Ako si zacvi­čiť počas sede­nia za pra­cov­ným sto­lom bez povšim­nu­tia

Kristína Šuvadová / 31. januára 2016 / Zaujímavosti

Jedná sa o set malých cvi­čeb­ných nástro­jov, ktoré sa s ľah­kos­ťou zmes­tia aj pod pra­covný stôl a bez prob­lé­mov nahra­dia aj bežiaci pás.

Počú­vaš to z kaž­dej strany: Seď menej, hýb sa viac. No nie stále je to také jed­no­du­ché, najmä ak máš sedavé zamest­na­nie.

Pra­covné stoly určené na písa­nie v stoji a ich poto­mok — z polo­vice písací stôl a z polo­vice bežiací pás (pri­čom výsle­dok je že ani jednu úlohu nespĺňajú dobre) sú nie­lenže nákladné, ale často­krát si vyža­dujú aj súhlas mana­žéra a kom­pletné pre­ro­be­nie kan­ce­lár­skeho pries­toru. Našťas­tie sa však prišlo na to, ako cvi­čiť a pop­ri­tom sedieť za pra­cov­ným sto­lom.

standing-desk-man.jpg.650x0_q70_crop-smart

Nástroje sú navr­hnuté tak, aby sa zmes­tili pod pra­covný stôl, neza­be­rali tam veľa miesta a záro­veň kaž­dému dopriali kom­fortné cvi­če­nie bez povšim­nu­tia oko­lia. Cvičí sa pomo­cou zapo­je­nia nôh, na malých elip­so­vi­tých nástro­joch pri­po­mí­na­jú­cich sta­ci­onárny bicy­kel.

Tu sú tri naj­zná­mej­šie:

Cubii (318 eur)

Tento malý a ele­gantný prí­stroj na cvi­če­nie, pri­po­mí­na­júci sve­telný bicy­kel z filmu Tron, spô­so­bil na trhu veľký roz­ruch. Nie len vďaka rafi­no­va­nosti zazná­me­ná­va­nia den­ných výsled­kov cvi­če­nia, ale aj kvôli moder­nému a pries­to­rovo nená­roč­nému dizajnu. Navyše vraj dokáže spá­liť až 120 kaló­rií za hodinu.

o-CUBII-facebook

Našli sme rie­še­nie, ako môže člo­vek ostať aktívny bez toho, aby potre­bo­val takz­vané bežecké pra­covné stoly.”

Spo­lu­za­kla­da­teľ Shi­vani Jain hovorí: “Bežecké pra­covné stoly nepri­chá­dzali do úvahy, nakoľko vyža­do­vali prí­liš veľa miesta, boli pri­veľmi drahé a vyža­do­vali kom­pletné pre­or­ga­ni­zo­va­nie pra­cov­ných pries­to­rov. Chceli sme vytvo­riť niečo, čo bude prí­stupné pre kaž­dého.”

Mon­táž je veľmi jed­no­du­chá a rýchla. Ďal­ším kro­kom bolo stia­hnu­tie apli­ká­cie, ktorá uka­zo­vuje moje výsledky.

candid_zps1116a132

Ak však uva­žu­ješ o kúpe tohto stroja, poriadne si to najprv pre­mysli. Opa­ko­vané doš­ľa­po­va­nie mi skôr pri­po­mí­nalo stlá­ča­nie pedála na šija­com stroji a nie mini posi­lovňu. A aj keď mi apli­ká­cia umož­nila sle­do­vať spa­ľo­va­nie mojich tukov, prišla mi zlo­žitá na ovlá­da­nie a tiež ju nebolo možné spá­ro­vať s ostat­nými mini fit­ness strojmi (spo­loč­nosť však tvrdí, že na tomto prob­léme už pra­cuje).

Desk­cycle (145 eur)

Už z názvu ti môže byť jasné, že ide o mini bicy­kel, ktorý sa hravo zmestí aj pod stôl. S pedá­lo­vým roz­pä­tím len 24 cen­ti­met­rov je pova­žo­vaný za jeden z naj­men­ších pedá­lo­vých nástro­jov.

Rov­nako ako Cubii má Desk­cycle malý cifer­ník, ktorý ti umožní hoci­kedy zme­niť obtiaž­nosť bicyk­lo­va­nia. Môžeš si vybrať z ôsmych stup­ňov obtiaž­nosti. Desk­cycle nemá žiadnu sprie­vodnú apli­ká­ciu ako Cubii a preto mu na vrchu umiest­nili malý disp­lej, na kto­rom tvoje spá­lené kaló­rie priam svie­tia. Tak­tiež je možné tento disp­lej odňať a polo­žiť si ho na stôl, aby si sa vyhol zby­toč­nému zohý­ňa­niu. Veď načo robiť pohyby naviac..

466092-3d-innovations-deskcycle

Sta­mina Inmo­tion Com­pact Stri­der (183 eur)

Posledný stroj z našej tro­j­ice vyzerá, ako keby nie­kto zmen­šil a odtr­hol hornú čast od Cubii. Nane­šťas­tie ani na tomto nástroji nikto neod­strá­nil naj­zá­važ­nejší nedos­ta­tok — udie­ra­nie kolien o stôl. Naj­lep­šie sa na ňom cvičí mimo pra­cov­ného stola. Na roz­diel od pred­chá­dza­jú­cich stro­jov, na kto­rých je možné cvi­čiť len v sede, tento stroj “ustojí” aj cvi­če­nie posto­jačky — podľa mňa je preto vhodný aj do men­ších bytov a tiež pre ľudí, kto­rým cvi­če­nie posto­jačky v kan­ce­lá­rii nevadí. Tento prí­stroj však nemá žiadnu ruko­väť a preto si miesto pre­cvi­čo­va­nia nôh pre­cvi­číš skôr udr­žia­va­nie rov­no­váhy.

staminaunderdesksliderelliptical

Naj­väč­ším dizaj­no­vým roz­die­lom v porov­naní s Cubii je poloha pedála. Kým na Cubii je cho­didlo v polohe “špička hore”, na tomto zaria­dení sú pedále plo­ché, čo zna­mená, že naj­po­hodl­nej­šie cvi­če­nie je para­doxne práve to v stoji.

Na záver by som podot­kla, že naj­viac náročné je sústre­diť sa na pra­vi­delné pedá­lo­va­nie popri rie­šení pra­cov­ných prob­lé­mov. Ak však pat­ríš medzi ľudí, ktorí si občas potre­bujú nie­kde vybiť ener­giu a stačí ti pre­cvi­če­nie raz za čas, sú tieto nástroje pre teba ako stvo­rené.

55-1618.3

Zdroj: bloomberg.com

Pridať komentár (0)