Ako vybu­do­vať svoju osobnú značku?

Jaroslav Dodok / 27. júla 2015 / Business

Počuli ste už o tzv. selfb­ran­dingu? Je to nástroj, vďaka kto­rému zvý­šite hod­notu svo­jej osob­nej značky. Tá ovplyv­ňuje našu kari­éru, vzťahy a osobnú integ­ritu. Roz­ho­dol som sa preto pri­blí­žiť vám, aké jed­no­du­ché je vybu­do­vať svoju osobnú značku a aké nebez­pečné je byť jej otro­kom.

Kto má osobnú značku?

I keď väč­šina ľudí, ktorí pri­chá­dzajú na moje ško­le­nia tvrdí, že žiadnu osobnú značku nemajú a už vôbec žiad­nou sa nechcú stať, opak je prav­dou. Každý z nás je značka, pre­tože oko­lie si o nás už uro­bilo názor a neja­kým spô­so­bom o nás hovorí. Môžeme to nazvať iden­tita, brand, osobná značka a pre odváž­nej­ších – ste pro­dukt, ktorý sa musí pre­dať.

Na čo potre­bu­jeme osobnú značku?

Ako som už spo­mí­nal výrazne ovplyv­ňuje úspe­chy v oblasti vzťa­hov, biz­nisu i osob­nej integ­rity. Spo­me­niem nie­koľko kon­krét­nych prí­kla­dov. Ak si hľa­dáte prácu, per­so­na­lista si ešte pred tým ako otvorí CV pozrie váš pro­fil na sociál­nych sie­ťach. Ak sa aj dosta­nete na pra­covný poho­vor, o výsledku často­krát roz­ho­duje to, či sa viete pre­dať, aké oble­če­nie si zvo­líte a akú vizitku polo­žíte pred zamest­ná­va­teľa. Toto všetko je vaša osobná značka.

A týka sa to aj vašich obchod­ných roko­vaní či výbe­ro­vých konaní, v kto­rých si firmy hľa­dajú obchod­ných par­tne­rov. Váš dress code, refe­ren­cie a váš jedi­nečný prí­beh roz­ho­duje o tom či si vyberú vás.

Čo je súčas­ťou osob­nej značky?

Je toho viac ako si mys­líte. Osobná značka je to, čomu ste sa nie­kedy veno­vali, to čo aktu­álne robíte, to ako aký je váš prí­beh, to ako vyze­ráte na sociál­nych sie­ťach, aj to ako sa oblie­kate. 

Keďže budo­va­niu osob­nej značky sa venuje už nie­koľko rokov, počas uply­nu­lých dní som pre vás pri­pra­vil nie­koľko edu­ka­tív­nych videí na túto tému.

Čo to zna­mená pre vás?

Začať budo­vať osobnú značku od úpl­ných zákla­dov môžete kedy­koľ­vek. Využiť môžete aj prí­le­ži­tosť, ktorú som si pre vás pri­pra­vil. Už 30. júla 2015 svoje 5 ročné skú­se­nosti z oblasti médií, mar­ke­tingu a selfb­ran­dingu zhr­niem na ško­lení Ako si vybu­do­vať osobnú značku, ktoré sa usku­toční v Ban­skej Bys­trici.

Vďaka prak­tic­kým radám, zis­títe ako vás vní­majú ostatní a ako môžete vytvo­riť svoju osobnú značku podľa svo­jich pred­stáv. Zvý­šite pove­do­mie komu­nity o svo­jich akti­vi­tách, názo­roch, ale aj pro­duk­toch a služ­bách. Zís­kate si množ­stvo priaz­niv­cov, fanú­ši­kov, pria­te­ľov aj zákaz­ní­kov.

Ako sa dostať na ško­le­nie?

Ško­le­nie sa usku­toční v Busi­ness inno­va­tion cen­ter Ban­ská Bys­trica. Pri­hlá­siť sa na ško­le­nie môžete na maily: dodok@maviomedia.sk, ak v ňom uve­diete link na tento blog, zís­kate zľavu 30€. A tak za 1 a pol hodi­nové ško­le­nie zapla­títe len 35€.

Na ško­le­nie sa môžete pri­hlá­siť naj­ne­skôr do 28. júla 2015. V prí­pade, že máte záu­jem o moju kon­zul­tá­ciu, stačí ma kon­tak­to­vať na čísle: 0911014004.

Pridať komentár (0)