Ako si vytvo­riť jed­no­du­chý vzde­lá­vací plán?

Jaroslav Dodok / 3. december 2015 / Tools a produktivita

Makaj na sebe, kým sa ostatní zabá­vajú, zabá­vať sa budeš, keď ostatní len začnú na sebe makať. Tak znie citát, ktorý ma pred 5-timi rokmi vie­dol k seba­roz­voju. Dnes vám pre­zra­dím ako si pri­pra­viť jed­no­du­chý vzde­lá­vací plán, vďaka kto­rému tromf­nete v osob­nost­nom roz­voji nie­len svo­jich kole­gov či spo­lu­žia­kov, ale pre­dov­šet­kým svoje lenivé „JA”.

Najprv: Prečo si vytvo­riť plán vzde­lá­va­nia?

Odpo­veď je jed­no­du­chá. Ak nevieme kam chceme ísť, nikdy sa tam nedos­ta­neme. Určite ste sa už viac­krát pokú­šali naučiť cudzí jazyk, osvo­jiť si nové zruč­nosti alebo si pre­čí­tať zoznam kníh. Prav­de­po­dobne sa vám to nikdy nepo­da­rilo dotiah­nuť do konca. Jed­ným z dôvo­dov môže byť práve sku­toč­nosť, že ste nemali plán.

Zabud­nite na mýty o tom, že vzde­lá­va­nie nie je pre vás

Na moje ško­le­nia o komu­ni­ká­cii, pro­jek­to­vom manaž­mente či mar­ke­tingu často pri­chá­dzajú ľudia, ktorí majú pocit, že nič nové sa nedo­kážu naučiť a že už navždy ostanú na takej úrovni, na akej sú. A to práve preto, lebo v seba­vzde­lá­vaní už nie­koľ­ko­krát poho­reli a vopred to tak vzdá­vajú.

Zabud­nite na takéto mýty a čím skôr zmeňte optiku. Exis­tuje množ­stvo nástro­jov a spô­so­bov ako sa roz­ví­jať. Ja vám uká­žem nie­koľko z nich. Ak sa ich roz­hod­nete využiť, budete vidieť zmenu a svoj veľký posun vpred.

IDEME NA TO: Ako vyzerá vzde­lá­vací plán?

Keďže ide o indi­vi­du­álnu zále­ži­tosť, môžete využiť svoju kre­a­ti­vitu a spra­viť si vzde­lá­vací plán podľa svo­jich chutí. Ja sa vám pokú­sim uká­zať prí­klad alebo akýsi vzor, ktorý vám pomôže lep­šie si pred­sta­viť, na čo by ste v takomto vzde­lá­va­com pláne nemali zabud­núť.

1# Začnite sa foku­so­vať

Našim naj­čas­tej­ším prob­lé­mom je, že chceme vedieť všetko a ide­álne hneď. Účast­níci mojich works­ho­pov často­krát doslova zamrznú pri zozname ponú­ka­ných ško­lení, pre­tože neve­dia, ktoré ško­le­nie by si vybrali. Naj­rad­šej by absol­vo­vali všetky, ale nako­niec si nevy­berú žiadne.

Preto moja prvá dôle­žitá rada znie: začnite sa foku­so­vať. Vyberte si max 3 témy alebo oblasti, v kto­rých sa chcete zdo­ko­na­liť. Buďte odvážni a majte moti­vá­ciu stať sa v týchto oblas­tiach exper­tom. Keď som sa začal foku­so­vať ja, vybral som si tri oblasti: mar­ke­ting, médiá a zážit­kové vzde­lá­va­nie.

2# Chce to cieľ

Keď ste si už vybrali 3 oblasti, teraz je čas zade­fi­no­vať si kon­krétne ciele pre každú z nich. Naj­lep­šie bude ak sa zamys­líte nad tým, čo sa chcete naučiť v hori­zonte jed­ného roka a pome­no­vať to. Uve­diem prí­klad. Ciele, ktoré som si zvo­lil pred 2 rokmi zneli: Vidieť ako sa vytvá­rajú mar­ke­tin­gové kam­pane, Spoz­nať reklamné agen­túry na Slo­ven­sku, Vytvo­riť 3 úspešné kam­pane pre regi­onál­nych kli­en­tov.

Podobné ciele si pre svoje 3 oblasti zvoľte aj vy.

26-hipster-writer.w529.h352.2x

3# Neza­bud­nite na čias­tkové ciele

Aby sa vám nestalo, že o 365 dní budete presne tam, kde ste teraz, je tu ešte jedna dôle­žitá vec. Vytvorte si check pointy na každý mesiac, vďaka kto­rým budete vedieť či sa sku­točne roz­ví­jate alebo stag­nu­jete. Takýmto čias­tko­vým cie­ľom môže byť výber jazy­ko­vej školy alebo náv­števa naj­lep­ších reklam­ných agen­túr v Bra­ti­slave.

