Ako zare­a­gu­je tíne­džer, keď ho posa­díš pred Win­do­ws 95?

Michal Sorkovský / 10. marca 2016 / Tech a inovácie

Win­do­ws 95 je dnes už chá­pa­ný ako zále­ži­tosť pre pamät­ní­kov. Mno­ho tíne­dže­rov z dneš­nej moder­nej gene­rá­cie pre­to len ťaž­ko pocho­pí čaro, kto­rým ten­to ope­rač­ný sys­tém oplý­val. Video v člán­ku je dôkaz. 

You­tu­bo­vý kanál Fine Brot­hers Enter­tai­ment vypus­til von video, kto­ré zachy­tá­va reak­cie tíne­dže­rov, pri ich prvom kon­tak­te s Win­do­wsom 95. Video vtip­ne zobra­zu­je prek­va­pe­nie na tvá­rach mla­dých ľudí, keď dosta­nú pokyn zapnúť sta­ruč­ký počí­tač s legen­dár­nym ope­rač­ným sys­té­mom. Náj­de­nie tla­čid­la na spus­te­nie počí­ta­ča sa pri­tom pre nich uká­za­lo, ako prvý veľ­ký prob­lém.

teensreact31

Keď sa už tíne­dže­rom počí­tač poda­ri­lo zapnúť, nasle­do­va­lo dlhé spúš­ťa­nie sa ope­rač­né­ho sys­té­mu, spre­vá­dza­né zvlášt­ny­mi zvuk­mi vychá­dza­jú­ci­mi z počí­ta­ča. Asi nie je ťaž­ké pred­sta­viť si, akú reak­ciu také­to nie­čo muse­lo vyvo­lať u tíne­dže­rov, kto­rí sú zvyk­nu­tí na to, že sa im počí­tač ply­nu­lo a poti­chu spus­tí v prie­be­hu sekúnd. Dar­mo však, Win­do­ws 95 je sta­rá ško­la a na spus­te­nie potre­bu­je svoj čas.

Po spus­te­ní nasle­do­val hneď ďal­ší veľ­ký prob­lém: „Ako sa dosta­nem na inter­net, keď sa nemô­žem pri­po­jiť na Wi-Fi?“ Tíne­dže­ri však doká­za­li roz­poz­nať aspoň nie­kto­ré hlav­né prv­ky v sys­té­me, a tak pre nich nebo­lo ťaž­ké zorien­to­vať sa v sta­ruč­kom Win­do­wse. Ich prá­cu s legen­dár­nym ope­rač­ným sys­té­mom ale spre­vá­dza­lo množ­stvo prek­va­pe­ných pohľa­dov a výbu­chov smie­chu.

teens1_1457468636886_952563_ver1

Nako­niec tíne­dže­rov prek­va­pil oznam o mož­nos­ti bez­peč­né­ho vypnu­tia počí­ta­ča, ako aj nut­nosť manu­ál­ne­ho vypnu­tia počí­ta­ča. Nepo­chyb­ne by bolo zau­jí­ma­vé, keby sa na podob­né video podu­jal aj neja­ký slo­ven­ský You­tu­ber. Pri sta­rých počí­ta­čoch, kto­ré dodnes fičia na mno­hých slo­ven­ských ško­lách, by ale mož­no naši tíne­dže­ri túto úlo­hu zvlád­li lep­šie.

Zdroj: youtube.com, zdroj foto­gra­fií: youtube.com

Pridať komentár (0)