Ama­zon pred­sta­vil svoj­ho doru­čo­va­cie­ho dro­na!

Martin Bohunický / 30. novembra 2015 / Tech a inovácie

Ama­zon dnes pri­nie­sol nové infor­má­cie o svo­jej doru­čo­va­cej služ­be “Pri­me Air”.

Keď v roku 2013 Ama­zon pred­sta­vil myš­lien­ku doru­čo­va­nia zásie­lok pomo­cou dro­nov, všet­ci sme si mys­le­li, že je to vtip. V posled­ných hodi­nách však Ama­zon uká­zal prak­tic­ky hoto­vý pro­to­typ. A ešte obsa­dil do rekla­my aj Jere­my­ho Clark­so­na. Toto už nevy­ze­rá ako vtip.

Cie­ľom toho­to dro­na je doru­čo­vať balíč­ky do pri­bliž­ne 2,5kg za menej ako 30 minút. Ako pre­zra­dil Gur Kim­chi z Ama­zo­nu, “Pri­me Air sa sna­ží pri­blí­žiť sku­toč­nej tele­por­tá­cií — ale bez toho, aby poru­ši­la záko­ny fyzi­ky.”

Jed­né­ho dňa bude Pri­me Air tak bež­ný, ako dodáv­ky na ces­tách,” napí­sal Ama­zon.

Nový pro­to­typ je omno­ho väč­ší, ako všet­ky pred­chá­dza­jú­ce mode­ly. Najp­rav­de­po­dob­nej­ším kan­di­dá­tom na spus­te­nie služ­by je Veľ­ká Bri­tá­nia. 

zdroj: businessinsider.com

Pridať komentár (0)