Ako zare­a­guje tíne­džer, keď ho posa­díš pred Win­dows 95?

Michal Sorkovský / 10. marca 2016 / Tech a inovácie

Win­dows 95 je dnes už chá­paný ako zále­ži­tosť pre pamät­ní­kov. Mnoho tíne­dže­rov z dneš­nej moder­nej gene­rá­cie preto len ťažko pochopí čaro, kto­rým tento ope­račný sys­tém oplý­val. Video v článku je dôkaz. 

You­tu­bový kanál Fine Brot­hers Enter­tai­ment vypus­til von video, ktoré zachy­táva reak­cie tíne­dže­rov, pri ich prvom kon­takte s Win­do­wsom 95. Video vtipne zobra­zuje prek­va­pe­nie na tvá­rach mla­dých ľudí, keď dostanú pokyn zapnúť sta­ručký počí­tač s legen­dár­nym ope­rač­ným sys­té­mom. Náj­de­nie tla­čidla na spus­te­nie počí­tača sa pri­tom pre nich uká­zalo, ako prvý veľký prob­lém.

teensreact31

Keď sa už tíne­dže­rom počí­tač poda­rilo zapnúť, nasle­do­valo dlhé spúš­ťa­nie sa ope­rač­ného sys­tému, spre­vá­dzané zvlášt­nymi zvukmi vychá­dza­jú­cimi z počí­tača. Asi nie je ťažké pred­sta­viť si, akú reak­ciu takéto niečo muselo vyvo­lať u tíne­dže­rov, ktorí sú zvyk­nutí na to, že sa im počí­tač ply­nulo a poti­chu spustí v prie­behu sekúnd. Darmo však, Win­dows 95 je stará škola a na spus­te­nie potre­buje svoj čas.

Po spus­tení nasle­do­val hneď ďalší veľký prob­lém: „Ako sa dosta­nem na inter­net, keď sa nemô­žem pri­po­jiť na Wi-Fi?“ Tíne­džeri však doká­zali roz­poz­nať aspoň nie­ktoré hlavné prvky v sys­téme, a tak pre nich nebolo ťažké zorien­to­vať sa v sta­ruč­kom Win­do­wse. Ich prácu s legen­dár­nym ope­rač­ným sys­té­mom ale spre­vá­dzalo množ­stvo prek­va­pe­ných pohľa­dov a výbu­chov smie­chu.

teens1_1457468636886_952563_ver1

Nako­niec tíne­dže­rov prek­va­pil oznam o mož­nosti bez­peč­ného vypnu­tia počí­tača, ako aj nut­nosť manu­ál­neho vypnu­tia počí­tača. Nepo­chybne by bolo zau­jí­mavé, keby sa na podobné video podu­jal aj nejaký slo­ven­ský You­tu­ber. Pri sta­rých počí­ta­čoch, ktoré dodnes fičia na mno­hých slo­ven­ských ško­lách, by ale možno naši tíne­džeri túto úlohu zvládli lep­šie.

Zdroj: youtube.com, zdroj foto­gra­fií: youtube.com

Pridať komentár (0)