Apli­ká­cia Google Trans­late pri­chá­dza s obrov­skou aktu­ali­zá­ciou!

Michal Sorkovský / 12. mája 2016 / Tools a produktivita

Google Trans­late sa práve stal naj­me­nej sto­krát uži­toč­nej­ším pre pou­ží­va­te­ľov Andro­idu. Nová fun­kcia „Tap to Trans­late“ im totiž umožní pre­lo­žiť text z hocik­to­rej apli­ká­cie.

Ak máš Android, budeš odte­raz vedieť rýchlo a pohodlne pre­lo­žiť aký­koľ­vek text. Keď si teraz naprí­klad sko­pí­ru­ješ text zo správy, ktorá ti došla na What­sApp, objaví sa ti na disp­leji malá bub­lina – stačí, ak na ňu potom klik­neš a uvi­díš pre­lo­žený text. Samoz­rejme si pri­tom doká­žeš ľahko meniť jazyky, do kto­rých chceš text pre­lo­žiť.

Googles-Tap-to-Translate-makes-it-easy-to-understand-and-reply-to-messages-in-other-languages

Novinky pri­chá­dzajú ale aj pre pou­ží­va­te­ľov iOS. Tí budú môcť pre pre­klady začať pou­ží­vať Off­line Mode, ktorý je pre pou­ží­va­te­ľov Andro­idu už dobre známy. Off­line Mode bude pri­tom obsa­ho­vať men­šie pre­kla­dové balíčky, ktoré by mali byť ľahko stia­hnu­teľné aj so slab­ším pri­po­je­ním.

Google-translate-offline-mode-package

Tieto jazy­kové balíčky budú po novom vo veľ­kosti 25MB, čo, ako hovorí Google, zna­mená reduk­ciu až o 90 per­cent. Jazyky v režime off­line si vieš pri­tom sprí­stup­niť jed­no­du­chým klik­nu­tím na šípku vedľa názvu jazyka.

No a navyše Google pri­dáva aj Čín­štinu do svo­jej fun­kcie Word Lens. Pokiaľ Word Lens nepoz­náš, ide o mož­nosť v reál­nom čase pre­lo­žiť slová či vety, ktoré zazna­me­náš foto­apa­rá­tom. To môže byť sku­točne uži­točné pri náv­števe cudzích kra­jín, kde sa takto ľahko zorien­tu­ješ v znač­kách na ulici či v jedál­nom lís­tku.

zdroj: thenextweb.com, zdroj foto­gra­fií: thenextweb.com

Pridať komentár (0)