Ama­zon pred­sta­vil svojho doru­čo­va­cieho drona!

Martin Bohunický / 30. novembra 2015 / Tech a inovácie

Ama­zon dnes pri­nie­sol nové infor­má­cie o svo­jej doru­čo­va­cej službe “Prime Air”.

Keď v roku 2013 Ama­zon pred­sta­vil myš­lienku doru­čo­va­nia zásie­lok pomo­cou dro­nov, všetci sme si mys­leli, že je to vtip. V posled­ných hodi­nách však Ama­zon uká­zal prak­ticky hotový pro­to­typ. A ešte obsa­dil do reklamy aj Jere­myho Clark­sona. Toto už nevy­zerá ako vtip.

Cie­ľom tohoto drona je doru­čo­vať balíčky do pri­bližne 2,5kg za menej ako 30 minút. Ako pre­zra­dil Gur Kim­chi z Ama­zonu, “Prime Air sa snaží pri­blí­žiť sku­toč­nej tele­por­tá­cií — ale bez toho, aby poru­šila zákony fyziky.”

Jed­ného dňa bude Prime Air tak bežný, ako dodávky na ces­tách,” napí­sal Ama­zon.

Nový pro­to­typ je omnoho väčší, ako všetky pred­chá­dza­júce modely. Najp­rav­de­po­dob­nej­ším kan­di­dá­tom na spus­te­nie služby je Veľká Bri­tá­nia. 

zdroj: businessinsider.com

Pridať komentár (0)