Ako som v star­tupe vybab­ral s ope­rá­tormi

Michal Salapa / 4. júna 2015 / Tools a produktivita

Celý život je jedna veľká hra, ktorú som sa naučil hrať, nie preto, že by som sa nudil, no preto že som sa vkuse cítil pod­ve­dený. Zau­jíma vás ako byť dobrý hráč? Tak čítajte ďalej…

Pred viac ako rokom som zalo­žil svoj prvý star­tup a vtedy prišli prvé facky. Zalo­že­nie firmy netrvalo pár dní, ale nie­koľko týž­dňov. DPH som ako firma mohol len ťažko zís­kať, keďže sme vtedy nedo­sa­ho­vali potrebný obrat, mal som pocit, že daňový úrad robí z DPH-čky métu pre vyvo­le­ných a nie potrebnú vec, nevy­hnutnú k pod­ni­ka­niu od svojho počiatku. V tom prišla správa o daňo­vej licen­cii, kedy sme ako star­tup pre­rá­ta­vali každé minuté Euro a zapla­te­nie vymys­le­nej sumy 480€ kvôli vymys­le­nému zákonu, nám pri­šiel ako vystr­čený pro­stred­ník sme­rom k pod­ni­ka­teľ­skému pro­stre­diu. 

Tu som si pove­dal dosť!

Ako prví prišli na hole­nie mobilní ope­rá­tori. Neus­tále každý mesiac sa mi stá­valo, že som pre­kro­čil dátové služby. Roz­ho­dol som sa zavo­lať na call cen­trum neme­no­va­ného mobil­ného ope­rá­tora s požia­dav­kou o navý­še­nie dáto­vého balíka, no po ozná­mení ceny 7 Eur za kaž­dých 1000MB som sa sku­točne nasr… Tušil som, že exis­tuje mož­nosť ako s týmto celým telko biz­ni­som vyba­brať. 

V čom spo­čí­vala moja hra resp. life­hack?

Posta­viť ope­rá­to­rov proti sebe, aby o mňa bojo­vali. Roz­ho­dol som sa preto zavo­lať kon­ku­renč­nému ope­rá­to­rovi zis­tiť akú cenu mi ponú­kajú aby ma k sebe zís­kali. Neuve­ríte, ale tento ope­rá­tor mi sfleku ponú­kol pri­bližne rov­naký balík slu­žieb o 40% lac­nej­šie. Samoz­rejme, že som na túto ponuku pri­stú­pil a ešte k tomu som si vydu­pal aj ”nulovú” via­za­nosť. Opäť neuve­ríte, ale môj pôvodný ope­rá­tor sa zrazu začal o mňa nesmierne zau­jí­mať a bojo­vať o moje zotrva­nie, s tým, že mi ich retenčné odde­le­nie ponúklo ihneď 30% zľavu na súčasný pau­šál, len kvôli tomu, že si ma vážia ako dlho­roč­ného zákaz­níka. Aké úsmevne, čo poviete? 

Po dokon­čení tohto dealu som mal nesmiernu radosť a pote­še­nie, že prvý krát som bol hráč ja a veľkí ope­rá­tori len moje malé bábky. Keďže mi moja prvá hra vyšla na jed­ničku, roz­ho­dol som sa ju ešte oko­re­niť. Po 6 mesia­coh u nového ope­rá­tora som sa pokú­sil zopa­ko­vať tento scé­nar ešte raz. Poviete si, že som asi blá­zon, no opäť som tušil že mi to výjde.

Teraz sa držte…, zavo­lal som pôvod­nému ope­rá­to­rovi, od kto­rého som odišiel aby som sa poin­for­mo­val ohľa­dom obdob­ného balíka, len v ich sieti. Aby ma zís­kali, ponúkli mi 20% zľavu zo sumy, čo som pla­til u súčas­ného ope­rá­tora. Aby hra bola úplne doko­naná, ponuku som samoz­rejme pri­jal. Hoci je dosť možné, že mám jeden z naj­lac­nej­ších telko balí­kov vôbec v celom štáte, aj tak je ope­rá­tor ešte v poriad­nom zisku. 

Nemu­síte sa báť, v tejto hre som už nepok­ra­čo­val, no ”zma­tu­ro­val” som a stal sa zo mňa sku­točný hráč. Moja hra pokra­čuje a jej pra­vidlá vám pre­zra­dím už v ďal­šom článku.

zdroj: GT

Pridať komentár (0)