Áno, za peniaze si šťas­tie kúpiť môžeš

Martin Bohunický / 30. november 2015 / Tools a produktivita

Legen­dárna Coco Cha­nel raz pove­dala: Tie naj­lep­šie veci v živote sú zadarmo. A tie druhé naj­lep­šie veci v živote sú veľmi, veľmi drahé.

Na prvý pohľad by som z toho citátu nemal robiť niečo viac, než čo je. No predsa je v ňom kúsok pravdy. 

Neko­nečná debata o otázke, či peniaze dokážu alebo nedo­kážu kúpiť šťas­tie má jednu zau­jí­mavú vec. Väč­šina ľudí veľmi rýchlo odpo­vie “nie”. A to preto, že radi o sebe pre­mýš­ľame ako o nema­te­ria­lis­toch. Pove­dať, že za peniaze si šťas­tie nekú­piš, je predsa len menej oká­zalé a povr­chné, ako keby si tvr­dil opak. Keby sme však boli úprimní, tvr­diť, že peniaze nijak nepri­spie­vajú k nášmu šťas­tiu je viac ako odvážne tvr­de­nie.

Ak si bol na parád­nej dovo­lenke, súvi­selo to s peniazmi. Ak si si kúpil nové šte­niatko, súvisí to s peniazmi. Ak nosíš drahé oble­če­nie, v kto­rom sa cítiš skvele, súvisí to s peniazmi. Naopak, keď ti nie­kto ukradne kre­ditku a vybra­kuje účet, slovo “skla­ma­nie” by bolo výraz­ným pod­ce­ne­ním toho, čo sa v tvo­jej hlave odo­hráva. 

Z toho všet­kého mi vychá­dza že áno, za peniaze si šťas­tie kúpiš. To je však znova prí­liš odvážne.

Aby som bol úplne presný, za peniaze si kúpiš len určitý druh šťas­tia. Takého, ktoré nemá nič spo­ločné s pek­nými spo­mien­kami, dob­rými ľudmi okolo teba a podobne. Tento pocit je inten­zívny, no vydrží veľmi krátko.

Potom je tu ten druh šťas­tia, ktorý pri­chá­dza z vecí, ktoré “si za peniaze nekú­piš”, teda spo­mienky, láska, pria­teľ­stvo a všetky tie veci z nema­te­riál­nych zdro­jov. Toto je šťas­tie, ktoré má lepší poten­ciál, ktoré vydrží, ktoré zatočí s trá­pe­ním.

Za peniaze si kúpiš nové topánky alebo letenku do zahra­ni­čia a to ťa urobí krát­ko­dobo šťast­ným. No keď pre­chá­dzaš ťaž­kým obdo­bím, nové topánky ťa nad vodou nepo­dr­žia. 

Šťas­tie, ktoré pri­chá­dza z nových zážit­kov a “sku­toč­ných” hod­nôt je pev­nej­šie. Môže fun­go­vať ako liek pri nad­bytku nega­tív­nych emó­cií. V koneč­nom dôsledku by som teda rad­šej mal po boku nie­koľko správ­nych ľudí než niečo, čo som si kúpil.

No mojim názo­rom je, že nie je nič zlé a povr­chné na tom, sna­žiť sa o oba typy šťas­tia. Mini­málne aby som mal na pra­vi­delné ran­de­nie, sushi a sub­sc­rip­tion na Apple Music. 

zdroj: elitedaily.com 

Pridať komentár (0)