4# Začnite na sebe makať každý týž­deň

Či už využí­vate diáre, to do listy, apli­ká­cie alebo post it papie­riky, pomôžu vám sústre­diť sa na vzde­lá­va­nie a dosa­ho­va­nie sta­no­ve­ných cie­ľov.

Na každý deň si naplá­nujte kon­krétnu akti­vitu, či už to bude číta­nie knihy, náv­števa kon­fe­ren­cie alebo tré­ning jógy. Na prvé dni si toho nena­ložte veľa, aby vás akti­vity neod­ra­dili. Práve naopak zvoľte si jed­no­du­ché úlohy, ktoré doká­žete hravo zvlád­nuť a budú vás moti­vo­vať na sebe makať.

5# Vytvorte si denný roz­vo­jový návyk

Ako som už hovo­ril, naj­ťaž­šie je vydr­žať počas prvých dní. Vytvo­re­nie návyku (opa­ko­va­nej čin­nosti, ktorú robíte pra­vi­delne a auto­ma­ticky) trvá pri­bližne 21 dní. Aby ste to doká­zali, určte si kon­krétny čas, kedy sa budete vzde­lá­vať. Ide­álne kon­krétnu hodinu, počas celého obdo­bia 21 dní.

102448320-184382832.530x298

6# Náj­dite si fakt dobré zdroje

Čo môžeme pokla­dať za dobrý zdroj? Môže si vytvo­riť zoznam kníh, ktorý chcete za rok pre­čí­tať, zoznam kon­fe­ren­cií, ktoré chcete nav­ští­viť a okruh ľudí, od kto­rých chcete zís­kať know how. Na lite­ra­túru či eventy si môžete pýtať refe­ren­cie od pria­te­ľov a zná­mych.

7# Odvážte sa spra­viť verejný závä­zok

Zo skú­se­nosti viem, čo vás bude moti­vo­vať na sebe makať. Keď zlyhá seba­mo­ti­vá­cia, nakop­núť vás môže oko­lie. Aj preto ste si mohli všim­núť, ževždy v pon­de­lok dávam na face­book prís­pe­vok o novom návyku, ktorý sa sna­žím budo­vať alebo spo­me­niem oblasť, v kto­rej sa chcem niečo nové naučiť.

Takto môžete svo­jich pria­te­ľov a kole­gov požia­dať, aby vám občas pri­po­me­nuli, aký závä­zok ste si dali. Je to neuve­ri­teľné, ale fun­guje to! Mne v prie­behu týždňa príde nie­koľko moti­vač­ných smsiek či ušti­pač­ných pozná­mok o tom, ako sa mi darí.

Rada na záver

Sme prie­me­rom 3 ľudí, s kto­rými sa naj­viac stre­tá­vame. Túto myš­lienku ste už možno počuli. Aj preto moje posledné zlaté odpo­rú­ča­nie bude napí­sať si zoznam 9 ľudí.

Vyberte si 3 osob­nosti, ktoré sú pre vás akým si vzo­rom alebo sú tam, kam sa chcete dostať vy. Od týchto ľudí sa budete učiť a zís­ka­vať ich know how. Ďalej si vyberte 3 ľudí, ktorí sú na rov­na­kej úrovni ako vy. Môžete sa spolu vzde­lá­vať a cho­diť s nimi naprí­klad na kurzy anglič­tiny či prog­ra­mo­va­nia. Nie je to však nutné. Nako­niec si vyberte 3 ľudí, kto­rým chcete odo­vzdať skú­se­nosti, ktoré počas nasle­du­jú­ceho roka zís­kate. Neza­bud­nite, že keď potre­bu­jete pomoc vy, potre­bujú ju aj vaše oko­lie.

ZHR­NU­TIE:

1# Začnite sa foku­so­vať: Vyberte si 3 oblasti, v kto­rých sa chcete stať exper­tom
2# Chce to cieľ: Zvoľte si ich viac a to na obdo­bie 1 roka
3# Neza­bud­nite na čias­tkové ciele: Sta­novte si ich na každý mesiac
4# Začnite na sebe makať každý deň: Ide­álne v rov­naký čas
5# Vytvorte si denný roz­vo­jový návyk: Bude trvať 21 dní
6# Náj­dite si fakt dobré zdroje: Pri­pravte si ich vopred
7# Odvážte sa spra­viť verejný závä­zok: Prij­mite pod­poru pria­te­ľov

zdroj: jaroslavdodok.com

Pridať komentár (0)