Ako vytvo­riť info­gra­fi­ku bez Pho­tos­ho­pu

Visibility: Marek Šulik / 5. júla 2014 / Lifehacking

Dá sa vytvo­riť zau­jí­ma­vá info­gra­fi­ka bez toho, aby ste potre­bo­va­li zapla­tiť veľa peňa­zí za gra­fic­ké spra­co­va­nie? Urči­te dá a uká­že­me vám pár prí­kla­dov.

Na úvod tre­ba pove­dať, že na kva­lit­nú info­gra­fi­ku s virál­nym poten­ciá­lom potre­bu­je­te hlav­ne zau­jí­ma­vé dáta. Bez nich vám nepo­mô­že ani najk­raj­šia gra­fi­ka ale­bo veľa peňa­zí inves­to­va­ných do pro­pa­gá­cie.

Ako teda vytvo­riť info­gra­fi­ku bez väč­šej náma­hy?

Pik­to­chart

Je to onli­ne nástroj s jed­no­du­chým uží­va­teľ­ským roz­hra­ním. Vytvá­ra­nie info­gra­fík je blbu­vzdor­né a výsle­dok v podo­be ifra­me kódu ale­bo obráz­ku môže­te bez­plat­ne pou­žiť na webe ale­bo stiah­nuť.

Ako prí­klad si môže­te pozrieť našu info­gra­fi­ku vytvo­re­nú v tom­to nástro­ji.

Podob­ných nástro­jov je hneď nie­koľ­ko:

Time­li­ne JS

Potre­bu­je­te vytvo­riť časo­vú os s rôz­ny­mi uda­los­ťa­mi? Sta­čí vypl­niť Goog­le Spre­ads­he­et a vlo­žiť kód na strán­ku.

Impress.js

Impress.js je pre­zen­tá­cia na štýl Prezi.com, kto­rú si vie­te vlo­žiť na váš web. Obsa­hu­je rôz­ne efek­ty a je samoz­rej­me zadar­mo.

Tak­to to môže vyze­rať:

Goog­le Ana­ly­tics

Pri vytvá­ra­ní info­gra­fi­ky môže­te využiť zau­jí­ma­vé dáta o náv­štev­nos­ti vašej strán­ky.

Takú­to info­gra­fi­ku o náv­štev­nos­ti náš­ho blo­gu sme vytvo­ri­li tu:

Aj vďa­ka tým­to nástro­jom doká­že info­gra­fi­ku vytvo­riť úpl­ne kaž­dý. Skús­te však dopre­du zvá­žiť, či sú pou­ži­té dáta pre vaše pub­li­kum dosta­toč­ne zau­jí­ma­vé. Aby to nebo­la zby­toč­ná náma­ha :)

Zdroj: visi­bi­li­ty

Pridať komentár (0)