Android a iOS stra­tili kon­ku­renta: Win­dows Phone je mŕtvy!

Martin Bohunický / 29. januára 2016 / Business

Win­dows Phone vzni­kol pred pia­timi rokmi ako nádejná alter­na­tíva pre Android a iOS.

Mic­ro­soft dostal svoj Win­dows Phone 7 na trh ako tretí popu­lárny ope­račný sys­tém, no je čas pri­znať, že zly­hal. Ak nedos­ta­tok (kva­lit­ných) zaria­dení s týmto OS ako dôkaz nesta­čil, dnes je to defi­ni­tívne jasné. Mic­ro­soft pre­dal v uply­nu­lom štvrť­roku 4,5 mili­óna zaria­dení Lumia, čo je v porov­naní s rov­na­kým obdo­bím v minu­lom roku o 6 mili­ó­nov menej — pre­pad je teda šia­le­ných 57%. A ani 57% nárast by Mic­ro­soft neza­chrá­nil.

Mic­ro­soft a Nokia pre­dali spolu dohro­mady 110 mili­ó­nov zaria­dení. Android a iOS ich pre­dali 4,5 miliardy. V posled­nom štvrť­roku sa pre­dalo 400 mili­ó­nov tele­fó­nov, čo zna­mená a podiel na trhu mali Lumie len 1,1 per­centa. Lumia 950 a Lumia 950 XL mali byť vlaj­ko­vými loďami, miesto toho sú len neo­hra­ba­ným skla­ma­ním. Ak si sle­do­val ich pred­sta­ve­nie, povedz nám úprimne. Zau­jali ťa? Ohú­rili ťa? Pove­dal si si: “Wau!”?

Prudký pokles a ozná­me­nie Mic­ro­softu, že neplá­nuje zvy­šo­vať výrobu, sú jas­ným dôka­zom toho, že sa blíži koniec Win­dows Phone. Exis­tujú síce náznaky, že Mic­ro­soft pri­pra­vuje Sur­face Phone, ten by sa však naj­skôr musel dostať na trh, aby niečo doká­zal zme­niť, ale obá­vame sa že je už neskoro.

Počet apli­ká­cií v eko­sys­téme na tom nie je vôbec dobre. Trh je pre vývo­já­rov nezau­jí­mavý, pre­tože nemá dosta­tok pou­ží­va­te­ľov.

Nedos­ta­tok hard­véru, nedos­ta­tok pre­da­jov a menej ako 2% podiel na trhu — je čas byť úprimný: Win­dows Phone je mŕtvy. Dá sa oča­ká­vať, že Mic­ro­soft bude pro­du­ko­vať smart­fóny aj naďa­lej, no už budú len nezau­jí­mavá alter­na­tíva, o ktorú nebude masový záu­jem — možno čias­točný v biz­nis sfére. Zbo­hom, Win­dows Phone.

iphonecelebrationhearst

Zdroj: theverge.com

Pridať komentár (0)