Ako vytvo­riť kva­litný biz­nis web? Overte si, či spĺňa týchto 6 kri­té­rií

Richard Čermák: WebSupport / 28. mája 2015 / Tools a produktivita

Zalo­žiť si vlastný biz­nis na webe je snom mno­hých pod­ni­kav­cov a kre­a­tív­cov. Nie je žiad­nym tajom­stvom, že dnes môže svoje pod­ni­ka­nie na webe spus­tiť skoro každý. Inter­net ponúka kvantá voľne dostup­ných šab­lón webo­vých strá­nok, e-com­merce rie­šení, plu­gi­nov, mar­ke­tin­go­vých nástro­jov a dva­krát viac návo­dov, ako to dať všetko dokopy.

Vybu­do­vať kva­litný biz­nis web nie je vôbec jed­no­du­ché, preto by ste mu mali veno­vať dosta­tok pozor­nosti. Dajte si zále­žať na detai­loch, pre­tože často­krát roz­ho­dujú.

1. Pri výbere hos­tingu si nechajte pora­diť od odbor­ní­kov

Váš web bude zdro­jom príjmu a bude plniť významnú úlohu vo vašom pod­ni­kaní. Potre­bu­jete kva­litný hos­ting, ktorý „myslí” aj do budúc­nosti na prí­padný rast biz­nisu, a teda aj webu. Jed­ným z naj­dô­le­ži­tej­ších kri­té­rií pri výbere vhod­ného rie­še­nia je spo­ľah­li­vosť, rých­losť a bez­peč­nosť.

Urobte si dôkladný pries­kum hos­tin­go­vých pro­duk­tov a zvážte všetky možné atri­búty, ako výkon / cena / roz­sah obme­dzení. Ak ponúka hos­tin­gový posky­to­va­teľ opti­ma­li­zá­ciu nasta­vení od ich odbor­ní­kov, nevá­hajte túto mož­nosť využiť. Ušetrí vám to množ­stvo času a dosta­nete rady od tých, ktorí sa hos­tin­go­mo­vými rie­še­niami zaobe­rajú denne.

2. Napíšte kva­litné texty, ktoré pomôžu SEO a odlí­šia vás od kon­ku­ren­cie

Dobre otex­to­vaná stránka s vhodne zvo­le­nými kľú­čo­vými slo­vami vás zvý­hodní v boji s kon­ku­ren­ciou. Aj vďaka kva­lit­ným a ori­gi­nál­nym tex­tom sa môžete dostať na pop­redné priečky v Googli, čím pri­ro­dzene zvý­šite cel­kovú náv­štev­nosť vašej stránky.

Správne umiest­nené texty na stránke sú plno­hod­not­nou súčas­ťou cel­ko­vého UX. Skvele to pome­no­vala v nedáv­nom roz­ho­vore Tina Lič­ková (expertka na UX):

Vaša stránka určite nezauj­meme sia­ho­dl­hými infor­má­ciami o pro­dukte, ktoré sú pre­špi­ko­vané mar­ke­tingš­ti­nou. Skôr je dôle­žité uká­zať ľuďom, kde a ako môžem pro­dukt pou­žiť, kde mi to uľahčí život. Buďte viac otvo­rení, dajte pod­ni­ka­niu tvár. Svoju tvár.”

3. Vytvorte UX friendly dizajn

Pri návrhu webo­vej stránky by ste mali od začiatku mys­lieť na jej jed­no­du­chosť a pou­ži­teľ­nosť. Dobrý UX dizajn vám pomôže vylep­šiť pre­daj, regis­trá­cie, zdie­ľa­nia či iné typy sta­no­ve­ných kon­ver­zií.

Zamys­leli ste sa nie­kedy nad otáz­kami:

  • je moja stránka jed­no­du­chá a prí­jemná na pou­ží­va­nie?
  • vysti­huje a popi­suje dosta­točne môj pro­dukt?
  • vysvet­ľuje všetko potrebné v správ­nom čase a kroku?

Vašou úlo­hou (alebo úlo­hou UX dizaj­néra) je, aby náv­štev­níci vašej stránky odpo­ve­dali na tieto otázky „áno”. Pri tvorbe dizajnu si musíte tiež uve­do­miť dve veci:

1. Ľudia vašu stránku nečí­tajú, oni ju pre­hlia­dajú. Pri náv­števe ju len rýchlo pre­ske­nujú pohľa­dom a hľa­dajú niečo, čo je zau­jí­mavé alebo sa aspoň pri­bližne podobá tomu, čo oča­ká­vajú. Ako­náhle nájdu odkaz, ktorý im aspoň tro­chu vyho­vuje, kliknú naň.

2. Dnešní pou­ží­va­te­lia sú „roz­maz­naní”. Od webo­vých strá­nok oča­ká­vajú, že sa na nich budú cítiť pohodlne. Pokiaľ to tak nie je a váš web v nich vyvo­láva zby­točné otáz­niky (Čo pre­dá­vate? Kam mám klik­núť? Kde náj­dem kon­takt?), náv­štev­níci odchá­dzajú a rad­šej nav­ští­via web kon­ku­ren­cie, ktorá má tieto veci porie­šené.

