Ako sa na Slovensku zrodila jedna z najznámejších vodiek na svete

Zuzana Kaššáková / 9. mája 2017 / Rozhovory

Je­di­nečná re­cep­túra, zau­jí­mavý di­zajn fľaše, ame­rický in­ves­tor a slo­ven­ský vý­robca. Aj takto by sa dala de­fi­no­vať Do­uble Cross vodka, ktorá robí dobré meno Slo­ven­sku najmä na ame­ric­kom trhu. Do­konca sa ob­ja­vila aj vo via­ce­rých sve­to­vých kli­poch či fil­moch!

zdroj: archív Juraja Drobu/facebook.com/Juraj Droba

Je­di­nečná re­cep­túra, zau­jí­mavý di­zajn fľaše, ame­rický in­ves­tor a slo­ven­ský vý­robca. Aj takto by sa dala de­fi­no­vať Do­uble Cross vodka, ktorá robí dobré meno Slo­ven­sku najmä na ame­ric­kom trhu. Do­konca sa ob­ja­vila aj vo via­ce­rých sve­to­vých kli­poch či fil­moch!

Ako a kedy sa za­čal pí­sať prí­beh Do­uble Cross vodky? Prečo ta­kýto ná­zov, má niečo ľu­ďom evo­ko­vať?

Mal­colm Lloyd, ame­rický in­ves­tor, vy­štu­do­vaný chi­rurg, nav­ští­vil Slo­ven­sko v roku 2004. Jeho cie­ľom bolo pri­niesť na sve­tový trh novú značku lu­xus­nej vodky. Pred­sta­vili mi ho naši spo­loční známi z New Yorku a za­čali sme hľa­dať po­ten­ciál­neho vý­robcu v re­gi­óne stred­nej a vý­chod­nej Európy. Vy­hrala spo­loč­nosť Gas Fa­mi­lia zo Sta­rej Ľu­bovne. Značka Do­uble Cross uzrela svetlo sveta v roku 2007 a od sep­tem­bra 2008 vstú­pila na ame­rický trh. Ná­zov má viac vý­zna­mov – ok­rem do­slov­ného pre­kladu dvoj­kríž zna­mená aj zra­diť, pre­ka­bá­tiť… Je to taká hra so slo­vami. Mot­tom značky sa stala veta: „Zraď to bežné“.

zdroj: ar­chív Ju­raja Drobu

Ju­raj, o vás možno ľu­dia ani ne­tu­šia, že ste spo­jený s týmto vý­ni­moč­ným pro­jek­tom. Mô­žete nám po­ve­dať ako kon­krétne? Máte v pod­niku po­diel?

Ne­viem po­sú­diť do akej miery ľu­dia ve­dia/ne­ve­dia, že som spo­jený s týmto pro­jek­tom. Ja mám po­cit, že to ve­dia všetci okolo mňa. :) Som spo­lu­ma­ji­te­ľom značky Do­uble Cross Vodka a jed­ným zo šty­roch ľudí, ktorí stáli pri jej vzniku.

Vodka bola ur­čená pre ame­rický trh. Ne­obá­vali ste sa na za­čiatku, že sa vám v sil­nej kon­ku­ren­cii ne­po­darí pre­sa­diť? Aké boli za­čiatky?

Vodka vznikla za úče­lom pre­sa­diť sa na ame­ric­kom trhu, a to sa aj po­da­rilo. Prvý rok sa do­konca na Slo­ven­sku ani ne­pre­dá­vala a do­dnes je pre nás pri­ori­tou Ame­rika. Dnes sa už pre­dáva tak­mer vo všet­kých ame­ric­kých štá­toch. Za­čiatky boli cel­kom dobré, pro­dukt zau­jal in­ves­to­rov, ale i zá­kaz­ní­kov. Vodka sa za­čala pre­dá­vať a po­nú­kať v ne­wy­or­ských ba­roch na Man­hat­tane, zís­kala množ­stvo oce­není za di­zajn fľaše a kva­litu vodky,… Pre nás bolo skôr dô­le­ži­tej­šie ob­há­jiť sta­bilné miesto v tomto seg­mente. Z New Yorku sa po­stupne do­stá­vala do ďal­ších ame­ric­kých štá­tov. Nech­celi sme z Do­uble Cross Vodky uro­biť pro­dukt, ktorý príde, očarí, zaujme a zhasne.

zdroj: ar­chív Ju­raja Drobu

V čom vi­díte naj­väč­šie roz­diely me­dzi ame­ric­kým a európ­skym tr­hom?

Ame­rický trh je väčší, zá­kaz­níci pre­fe­rujú skôr kva­litné mie­šané drinky a každý štát je iný. Pre nás sú ok­rem New Yorku silné štáty Flo­rida, Te­xas, Ne­vada a tak ďa­lej, kde sa vodke dobre darí. Väč­šinu ľudí prek­vapí in­for­má­cia, že vodka je v USA naj­kon­zu­mo­va­nej­ším tvr­dým al­ko­ho­lom. Vý­razne pred­bieha whisky aj te­qu­ilu.

Kto je pre vás cie­ľový zá­kaz­ník, na kto­rého sa orien­tu­jete?

Orien­tu­jeme sa na zá­kaz­ní­kov, ktorí si ku­pujú pré­mi­ové značky al­ko­holu. Z vý­sku­mov vy­chá­dza, že ty­pický zá­kaz­ník Do­uble Cross v USA je biely muž me­dzi 25-50 s nad­prie­mer­ným príj­mom, ži­júci v meste a s ak­tív­nym ži­vot­ným štý­lom. Na Slo­ven­sku je Do­uble Cross pre­dov­šet­kým lu­xus­ným dar­če­kom, na ktorý sú ľu­dia hrdí, že po­chá­dza zo Slo­ven­ska. Umoc­ňuje to ešte aj mož­nosť gra­ví­ro­va­nia uzá­veru, čo fľašu per­so­ni­fi­kuje.

zdroj: fa­ce­book/Ju­raj Droba

Vodka sa môže zdať ako jed­no­du­chý ná­poj, ktorý chutí rov­nako. Tá vaša však do­ka­zuje, že to tak nie je. V čom je vaše “ta­jom­stvo” chuti?

