Ani motorka ani bicy­kel, čo je to?

Lenka Lauková / 29. decembra 2014 / Tech a inovácie

Like­horse nie je bežný bicy­kel, no nie je to ani motorka. Je to nový dopravný pros­trie­dok fun­gu­júci na báze elek­tro­mo­bi­lity, ktorý vyvíja sku­pinka Slo­vá­kov.

Ak by sme chceli Like­horse zjed­no­du­šene opí­sať, dalo by sa pove­dať, že je to vlastne bicy­kel bez pedá­lov. Ako hna­ciu silu využíva elek­trinu a práve preto ho jeho kon­štruk­téri pova­žujú za mož­ného popu­la­ri­zá­tora elek­tro­mo­bi­lity. Keďže oproti motorke jaz­díte tak­mer zadarmo a nepot­re­bu­jete žiadne pois­te­nia či vodičský pre­ukaz, Like­horse je mimo­riadne ľahko dostupný skoro kaž­dému.

Jeho pou­ží­va­nie na štýl bež­ného bicykla ala „sadni a choď“ je takisto bez­prob­lé­mové. Navyše vďaka svo­jej hmot­nosti, ktorá nepre­sa­huje kla­sický bicy­kel, sa dá jed­no­du­cho vylo­žiť na nosič auta a rých­lim odňa­tím pred­ného kolesa ho bez väč­šej námahy zlo­žíte aj do kufra. Nabíja sa cez bežnú, 220V zásuvku.

Design ide ruka v ruke s uží­va­teľ­skou jed­no­du­chos­ťou a je takisto jed­no­du­chý a hladký. Kom­po­nenty ako baté­rie či ovlá­dací sys­tém sú zabu­do­vané. Časti, ktoré sú v pria­mom kon­takte s uží­va­te­ľom, majú prí­rodný cha­rak­ter (koža).

Like­horse je jedi­nečný pre­tože je „2x eko“. Okrem toho, že jeho pou­ží­va­nie je eko­no­micky nená­ročné (veľmi lacné v porov­naní s bež­nými doprav­nými pros­tried­kami, ktoré treba tan­ko­vať), nemá nega­tívny vplyv na životné pro­stre­die, je eko­lo­gický. Like­horse je možné ovlá­dať aj cez smartp­hone – sle­do­va­nie dojazdu, nasta­ve­nie štýlu jazdy, navi­gá­cia, nasta­ve­nie osvet­le­nia, uzam­knu­tie atď.

Prvý pro­to­typ Like­horse mal 1kW/1,4 hp motor, 14 Ah baté­riu a dosa­ho­val maxi­mál­nej rých­losti 40 hm/h. Pozrite si aj nasle­du­júce video :). 

Momen­tálne pra­cujú na dru­hom pro­to­type Like­horse, ktorý by sa mal už čo naj­viac pri­blí­žiť finál­nemu pro­duktu. Pou­ži­tím men­šieho motora, kar­bó­no­vého rámu a pri­da­ním väč­šieho množ­stva člán­kov v bat­tery packu chcú dosiah­nuť zní­že­nie hmot­nosti z 24kg na 12kgpre­dĺže­nie mož­ného dojazdu na 50 kilo­met­rov.

A prečo sa Like­horse volá práve takto? Jeho výrob­cov inšpi­ro­val kôň preto, že je tichý, inte­li­gentný a ušľach­tilý a záro­veň pri­jíma iba eko­lo­gickú potravu, rov­nako ako ich pro­dukt. Mys­líte, že má Like­horse u nás šancu a vyme­nili by ste zaňho svoj bicy­kel? :)

Zdroj: Like­horse

Pridať komentár (0)