Apli­ká­cia Goog­le Trans­la­te pri­chá­dza s obrov­skou aktu­ali­zá­ci­ou!

Michal Sorkovský / 12. mája 2016 / Lifehacking

Goog­le Trans­la­te sa prá­ve stal naj­me­nej sto­krát uži­toč­nej­ším pre pou­ží­va­te­ľov Andro­idu. Nová fun­kcia „Tap to Trans­la­te“ im totiž umož­ní pre­lo­žiť text z hocik­to­rej apli­ká­cie.

Ak máš Andro­id, budeš odte­raz vedieť rých­lo a pohodl­ne pre­lo­žiť aký­koľ­vek text. Keď si teraz naprí­klad sko­pí­ru­ješ text zo sprá­vy, kto­rá ti doš­la na What­sApp, obja­ví sa ti na disp­le­ji malá bub­li­na – sta­čí, ak na ňu potom klik­neš a uvi­díš pre­lo­že­ný text. Samoz­rej­me si pri­tom doká­žeš ľah­ko meniť jazy­ky, do kto­rých chceš text pre­lo­žiť.

Googles-Tap-to-Translate-makes-it-easy-to-understand-and-reply-to-messages-in-other-languages

Novin­ky pri­chá­dza­jú ale aj pre pou­ží­va­te­ľov iOS. Tí budú môcť pre pre­kla­dy začať pou­ží­vať Off­li­ne Mode, kto­rý je pre pou­ží­va­te­ľov Andro­idu už dob­re zná­my. Off­li­ne Mode bude pri­tom obsa­ho­vať men­šie pre­kla­do­vé balíč­ky, kto­ré by mali byť ľah­ko stia­hnu­teľ­né aj so slab­ším pri­po­je­ním.

Google-translate-offline-mode-package

Tie­to jazy­ko­vé balíč­ky budú po novom vo veľ­kos­ti 25MB, čo, ako hovo­rí Goog­le, zna­me­ná reduk­ciu až o 90 per­cent. Jazy­ky v reži­me off­li­ne si vieš pri­tom sprí­stup­niť jed­no­du­chým klik­nu­tím na šíp­ku ved­ľa náz­vu jazy­ka.

No a navy­še Goog­le pri­dá­va aj Čín­šti­nu do svo­jej fun­kcie Word Lens. Pokiaľ Word Lens nepoz­náš, ide o mož­nosť v reál­nom čase pre­lo­žiť slo­vá či vety, kto­ré zazna­me­náš foto­apa­rá­tom. To môže byť sku­toč­ne uži­toč­né pri náv­šte­ve cudzích kra­jín, kde sa tak­to ľah­ko zorien­tu­ješ v znač­kách na uli­ci či v jedál­nom lís­t­ku.

zdroj: thenextweb.com, zdroj foto­gra­fií: thenextweb.com

Pridať komentár (0)