Ano­na­box: Kra­bič­ka, kto­rá z vás spra­ví nevi­di­teľ­ných začí­na tro­chu smr­dieť.

Peter Kováč / 15. októbra 2014 / Tech a inovácie

Na Kicks­tar­ter sa obja­vil ďal­ší zau­jí­ma­vý a úspeš­ný pro­jekt. Ano­na­box počas 48 hodín vybral už 400 tisíc dolá­rov, cie­ľo­vá suma pri­tom mala byť len 7,5 tisíc. O čo ide? Ano­na­box je minia­túr­ny rou­ter slú­žia­ci k jedi­né­mu úče­lu — ano­ny­mi­zá­ciu sur­fo­va­nia po inter­ne­te a tým pádom aj prí­pad­né obí­de­nie cen­zú­ry. To prek­va­pi­vo zais­tí sieť Tor v spo­lu­prá­ci s dis­tri­bú­ci­ou Open­WRT.

Ano­na­box nie je prvý svoj­ho dru­hu, ale kra­bič­ka vzbu­di­la záu­jem pre­dov­šet­kým pre­to, že bola zo všet­kých podob­ných rie­še­ní na trhu naj­lac­nej­šie a tiež naj­men­ší

Kam­paň na Kicks­tar­teri zafun­go­va­la a autor naz­bie­ral pol mili­ó­na dolá­rov. Len­že potom si ľudia na Red­di­te zača­li vší­mať, že zaria­de­nie samot­né mož­no nie je tak uni­kát­ne, ako jeho autor tvr­dí. Údaj­ný pro­to­typ mož­no totiž kúpiť tre­bárs na Alie­x­pres­su za dvad­sať dolá­rov ako drob­ný rou­ter WT3020A. :) 

Autor pro­jek­tu zahmlie­va a prav­de­po­dob­ne aj kla­mea zne­va­žu­je tak celý svoj pro­jektAk totiž podá­va neprav­di­vé infor­má­cie o tomaké­ho pôvo­du je hard­vér, ponú­ka sa otáz­ka, ako na tom asi bude asi soft­vér.

Zdroj: zive.cz

Pridať komentár (0)