prok­li­ent­skych rie­še­niach oslo­vuje roz­siahlu ko­mu­nitu ino­va­tív­nych tech­no­lo­gic­kých fi­riem vrá­tane star­tu­pov, ktoré pri­ná­šajú cenné (a ce­nené) ná­pady a in­ven­ciu.

Ako to v sku­toč­nosti vy­zerá v od­vetví fin­tech u nás a v Európe? Ana­lýzy vy­po­ve­dajú, že Slo­ven­sko často pat­rilo k „pr­vo­lez­com“ v na­sa­dzo­vaní vy­spe­lých pla­tob­ných tech­no­ló­gií, av­šak EÚ ako ce­lok sa ná­sko­kom pred os­tat­ným sve­tom pý­šiť ne­môže. Skôr na­opak. „Žiaľ, Európ­ska únia nie je glo­bál­nym líd­rom v po­sky­to­vaní fin­tech slu­žieb,“ kon­šta­tuje v po­zdrave účast­ní­kom Fin.Tech­sum­mitu euro­pos­la­nec Ivan Šte­fa­nec. Od­vo­láva sa pri­tom na po­rov­na­nie s USA, Čí­nou, In­diou a Ja­pon­skom. Európ­ske fin­tech spo­loč­nosti majú v prie­mere me­nej za­mest­nan­cov a exis­tujú krat­šie ako ich zá­mor­skí kon­ku­renti. Dô­vod? Chýba tu sku­točný jed­notný trh. Po­tom majú aj malé firmy prob­lémy s hľa­da­ním prí­le­ži­tostí a dô­ve­rou in­ves­to­rov.

Ve­deli ste, že me­dzi ban­kami v jed­not­li­vých kra­ji­nách Európy sú až prek­va­pivé roz­diely v za­vá­dzaní fin­tech ná­stro­jov? Zis­til to ne­dávny pries­kum spo­loč­nosti De­lo­itte. Nie­kde po­nú­kajú zá­kladné elek­tro­nické služby, kým inde sa di­gi­tálni lídri už vy­zb­ro­jujú pre bu­dúc­nosť. „Tr­hový tlak v nie­kto­rých kra­ji­nách do­hnal banky k do­sia­hnu­tiu di­gi­tál­nej vy­spe­losti, ktorá vý­razne pre­vy­šuje ak­tu­álne oča­ká­va­nia či po­treby kli­en­tov. Banky in­ves­to­vali do svo­jej bu­dú­cej kon­ku­ren­cie­schop­nosti, ve­riac, že pre­fe­ren­cie kli­en­tov ich do­behnú,“ uvá­dza sa v ana­lýze. To na­do­budne nový vý­znam po im­ple­men­tá­cii smer­nice PSD2, ktorá od­stráni ná­rodné ba­ri­éry me­dzi ban­kami a tie budú môcť voľne vstu­po­vať na iné trhy EÚ.

Umelá in­te­li­gen­cia sa v tomto kon­ku­renč­nom boji uka­zuje byť veľmi sil­nou zbra­ňou a bude mať vý­znamné miesto aj v prog­rame Fin.Tech­sum­mitu 2018. Je jej ve­no­vaná sek­cia s náz­vom Ro­bo­ti­zá­cia fi­nanč­ného sek­tora a aj toh­to­ročná téma tra­dič­ného Hac­kat­honu. Na jeho účast­ní­kov čaká vý­zva na­vr­hnúť uží­va­teľ­sky prí­ve­tivé ro­z­hra­nie we­bo­vej ap­li­ká­cie, ktorá sa do­káže roz­prá­vať s kli­en­tom. Jed­ným slo­vom – chat­bota. Za myš­lien­kou stojí Tatra banka, ktorá je ex­klu­zív­nym par­tne­rom kon­fe­ren­cie. „Tatra banka ako ino­vačný lí­der sle­duje ak­tu­álne trendy. Za najp­rog­re­sív­nej­šie, o kto­rých sme pre­sved­čení, že budú for­mo­vať ban­kov­níc­tvo bu­dúc­nosti, po­va­žu­jeme umelú in­te­li­gen­ciu a chat­bo­tov. Práve preto sme sa roz­hodli tejto téme ve­no­vať aj sa­mos­tatný hac­kat­hon, v kto­rom vy­zý­vame na spo­lu­prácu tech­no­lo­gic­kých nad­šen­cov s ino­va­tív­nym mys­le­ním,“ vy­svet­ľuje Na­tá­lia Ma­jor, členka pred­sta­ven­stva banky.

