Skvelé správy: Prvý slovenský sajder ohlásil návrat na trh

Mária Ambrozová / 28. mája 2018 / Zo Slovenska

  • Kon­zu­menti ob­ľu­bu­júci re­me­selné vý­robky si môžu opäť prísť na svoje
  • Do­máca značka Ja­blčnô hlási co­me­back a ok­rem vy­no­ve­ného tímu pri­náša aj nový letný pro­dukt
zdroj: Jablčnô
  • Kon­zu­menti ob­ľu­bu­júci re­me­selné vý­robky si môžu opäť prísť na svoje
  • Do­máca značka Ja­blčnô hlási co­me­back a ok­rem vy­no­ve­ného tímu pri­náša aj nový letný pro­dukt

Pa­mä­táš si ešte náš člá­nok „Ja­blčnô zmizlo z po­vr­chu zem­ského a my sme si to (tak­mer) ani ne­všimli“? Nuž máme veľké no­vinky. Spo­loč­nosť Ja­blčnô na­novo spus­tila vý­robu al­ko­ho­lic­kého ci­deru a  ja­bl­ko­vých ne­alko ná­po­jov. Značka vy­rá­ba­júca svoje pro­dukty v tzv. saj­dé­rii v Kra­va­noch nad Du­na­jom tak do­stáva druhú šancu na úspech.

Po dl­h­šom hľa­daní sa nám po­da­rilo zlo­žiť nový tím, ktorý má nie­len te­ore­tickú zna­losť, ale aj prak­tické skú­se­nosti s tech­no­ló­giou, do kto­rej sme in­ves­to­vali. Nad­še­nie tímu pre vý­robu a pra­covné na­sa­de­nie jeho čle­nov pod­po­rujú naše pre­sved­če­nie, že Ja­blčnô si za­slúži druhú šancu,“ uvie­dol Ma­rek Ha­verla, je­den z in­ves­to­rov a ko­na­teľ firmy.

Ka­pi­tá­lová in­jek­cia vo výške 450 ti­síc eur, ktorú in­ves­tori po­skytli pô­vod­ným za­kla­da­te­ľom za­bez­pe­čila pre­sun vý­roby zo Svä­tého Jura do Kra­vian nad Du­na­jom na­chá­dza­jú­cich sa ne­ďa­leko Ko­márna. Ja­blčnô tak zís­kalo mo­der­nej­šie vý­robné pries­tory šité na mieru a zá­ro­veň pro­fe­si­onálne vy­ba­ve­nie vrá­tane naj­mo­der­nej­šej tech­no­ló­gie priamo z Ta­lian­ska. V Kra­va­noch má na­vyše spo­loč­nosť k dis­po­zí­cii vlastné ja­blčné sady, čím aj na­ďa­lej zo­stáva pro­du­cen­tom zo 100% lo­kál­nych su­ro­vín od do­má­cich pes­to­va­te­ľov.

„Ja­blčnô je pre nás jed­no­značne veľ­kou vý­zvou, či už po tech­no­lo­gic­kej, ale aj  po pod­ni­ka­teľ­skej stránke. Máme veľký re­špekt voči za­kla­da­te­ľom, no sme zá­ro­veň pri­pra­vení roz­ví­jať firmu podľa na­šich pred­stáv. Preto popri už exis­tu­jú­cich pro­duk­toch pri­chá­dzame s no­vin­kou Špric, ktorá pred­sta­vuje ide­álnu al­ter­na­tívu sla­de­ným ne­alko ná­po­jom,“ po­ve­dal Ma­túš Fürek, nový ko­na­teľ a ve­dúci vý­roby Ja­blčnô. Špric je osvie­žu­júci ne­al­ko­ho­lický ná­poj z ja­blč­nej šťavy a sódy.

Pro­dukty Ja­blčnô sú do­stupné na pul­toch pre­dajní kla­sicky v 275 ml sk­le­ne­ných fľa­šiach, rov­nako aj ča­po­vané na fes­ti­va­loch a vo vy­bra­ných pre­vádz­kach od mája 2018.

Zdroj: TS

Pridať komentár (0)