V re­cep­túre. Naša vodka je úplne čistá, se­dem­krát des­ti­lo­vaná a fil­tro­vaná, z pr­vo­tried­nych su­ro­vín a z kva­lit­nej ta­trans­kej vody. Bez „do­la­ďo­va­nia“ cuk­rom, na roz­diel od väč­šiny kon­ku­ren­cie. A Do­uble Cross má vý­ni­močne zau­jí­mavý di­zajn fľaše.

Vaša vodka je na­toľko úspešná, že sa už ob­ja­vila v rôz­nych kli­poch sve­to­zná­mych spe­vá­kov, v se­riá­loch či fil­moch. Ako sa vám po­da­rilo do­siah­nuť ta­kýto úspech?

Môže za to dobrý mar­ke­ting, ktorý pre značku na­sta­vil Mal­colm Lloyd. Ale žiadna sve­tová hviezda by sa ne­spá­jala s pro­duk­tom len pre pe­niaze. Preto sme radi, že známi ľu­dia do­ká­zali oce­niť aj sa­motnú kva­litu vodky a neb­rá­nili sa spo­lu­práci s na­šim pro­duk­tom.

zdroj: ar­chív Ju­raja Drobu

Sa­motná fľaša je veľmi ne­tra­dičná a ori­gi­nálna – je zdo­bená slo­ven­ským štát­nym zna­kom a ver­šami slo­ven­ských bás­ni­kov. Ako re­a­gujú v za­hra­ničí ľu­dia na ta­kýto di­zajn fľaše? Máte po­cit, že práve ta­kýmto spô­so­bom sa do­káže Slo­ven­sko zvi­di­teľ­niť viac v za­hra­ničí?

Ur­čite áno. V ame­ric­kých ba­roch sa pri pre­zen­tá­cii pré­mi­ového al­ko­holu tak­mer vždy spo­mína aj kra­jina pô­vodu. Zá­kaz­níci sa pý­tajú na di­zajn fľaše a oce­ňujú kva­litu vodky a jej vý­ni­moč­nosť. Som pre­sved­čený, že Do­uble Cross robí Slo­ven­sku dobré meno.

Vodka je síce vý­ro­bou zo Slo­ven­ska, av­šak v bež­ných pod­ni­koch by sme ju hľa­dali len ťažko. Kde na Slo­ven­sku si ľu­dia môžu vašu vodku vy­chut­nať?

Na Slo­ven­sku sa pre­dáva vo vy­bra­ných ba­roch a špe­cia­li­zo­va­ných pre­daj­niach s al­ko­ho­lom. A fun­gu­jeme aj na ob­jed­návky cez e-mail a te­le­fo­nicky, s do­ru­če­ním zdarma.

Ži­jeme v dobe, kedy ten istý alebo po­dobný pro­dukt po­núka hneď nie­koľko vý­rob­cov. Preto je dô­le­žité sa od­li­šo­vať. Ako je to vo va­šom od­vetví? Je kon­ku­ren­cia silná?

Kon­ku­ren­cia v Ul­tra pre­mium seg­mente s vod­kou je ob­rov­ská. V USA sú­ťa­žíme pre­dov­šet­kým so znač­kami Grey Go­ose, Ke­tel One, Bel­ve­dere a Ci­roc. Do­uble Cross vy­čnieva kra­ji­nou pô­vodu, re­cep­tú­rou a di­zaj­nom fľaše.

Mar­ke­ting zo­hráva v sú­čas­nej dobe veľkú úlohu a často ur­čuje, ktorý pod­nik bude úspešný. Aké mar­ke­tin­gové ak­ti­vity na pod­poru pre­daja v sú­čas­nosti vy­uží­vate vy?

Vy­uží­vame skoro všetky mar­ke­tin­gové ná­stroje, platí to pre ame­rický a aj slo­ven­ský trh. Naj­sil­nejší je pre nás „word-of-mouth mar­ke­ting“ a od­po­rú­ča­nia, pre­tože pri­ná­šajú no­vých kli­en­tov a tí, ktorí ju ochut­najú, zväčša zo­stá­vajú Do­uble Cross Vodke verní. Preto na­prí­klad na pre­zen­tá­ciu po­u­ží­vame tes­to­va­nie vo forme VIP Baru, ktorý si môžu u nás zá­kaz­níci ob­jed­nať, či už na ofi­ciálne fi­remné ak­cie, alebo aj na sú­kromné párty.

Aké máte plány do bu­dúc­nosti?

Udr­žať si pop­redné miesta v reb­ríčku kva­lity pré­mi­ového al­ko­holu. Zís­ka­vať no­vých zá­kaz­ní­kov a prí­kladne sa sta­rať o tých sú­čas­ných. Zvy­šo­vať po­diel na trhu v USA a ze­fek­tív­niť pre­vádz­kové ná­klady.

Aký je váš ob­ľú­bený al­ko­ho­lický drink?

Po ťaž­kom dni v práci si doma na­mie­šam dirty vod­ka­tini z Do­uble Crossu. (0.6 cl Do­uble Cross, 0.3 cl ex­tra dry ver­mouth, 0.3 cl oli­vová šťava, well-sha­ken).

Pridať komentár (0)