Ako útulná viná­reň znova vdýchla život cen­nej his­to­ric­kej budove v Bra­ti­slave

Článok pripravil Štefan Moravčík, Archinfo.sk. Autori interiéru: Ing. arch. Zoran Samoľ Ing.arch. Martina Barborjaková / 1. júna 2016 / Zaujímavosti

Inte­riér pod­niku na Rad­lin­ského ulici v Bra­ti­slave. Zau­jí­ma­vým prv­kom pro­jektu je sprí­stup­nená piv­nica pôvod­ného dvoj­domu.

Vie­cha malých viná­rov, ako druhá svojho druhu v Bra­ti­slave, otvo­rila svoju pre­vádzku aj bliž­šie k cen­tru. Inte­riér sa nachá­dza v sta­rej zástavbe dvoj­do­mov za Blu­men­tá­lom, v nená­pad­nej časti ktorá je odde­lená širo­kým zele­ným pásom od para­lel­nej a frek­ven­to­va­nej­šej pešej trasy so zvý­še­ným pru­hom pre nástup na elek­tričku. Známy bra­ti­slav­ský pod­nik sa spo­lieha na novú adresu aj preto, že v sused­ných objek­toch sa napi­jete najmä kávy alebo čaju.

Okrem toho tu bola v roku 1825, mimo Fran­cúzka, prvá európ­ska „pobočka“ výroby šumi­vého sektu Hubert, duch miesta preto fun­guje na 100 per­cent.

Viac podob­ných člán­kov náj­deš na Archinfo.sk.

Maji­teľ poža­do­val isté nasle­do­va­nie iden­tity Vie­chy z Košic­kej ulice. Náby­tok preto zostal masívny dre­vený s kovo­vými pod­no­žami, štyri nere­zové sudy žia­ria za barom a k vstú­pe­niu vyzý­vajú známe kera­mické dlaž­dice umiest­nené na pod­stup­ni­ciach scho­dov — tieto prvky museli byť zacho­vané ako pokra­ču­júci “tra­de­mark” už zabe­hnu­tého pod­niku z dru­hej adresy.

Kľú­čové boli pri kon­ci­po­vaní inte­ri­éru his­to­ric­kého objektu kon­zul­tá­cie so sta­ti­kom. Dom bol očis­tený od náno­sov býva­lých pre­vá­dzok. Zásad­ným bolo sprí­stup­ne­nie piv­nice s otvo­rom cha­rak­teru tak­mer arche­olo­gic­kej pre­zen­tá­cie a masív­nym scho­dis­kom.

Bar pre­bie­ha­júci už od vstupu pozýva objed­nať si drink or two „na sto­jáka“ a pre­ho­diť pár slov s obslu­hou, pri­čom stále zostá­vate obklo­pení boha­tou pre­zen­tá­ciou striktne slo­ven­ských vín v cen­tra­li­zo­va­nej vit­ríne aj na dre­ve­ných poli­ciach. Sad­nete si aj do exte­ri­éru. Súčas­ťou vie­chy je terasa orien­to­vaná do súkro­mia dvora v zadnej časti objektu.

Vie­cha podľa tra­dí­cie pred­sta­vuje zvä­zok vege­tá­cie, kto­rého vylo­že­ním nad bránu vinoh­rad­níc­keho domu vinár ozna­muje zapo­ča­tie nalie­va­nia dob­rého vína.

Archi­tekti zvä­zok roz­via­zali na všetky ver­ti­kálne kon­štruk­cie v inte­ri­éri zapra­co­va­ním do hru­bej omietky a nad bar osa­dili zakon­zer­vo­vané kvety vyjad­ru­júce túžbu maji­teľa po roz­ja­re­nosti svo­jich zákaz­ní­kov.

zdroj: archinfo.sk, autor foto­gra­fií: Robo Hubač

Pridať komentár (0)