A čo na to všetko ho­vorí naša vláda? Na Fin.Tech­sum­mite 2018 bude jej re­pre­zen­tan­tom expert Mi­nis­ter­stva fi­nan­cií SR, ria­di­teľ od­boru ban­kov­níc­tva sek­cie fi­nanč­ného trhu Mar­tin Pe­ter. „Mi­nis­ter­stvo fi­nan­cií to s pod­po­rou fi­nanč­ných ino­vá­cií myslí vážne. Aj preto sme tento rok za­lo­žili Cen­trum pre fi­nančné ino­vá­cie,“ ho­vorí. „Máme za se­bou de­siatky stret­nutí s od­bor­níkmi a účast­níkmi trhu k  té­mam fin­tech, špe­ci­fic­kým vý­zvam ako pla­tobné služby, API, cro­wd­fun­ding, block­chain, to­ke­ni­zá­cia ak­tív alebo non-face-to-face iden­ti­fi­ká­cia. Vý­sled­kom dis­ku­sií je pre­hľadný plán cie­ľov, ktoré chceme do­siah­nuť,“ in­for­muje. Nuž, ak chcete ve­dieť viac o tom, ako si mi­nis­ter­stvo pred­sta­vuje fun­go­va­nie všet­kých týchto ná­stro­jov, príďte sa Mar­tina Petra spý­tať osobne.

Pri­po­meňme, že druhý roč­ník kon­fe­ren­cie Fin.Tech­sum­mit sa usku­toční 14. no­vem­bra v ho­teli Park Inn by Ra­dis­son Da­nube v Bra­ti­slave. Bude pre­bie­hať v dvoch stre­a­moch, kto­rými budú Au­to­ma­ti­zá­cia fi­nanč­ného trhu a Re­ulá­tori bu­dúc­nosti vs. ino­vá­cie. Sú­čas­ťou po­du­ja­tia bude ok­rem hac­kat­honu aj B2B mat­ching. Or­ga­ni­zá­tori pred­po­kla­dajú účasť po­dob­ného po­čtu náv­štev­ní­kov ako v pr­vom roč­níku, na ktorý ich prišlo tak­mer 300 z 10 kra­jín.

 

Účast­níci na po­du­jatí oce­ňujú najmä ot­vo­rený cha­rak­ter od­bor­ných dis­ku­sií a skvelý ne­twor­king me­dzi špe­cia­lis­tami z ce­lého spek­tra ak­ti­vít v seg­men­toch fi­nan­cií aj in­for­mač­ných tech­no­ló­gií. A v tomto roč­níku bude ne­twor­king ešte vy­lep­šený ve­čer­nou kul­túr­nou uda­los­ťou – dže­zo­vým kon­cer­tom!

„Po­va­žu­jeme za hlavný cieľ Fin.Tech­sum­mitu umož­niť priamu ko­mu­ni­ká­ciu všet­kých zain­te­re­so­va­ných strán a pre­po­jiť kon­zer­va­tívny svet tra­dič­ných fi­nanč­ných in­šti­tú­cií a fin­tech start-upov. Mys­líme si, že banky a iné po­dobné kor­po­rá­cie budú čo­raz viac out­sour­co­vať mnohé služby práve od no­vých dy­na­mic­kých spo­loč­ností a preto je po­trebné ich čo naj­skôr pre­po­jiť,“ uvie­dol k tomu Davy Čajko, ge­ne­rálny ria­di­teľ spo­loč­nosti Fu­ture Proof, ktorá Fin.Tech­sum­mit or­ga­ni­zuje.

Viac in­for­má­cií o kon­fe­ren­cií, re­gis­trá­cii a kom­pletný prog­ram a reč­ní­kov náj­dete na www.fin­tech­sum­mit.sk/2018

 

Vstu­penky sú v pre­daji až do 12. 11. 2018!

 

Kon­takt pre mé­diá:

 

Or­ga­ni­zá­tor Fin.Tech­sum­mit – ko­or­di­na­[email protected]­sum­mit.sk

Pridať komentár (0)