Ako vytvo­riť info­gra­fiku bez Pho­tos­hopu

Visibility: Marek Šulik / 5. júla 2014 / Tools a produktivita

Dá sa vytvo­riť zau­jí­mavá info­gra­fika bez toho, aby ste potre­bo­vali zapla­tiť veľa peňazí za gra­fické spra­co­va­nie? Určite dá a uká­žeme vám pár prí­kla­dov.

Na úvod treba pove­dať, že na kva­litnú info­gra­fiku s virál­nym poten­ciá­lom potre­bu­jete hlavne zau­jí­mavé dáta. Bez nich vám nepo­môže ani najk­raj­šia gra­fika alebo veľa peňazí inves­to­va­ných do pro­pa­gá­cie.

Ako teda vytvo­riť info­gra­fiku bez väč­šej námahy?

Pik­to­chart

Je to online nástroj s jed­no­du­chým uží­va­teľ­ským roz­hra­ním. Vytvá­ra­nie info­gra­fík je blbu­vzdorné a výsle­dok v podobe iframe kódu alebo obrázku môžete bez­platne pou­žiť na webe alebo stiah­nuť.

Ako prí­klad si môžete pozrieť našu info­gra­fiku vytvo­renú v tomto nástroji.

Podob­ných nástro­jov je hneď nie­koľko:

Time­line JS

Potre­bu­jete vytvo­riť časovú os s rôz­nymi uda­los­ťami? Stačí vypl­niť Google Spre­ads­heet a vlo­žiť kód na stránku.

Impress.js

Impress.js je pre­zen­tá­cia na štýl Prezi.com, ktorú si viete vlo­žiť na váš web. Obsa­huje rôzne efekty a je samoz­rejme zadarmo.

Takto to môže vyze­rať:

Google Ana­ly­tics

Pri vytvá­raní info­gra­fiky môžete využiť zau­jí­mavé dáta o náv­štev­nosti vašej stránky.

Takúto info­gra­fiku o náv­štev­nosti nášho blogu sme vytvo­rili tu:

Aj vďaka týmto nástro­jom dokáže info­gra­fiku vytvo­riť úplne každý. Skúste však dopredu zvá­žiť, či sú pou­žité dáta pre vaše pub­li­kum dosta­točne zau­jí­mavé. Aby to nebola zby­točná námaha :)

Zdroj: visi­bi­lity

Pridať komentár (0)