Ako vybu­do­vať svo­ju osob­nú znač­ku?

Jaroslav Dodok / 27. júla 2015 / Business

Poču­li ste už o tzv. selfb­ran­din­gu? Je to nástroj, vďa­ka kto­ré­mu zvý­ši­te hod­no­tu svo­jej osob­nej znač­ky. Tá ovplyv­ňu­je našu kari­é­ru, vzťa­hy a osob­nú integ­ri­tu. Roz­ho­dol som sa pre­to pri­blí­žiť vám, aké jed­no­du­ché je vybu­do­vať svo­ju osob­nú znač­ku a aké nebez­peč­né je byť jej otro­kom.

Kto má osob­nú znač­ku?

I keď väč­ši­na ľudí, kto­rí pri­chá­dza­jú na moje ško­le­nia tvr­dí, že žiad­nu osob­nú znač­ku nema­jú a už vôbec žiad­nou sa nech­cú stať, opak je prav­dou. Kaž­dý z nás je znač­ka, pre­to­že oko­lie si o nás už uro­bi­lo názor a neja­kým spô­so­bom o nás hovo­rí. Môže­me to nazvať iden­ti­ta, brand, osob­ná znač­ka a pre odváž­nej­ších – ste pro­dukt, kto­rý sa musí pre­dať.

Na čo potre­bu­je­me osob­nú znač­ku?

Ako som už spo­mí­nal výraz­ne ovplyv­ňu­je úspe­chy v oblas­ti vzťa­hov, biz­ni­su i osob­nej integ­ri­ty. Spo­me­niem nie­koľ­ko kon­krét­nych prí­kla­dov. Ak si hľa­dá­te prá­cu, per­so­na­lis­ta si ešte pred tým ako otvo­rí CV pozrie váš pro­fil na sociál­nych sie­ťach. Ak sa aj dosta­ne­te na pra­cov­ný poho­vor, o výsled­ku často­krát roz­ho­du­je to, či sa vie­te pre­dať, aké oble­če­nie si zvo­lí­te a akú vizit­ku polo­ží­te pred zamest­ná­va­te­ľa. Toto všet­ko je vaša osob­ná znač­ka.

A týka sa to aj vašich obchod­ných roko­va­ní či výbe­ro­vých kona­ní, v kto­rých si fir­my hľa­da­jú obchod­ných par­tne­rov. Váš dress code, refe­ren­cie a váš jedi­neč­ný prí­beh roz­ho­du­je o tom či si vybe­rú vás.

Čo je súčas­ťou osob­nej znač­ky?

Je toho viac ako si mys­lí­te. Osob­ná znač­ka je to, čomu ste sa nie­ke­dy veno­va­li, to čo aktu­ál­ne robí­te, to ako aký je váš prí­beh, to ako vyze­rá­te na sociál­nych sie­ťach, aj to ako sa oblie­ka­te. 

Keď­že budo­va­niu osob­nej znač­ky sa venu­je už nie­koľ­ko rokov, počas uply­nu­lých dní som pre vás pri­pra­vil nie­koľ­ko edu­ka­tív­nych videí na túto tému.

Čo to zna­me­ná pre vás?

Začať budo­vať osob­nú znač­ku od úpl­ných zákla­dov môže­te kedy­koľ­vek. Využiť môže­te aj prí­le­ži­tosť, kto­rú som si pre vás pri­pra­vil. Už 30. júla 2015 svo­je 5 roč­né skú­se­nos­ti z oblas­ti médií, mar­ke­tin­gu a selfb­ran­din­gu zhr­niem na ško­le­ní Ako si vybu­do­vať osob­nú znač­ku, kto­ré sa usku­toč­ní v Ban­skej Bys­tri­ci.

Vďa­ka prak­tic­kým radám, zis­tí­te ako vás vní­ma­jú ostat­ní a ako môže­te vytvo­riť svo­ju osob­nú znač­ku pod­ľa svo­jich pred­stáv. Zvý­ši­te pove­do­mie komu­ni­ty o svo­jich akti­vi­tách, názo­roch, ale aj pro­duk­toch a služ­bách. Zís­ka­te si množ­stvo priaz­niv­cov, fanú­ši­kov, pria­te­ľov aj zákaz­ní­kov.

Ako sa dostať na ško­le­nie?

Ško­le­nie sa usku­toč­ní v Busi­ness inno­va­ti­on cen­ter Ban­ská Bys­tri­ca. Pri­hlá­siť sa na ško­le­nie môže­te na mai­ly: [email protected], ak v ňom uve­die­te link na ten­to blog, zís­ka­te zľa­vu 30€. A tak za 1 a pol hodi­no­vé ško­le­nie zapla­tí­te len 35€.

Na ško­le­nie sa môže­te pri­hlá­siť naj­ne­skôr do 28. júla 2015. V prí­pa­de, že máte záu­jem o moju kon­zul­tá­ciu, sta­čí ma kon­tak­to­vať na čís­le: 0911014004.

Pridať komentár (0)