Ama­zon drony možno už o rok!

Tomáš Kahn / 18. jún 2015 / Tools a produktivita

Svoje plány s doru­čo­va­ním pro­stred­níc­tvom dro­nov Ama­zon ozná­mil už dávno. Jedi­nou pre­káž­kou, ktorá mu stála v ceste, boli zákony. Teraz by sa to však malo zme­niť.

Od včera majú ľudia sto­jaci za pro­jek­tom Ama­zon dro­nov dôvod na úsmev. Na kon­grese sa vysoký úrad­ník Ame­ric­kej letec­kej agen­túry (FAA) vyjad­ril, že zákon regu­lu­júci lie­ta­nie dro­nov bude na miesto do jed­ného roka. Ihneď po tomto vyhlá­sení sa k celej situ­ácii vyjad­ril aj vicep­re­zi­dent Ama­zonu Paul Mise­ner, ktorý okam­žite rea­go­val som slo­vami, že Ama­zon drony budú do vtedy určite pri­pra­vené a schopné pre­vádzky. “Radi by sme začali našim zákaz­ní­kom dodá­vať ich objed­návky pro­stred­níc­tvom dro­nov čím skôr. Dote­raz nám v tom však brá­nili legis­la­tívne pod­mienky, ktoré by sa ale mali už konečne meniť. Kým sa zme­nia, budeme tvrdo pra­co­vať na tom, aby sme ihneď po ich schvá­lení boli pri­pra­vený s našou flo­ti­lou dro­nov.”

V júli 2014 Ama­zon požia­dal Ame­rickú leteckú agen­túru o vyda­nie povo­le­nia, aby mohli spus­tiť naplno tes­to­va­nie svo­jim doru­čo­va­cích dro­nov. Tes­to­va­nie sa malo odo­hrá­vať v oblasti Seattlu. Vo feb­ru­ári tohto roka vydala FAA aktu­ali­zá­ciu, v kto­rej uviedla, že drony by mohli lie­tať iba za den­ného svetla a do vzdia­le­nosti iba 150m od ich pre­vádz­ko­va­teľa. Tak, aby ich mál stále na dohľad. Pred­sta­vi­teľ FAA však pri naj­nov­šom vyhlá­sení tieto infor­má­cie nepo­tvr­dil a ani neprez­ra­dil žiadne bliž­šie infor­má­cie.

Počkajme si teda na to, ako celá zále­ži­tosť dopadne a mož­nože už o rok vám pri­stane na záh­rade dron s vašou obľú­be­nou kni­hou. :)

zdroj: The Next Web

Pridať komentár (0)