4. Mys­lite na SEO

Pojem SEO netreba bliž­šie vysvet­ľo­vať. Každý, kto to s online pod­ni­ka­ním myslí vážne, sa s touto skrat­kou stre­tol. No aj napriek tomu náj­deme množ­stvo slo­ven­ských webov, ktoré nespĺňajú ani základné on-page SEO štan­dardy. Tými sú naprí­klad:

  • SEO friendly URL.
  • Ori­gi­nálne titulky na kaž­dej stránke webu, ktoré zod­po­ve­dajú kľú­čo­vým slo­vám.
  • Pre­sme­ro­va­nie no-www ver­zie webu na www ver­ziu (alebo naopak).
  • Kva­litné a jedi­nečné texty.
  • Rých­losť načí­ta­va­nia webo­vej stránky.
  • A mnohé ďal­šie.

Mať opti­málnu webovú stránku z hľa­diska on-page SEO však nestačí. Aby ste sa dostali na pop­redné pozí­cie v Googli, musí na vašom webe pra­vi­delne pri­bú­dať nový a kva­litný obsah. Preto by mal byť firemný blog súčas­ťou kaž­dej dob­rej webo­vej stránky.

Moderné SEO je o zís­ka­vaní kva­lit­nej náv­štev­nosti z pri­ro­dze­ných výsled­kov vyhľa­dá­va­nia. A čo je to vlastne „kva­litná náv­števa”? Pre e-shop je kva­litná náv­števa taká, na kto­rej konci je (skôr či neskôr) nákup. Pre iné pro­jekty to môže byť regis­trá­cia, poskyt­nu­tie e-mailu, inte­rak­cia na sociál­nej sieti.

Rov­nako tak sociálne médiá stále viac ovplyv­ňujú pora­die pri vyhľa­dá­vaní. Založte si Face­book, Twit­ter, Google+, ktoré posky­tujú spo­ľah­livé sig­nály pre vyhľa­dá­vače. Na to, aby ste pod­po­rili SEO, musíte byť aktívni a zdie­ľať obsah súvi­siaci s vašim pro­duk­tom a znač­kou.

5. Zabez­pečte včas svoju stránku

Aj HTTPS pro­to­kol, teda SSL, sa stal dôle­ži­tou súčas­ťou SEO. Google zve­rej­nil pred pár mesiacmi novú pod­mienku pri určo­vaní pozí­cií v pre­hlia­da­čoch. V snahe pod­po­riť bez­peč­nejší inter­net ozná­mil pred pár mesiacmi zmenu svo­jich algo­rit­mov.

V súčas­nosti je tento pro­to­kol len veľmi málo pou­ží­vaný, vysky­tu­júci sa na menej ako 1 % celo­sve­to­vých vyhľa­dá­vaní. Ak sa sta­nete maji­te­ľom SSL cer­ti­fi­kátu, Google vás okam­žite upred­nostní.

6. Počet náv­štev z mobil­ných zaria­dení neus­tále ras­tie

Google sa pri aktu­ali­zo­vaní algo­ritmu neza­sta­vil ani pri vyhod­no­co­vaní bez­peč­nosti webov. Len pred pár dňami spus­til novinku ozna­čo­vanú ako Mobi­le­ged­don.

Algo­rit­mus upred­nost­ňuje vo výsled­koch vyhľa­dá­va­nia weby, ktoré sú upra­vené pre mobilné tele­fóny a posúva ich na lep­šie pozí­cie. Tento fakt môže výrazne poško­diť obchod mno­hým pre­vádz­ko­va­te­ľom inter­ne­to­vých obcho­dov, ktorí nemajú res­pon­zívny web. Na tejto stránke si môžete otes­to­vať, či je vaša webová stránka pris­pô­so­bená mobil­ným zaria­de­niam.

Merajte, vyhod­no­cujte a zlep­šujte

Tak si to teda zhr­ňme. Už pri samot­nom návrhu webu mys­lite na to, aby bol pre­hľadný a intu­itívny. Povin­nou jaz­dou by v dneš­nej dobe mala byť aj res­pon­zi­vita stránky, inak vám hrozí, že si vás Google nebude vší­mať.

Stránku nezahl­cujte kvan­tami textu – nikto to nečíta. Buďte stručný, výstižný a svo­jim zákaz­ní­kom podá­vajte na kaž­dom kroku pomocnú ruku. Či už ste maji­teľ e-shopu, mana­žér firmy s dôle­ži­tou pre­zen­tač­nou strán­kou, vyberte si hos­ting, ktorý vás nebude obme­dzo­vať. Vždy rátajte s tým, že váš biz­nis bude rásť.

Pub­li­ko­va­ním stránky vaša práca nekončí, ba práve naopak. Začnite sa veno­vať dôklad­nej SEO opti­ma­li­zá­cii, webo­vej ana­ly­tike a nebojte sa expe­ri­men­tov. Vďaka nim môžete pocho­piť, čo fun­guje na vašich zákaz­ní­kov. Merajte si vami sta­no­vené kon­ver­zie, vyhod­no­cujte a neus­tále zlep­šujte vašu stránku.

zdroj: websupport.sk/blog

Pridať komentár (0)