Ako som na AirBnb zaro­bil $42.000

Kelly Kampen / 13. jún 2015 / Tools a produktivita

Žijem v Bang­koku, dru­hom naj­po­pu­lár­nej­šom mieste pre turis­tov na svete. Som na AirBnB iba dva roky, ale uby­to­val som okolo 700 ľudí z viac ako 70 kra­jín a zaro­bil som skoro $42,000.

Mám troj­pos­cho­dový dom so štyrmi spál­ňami. Na prí­zemí sa nachá­dza obý­vačka a kuchyňa a na dru­hom poschodí sú tri spálne s malou a veľ­kou hos­ťov­skou izbou. Na vrch­nom poschodí je veľká izba s bal­kó­nom.

V apríli 2013, pár mesia­cov po tom, ako som sa pre­sťa­ho­val do väč­šieho domu v Bang­koku, mi napí­sal kama­rát, či by u mňa nemo­hol zostať jeho kama­rát zo San Fran­cisca. Často u mňa pre­spá­vali ľudia, čo pre­chá­dzali cez Bang­kok, takže som v tom nevi­del prob­lém.

Ten kama­rát bol Bowei Gai, počas jeho Worl Star­tup Report turné. Bol to super záži­tok bývať s ním na pár dní. To on ma naho­vo­ril aby som dal svoju izbu na AirBnB.

Začal som ako všetci ostatní, s pred­sud­kami, ale veľmi zve­davý. Kto by si predsa pre­na­jal moju izbu ? Je to vôbec bez­pečné ? Sám sa pohy­bu­jem v pro­stredí start-upov a vedel som o AirBNB, len mi nikdy nena­padlo ponúk­nuť moju izbu. AirBNB ma našťas­tie veľmi dobrý sys­tém s ratingmi a odpo­rú­ča­niami. Tak som si nako­niec pove­dal prečo nie, a skú­sil som to. V polke júna som pri­ví­tal prvého hosťa v jed­nej z malých izieb a tak som začal na AirBNB. Od môjho začiatku na stránke AirBNB, som sa toho veľa naučil a preto by som sa rád pode­lil o pár rád.

Základy

Fotky

Pôvodne som fotil iba s iPho­nom, ale po čase som zis­til, že ľudia si nají­majú pro­fe­si­onál­nych foto­gra­fov na fote­nie pries­to­rov. Je to naozaj veľký roz­diel ! Okam­žite som si našiel foto­grafa, ktorý mi pofo­til celý dom.

Čis­tota a poria­dok

Toto sa jed­no­du­cho môže odpo­rú­čať dokola. Udr­žo­vať poria­dok a čisto v pre­na­ja­tých pries­to­roch je základ všet­kého. Vždy som izby pre­na­jí­mal s tým, že musia spĺňať hote­lový štan­dard. Ak mám hostí, dbám nato, aby boli izby čisté a upra­tané každý deň, preto som si najal upra­to­vačku, ktorá príde poup­ra­to­vať každý deň, veľmi odpo­rú­čam zapla­tiť si upra­to­va­ciu službu.

Pri­ví­ta­nie hostí

Sna­žím sa osobne pri­ví­tať kaž­dého jed­ného hosťa, ale nie vždy je to možné, lebo som pra­cu­júci člo­vek. Ak ich nemám šancu pri­ví­tať hneď ako prídu, dbám nato aby som sa pred­sta­vil, keď ich zastih­nem doma. Osobné stret­nu­tie s hos­ti­te­ľom vie uro­biť veľa, ako si môžete všim­núť v recen­ziách na AirBNB. Hos­tia sa vás môžu opý­tať a vy im zas pora­diť, čo sa oplatí v okolí vidieť a uro­biť na nich dobrý dojem.

