Ano­na­box: Kra­bička, ktorá z vás spraví nevi­di­teľ­ných začína tro­chu smr­dieť.

Peter Kováč / 15. októbra 2014 / Tech a inovácie

Na Kicks­tar­ter sa obja­vil ďalší zau­jí­mavý a úspešný pro­jekt. Ano­na­box počas 48 hodín vybral už 400 tisíc dolá­rov, cie­ľová suma pri­tom mala byť len 7,5 tisíc. O čo ide? Ano­na­box je minia­túrny rou­ter slú­žiaci k jedi­nému účelu — ano­ny­mi­zá­ciu sur­fo­va­nia po inter­nete a tým pádom aj prí­padné obí­de­nie cen­zúry. To prek­va­pivo zaistí sieť Tor v spo­lu­práci s dis­tri­bú­ciou Open­WRT.

Ano­na­box nie je prvý svojho druhu, ale kra­bička vzbu­dila záu­jem pre­dov­šet­kým preto, že bola zo všet­kých podob­ných rie­šení na trhu naj­lac­nej­šie a tiež naj­menší

Kam­paň na Kicks­tar­teri zafun­go­vala a autor naz­bie­ral pol mili­óna dolá­rov. Lenže potom si ľudia na Red­dite začali vší­mať, že zaria­de­nie samotné možno nie je tak uni­kátne, ako jeho autor tvrdí. Údajný pro­to­typ možno totiž kúpiť tre­bárs na Alie­x­pressu za dvad­sať dolá­rov ako drobný rou­ter WT3020A. :) 

Autor pro­jektu zahmlieva a prav­de­po­dobne aj klamea zne­va­žuje tak celý svoj pro­jektAk totiž podáva neprav­divé infor­má­cie o tomakého pôvodu je hard­vér, ponúka sa otázka, ako na tom asi bude asi soft­vér.

Zdroj: zive.cz

Pridať komentár (0)