Ama­zon pri Sere­di ras­tie rake­to­vou rých­los­ťou, fir­ma už spus­ti­la aj nábor zamest­nan­cov

Linda Cebrová / 18. apríla 2017 / Zo Slovenska

zdroj: facebook.com/gdanskamazon/Amazon

Stav­ba Ama­zo­nu má reál­ne kon­tú­ry a Slo­vá­ci už majú šan­cu si vyhliad­nuť tú prá­vu pozí­ciu pre seba.

O tom, že spo­loč­nosť Ama­zon uva­žu­je nad otvo­re­ním logis­tic­ké­ho cen­tra na Slo­ven­sku, sa už dlho špe­ku­lo­va­lo. Dnes je jas­né, že nová poboč­ka, kto­rá bude slú­žiť na vyba­vo­va­nie nedo­ru­če­ných a vrá­te­ných zásie­lok, vyras­tie v Prie­my­sel­nej zóne Sereď — v are­áli Mount­park, pri­bliž­ne na jeseň.

Pozi­tí­vom je nie­len to, že Slo­ven­sko je pre Ama­zon láka­vou inves­tí­ci­ou, ale naj­mä to, že nové cen­trum na plo­che viac než 60-tisíc met­rov štvor­co­vých vytvo­rí pra­cov­né mies­ta pre naj­me­nej tisíc­ku ľudí. Pod­ľa mno­hých by to vraj nako­niec moh­lo byť aj tri­krát viac.

Foto: Ama­zon

Pod­ľa vicep­re­zi­den­ta spo­loč­nos­ti Ama­zo­nu pre Euró­pu, Roya Per­ti­cuc­ci, Ama­zon už začal s nábo­rom pre rôz­ne pozí­cie. V Sere­di tak dosta­nú šan­cu kan­di­dá­ti na vedú­ce­ho pre­vádz­ky, inži­nie­ri, ale aj per­so­na­lis­ti, účtov­ní­ci a samoz­rej­me IT špe­cia­lis­ti.

Na svo­je si prí­du aj ini­cia­tív­ni slo­ven­skí absol­ven­ti. Vo vše­obec­nos­ti hľa­da­jú pre­dov­šet­kým ľudí s ana­ly­tic­kým mys­le­ním a túž­bou sa neus­tá­le zlep­šo­vať. Odbor­né poza­die záu­jem­cov a vyšper­ko­va­né živo­to­pi­sy teda nie sú tým naj­dô­le­ži­tej­ším fak­to­rom, vďa­ka kto­ré­mu si tu mla­dí ľudia náj­du prá­cu.

Foto: Ama­zon

Cen­trum reverz­nej logis­ti­ky nebu­de prvou skú­se­nos­ťou Ama­zo­nu so slo­ven­ským trhom. Spo­loč­nosť totiž už od roku 2011 pôso­bí v Bra­ti­sla­ve, kde zamest­ná­va viac než 800 pra­cov­ní­kov na pod­po­ru pre­da­ja a slu­žieb. Zrej­me aj úspeš­ná skú­se­nosť s tou­to poboč­kou pre­sved­či­la Ama­zon o tom, že jeho pôso­be­nie na Slo­ven­sku má poten­ciál a je dôka­zom, že Slo­ven­sko je pre zahra­nič­ných inves­to­rov atrak­tív­ne.


Nie náho­dou vyras­tie nové cen­trum v oko­lí Sere­de, kde síd­li naj­väč­ší prie­my­sel­ný park na Slo­ven­sku — Prie­my­sel­ná zóna Sereď. Má skve­lé stra­te­gic­ké umiest­ne­nie medzi Bra­ti­sla­vou, Trna­vou a Nit­rou a svo­je pries­to­ry tu má via­ce­ro veľ­kých spo­loč­nos­tí ako naprí­klad Lidl.

Foto:facebook.com/GoldbeckSlovakia

Aj vďa­ka tomu je v tej­to oblas­ti jed­na z naj­niž­ších neza­mest­na­nos­tí v kra­ji­ne, kto­rá pre­ko­na­la aj Bra­ti­sla­vu. S prí­cho­dom Ama­zo­nu sa situ­ácia len zlep­ší a môže byť náde­jou aj pre oby­va­te­ľov oko­li­tých okre­sov.

Pridať komentár (0)