Ako útul­ná viná­reň zno­va vdých­la život cen­nej his­to­ric­kej budo­ve v Bra­ti­sla­ve

Článok pripravil Štefan Moravčík, Archinfo.sk. Autori interiéru: Ing. arch. Zoran Samoľ Ing.arch. Martina Barborjaková / 1. júna 2016 / Zaujímavosti

Inte­ri­ér pod­ni­ku na Rad­lin­ské­ho uli­ci v Bra­ti­sla­ve. Zau­jí­ma­vým prv­kom pro­jek­tu je sprí­stup­ne­ná piv­ni­ca pôvod­né­ho dvoj­do­mu.

Vie­cha malých viná­rov, ako dru­há svoj­ho dru­hu v Bra­ti­sla­ve, otvo­ri­la svo­ju pre­vádz­ku aj bliž­šie k cen­tru. Inte­ri­ér sa nachá­dza v sta­rej zástav­be dvoj­do­mov za Blu­men­tá­lom, v nená­pad­nej čas­ti kto­rá je odde­le­ná širo­kým zele­ným pásom od para­lel­nej a frek­ven­to­va­nej­šej pešej tra­sy so zvý­še­ným pru­hom pre nástup na elek­trič­ku. Zná­my bra­ti­slav­ský pod­nik sa spo­lie­ha na novú adre­su aj pre­to, že v sused­ných objek­toch sa napi­je­te naj­mä kávy ale­bo čaju.

Okrem toho tu bola v roku 1825, mimo Fran­cúz­ka, prvá európ­ska „poboč­ka“ výro­by šumi­vé­ho sek­tu Hubert, duch mies­ta pre­to fun­gu­je na 100 per­cent.

Viac podob­ných člán­kov náj­deš na Archinfo.sk.

Maji­teľ poža­do­val isté nasle­do­va­nie iden­ti­ty Vie­chy z Košic­kej uli­ce. Náby­tok pre­to zostal masív­ny dre­ve­ný s kovo­vý­mi pod­no­ža­mi, šty­ri nere­zo­vé sudy žia­ria za barom a k vstú­pe­niu vyzý­va­jú zná­me kera­mic­ké dlaž­di­ce umiest­ne­né na pod­stup­ni­ciach scho­dov — tie­to prv­ky muse­li byť zacho­va­né ako pokra­ču­jú­ci “tra­de­mark” už zabe­hnu­té­ho pod­ni­ku z dru­hej adre­sy.

Kľú­čo­vé boli pri kon­ci­po­va­ní inte­ri­é­ru his­to­ric­ké­ho objek­tu kon­zul­tá­cie so sta­ti­kom. Dom bol očis­te­ný od náno­sov býva­lých pre­vá­dzok. Zásad­ným bolo sprí­stup­ne­nie piv­ni­ce s otvo­rom cha­rak­te­ru tak­mer arche­olo­gic­kej pre­zen­tá­cie a masív­nym scho­dis­kom.

Bar pre­bie­ha­jú­ci už od vstu­pu pozý­va objed­nať si drink or two „na sto­já­ka“ a pre­ho­diť pár slov s obslu­hou, pri­čom stá­le zostá­va­te obklo­pe­ní boha­tou pre­zen­tá­ci­ou strikt­ne slo­ven­ských vín v cen­tra­li­zo­va­nej vit­rí­ne aj na dre­ve­ných poli­ciach. Sad­ne­te si aj do exte­ri­é­ru. Súčas­ťou vie­chy je tera­sa orien­to­va­ná do súkro­mia dvo­ra v zadnej čas­ti objek­tu.

Vie­cha pod­ľa tra­dí­cie pred­sta­vu­je zvä­zok vege­tá­cie, kto­ré­ho vylo­že­ním nad brá­nu vinoh­rad­níc­ke­ho domu vinár ozna­mu­je zapo­ča­tie nalie­va­nia dob­ré­ho vína.

Archi­tek­ti zvä­zok roz­via­za­li na všet­ky ver­ti­kál­ne kon­štruk­cie v inte­ri­é­ri zapra­co­va­ním do hru­bej omiet­ky a nad bar osa­di­li zakon­zer­vo­va­né kve­ty vyjad­ru­jú­ce túž­bu maji­te­ľa po roz­ja­re­nos­ti svo­jich zákaz­ní­kov.

zdroj: archinfo.sk, autor foto­gra­fií: Robo Hubač

Pridať komentár (0)