Cena

AirBNB je super v tom, že vám odpo­ručí cenu, podľa toho, aké sú ceny osta­ných apart­má­nov v okolí. Ak začí­nate, tak odpo­rú­čam ponúk­nuť iba tre­ti­novú alebo polo­vičnú cenu pre prvých pár hostí. Prví hos­tia, nechajú dobré recen­zie a ľudia sa nebudú báť pre­na­jať si vašu izbu.

Zámok a kľúče

Našťas­tie mam elek­tro­nický zámok na pred­ných dve­rách, ktorý uľah­čuje hos­ťom pri­chá­dzať a odchá­dzať. Ak som mimo domu, nechám hos­ťom heslo, aby sa dostali dovnútra a nechám im uví­ta­ciu správu s kľú­čom v ich izbe.

Detaily pre pohod­lie

Každá s mojich izieb má malú chlad­ničku, ktorú napl­ním vodou, slad­kos­ťami a inými dob­ro­tami. Hos­tia majú k dis­po­zí­cii kan­vicu kde si môžu spra­viť kávou a čaj. V kúpeľni mám vždy pri­pra­vené náh­radné zubné kefky, mydlo, spr­chové gély a fén.

Tabuľky na dvere

Kúpil som via­cero oboj­stran­ných tabu­liek, ktoré majú napí­sané “Nevy­ru­šo­vať” a “Môžete vstú­piť”, aby som vedel, kedy môžem dať izbu upra­tať.

Komu­ni­ká­cia

Odpo­ve­daj rýchlo

Určite odpo­rú­čam stiah­nuť si mobilnú apli­ká­ciu AirBNB. AirBNB odme­ňuje hos­ti­te­ľov, ktorí odpo­ve­dajú rýchlo vyš­ším hod­no­te­ním. Tak­tiež je to vo váš tvoj pros­pech, pre­tože hos­tia väč­ši­nou posie­lajú správy via­ce­rým hos­ti­te­ľom naraz. Ak odpí­šete rýchlo a jasne, máte väč­šiu šancu, že si vyberú vás.

AirBNB je jedna z apli­ká­cii, kto­rej som povo­lil posie­la­nie noti­fi­ká­cii na môj iPhone. Viem, že ak odpo­viem rých­lej­šie ako ostatní hos­ti­te­lia, dosta­neme rezer­vá­ciu. Sna­žím sa odpo­ve­dať okam­žite, aj keď iba napí­šem, že sa im ozvem neskôr.

Recen­zie a dôvera

AirBNB komu­nita je zalo­žená na recen­ziách a dôvere. Ak iba začí­nate ako hos­ti­teľ, nebu­dete mať žiadne recen­zie. Tu je pár tipov ako dostať prvú rezer­vá­ciu.

Overte si svoj účet

Pou­žite naozaj­stnú fotku, email a tele­fóne číslo. Ak máte Face­book alebo Lin­ke­dIn a chcete byť dôve­ry­hodný hos­ti­teľ, pri­dajte aj tie na svoj pro­fil.

Pop­roste kama­rá­tov o refe­ren­cie

Ak si pri­po­jíte svoj Face­book, môžete vidieť, ktorí pria­te­lia už pou­žili AirBNB, tak ich skúste pop­ro­siť o refe­ren­cie.

Toto vám môže pomôcť k tomu, aby sa vás prvý hosť cítil bez­pečne, keď si u vás rezer­vujú izbu, hlavne ak ešte nemáte veľa recen­zií.

14 dní po tom ako u vás zostane hosť budete obaja požia­daný o refe­ren­ciu. V deň, čo hosť odíde posie­lam email, v kto­rom sa poďa­ku­jem a pop­ro­sím ho o refe­ren­ciu. Ak sa u vás hosť cítil dobre, nemali by ste mať prob­lém naz­bie­rať dobré refe­ren­cie. Vždy dbám nato, aby som aj ja poslal recen­ziu hosťa, aby aj on nechal recen­ziu pre mňa. 

zdroj: Medium.com

pre­lo­žil: Paula Šin­glia­rová

Pridať komentár (0)