Apli­ká­ciu, za kto­rú ame­ric­ká vlá­da zapla­ti­la $47-tisíc, vytvo­ril vývo­jár za 10 minút

Michal Ondro / 10. apríla 2016 / Lifehacking

Budem mať na teba jed­nu pros­bu, milý čita­teľ. Pozri si, pro­sím, celé toto vyše 11-minú­to­vé video, aby si na vlast­né oči videl, na akú hlú­posť minu­la ame­ric­ká TSA desiat­ky tisíc dolá­rov.

Tran­s­por­ta­ti­on Secu­ri­ty Admi­ni­stra­ti­on (TSA) je agen­tú­rou ame­ric­ké­ho minis­ter­stva pre vnú­tor­nú bez­peč­nosť a oči­vid­ne rada vyha­dzu­je penia­ze von oknom. Rád ti objas­ním celú situ­áciu. TSA, v rám­ci veľ­ké­ho kon­trak­tu s IBM, zapla­ti­la 47-tisíc dolá­rov za apli­ká­ciu, kto­rá, a to dob­re počú­vaj, náhod­ne uka­zu­je doľa­va ale­bo dopra­va. Mala slú­žiť na trie­de­nie pasa­žie­rov na letis­kách do dvoch zástu­pov — všet­ko kvô­li zlep­še­niu bez­peč­nost­ných kon­trol.

Tu je spo­mí­na­né video:

Nie, tá app­ka sku­toč­ne nič viac nero­bí. Je to vlast­ne len oby­čaj­ný „Ran­do­mi­zer“, kto­rý si náhod­ne vybe­rá z dvoch mož­nos­tí. Ťaž­ké naprog­ra­mo­vať? To ani náho­dou.

Chris Pacia, You­tu­ber, doká­zal za pár minút vytvo­riť v Andro­id Stu­dio pres­ne to, na čo TSA minu­la desiat­ky tisíc dolá­rov a doká­zal tak, že vlád­ne zákaz­ky sú naozaj len veľ­kým kory­tom, z kto­ré­ho chce kaž­dý ochut­nať.

A Transportation Security Administration (TSA) arm patch and shield is seen at Los Angeles International Airport, California February 20, 2014. U.S. authorities issued a warning on Wednesday to airlines flying to the United States to watch out for militants who may have hidden bombs in their shoes, U.S. government sources said. iREUTERS/Kevork Djansezian (UNITED STATES - Tags: POLITICS SOCIETY TRANSPORT) - RTX197YF

foto: cdn.theatlantic.com

Pred­stav si toto: Ak by bol prá­ve Chris pove­re­ný zostro­je­ním tej­to apli­ká­cie, tak by jeho hodi­no­vá mzda bola 282-tisíc dolá­rov. Šia­le­né. Ale­bo úžas­né?

Áno, išlo síce len o časť veľ­kej doho­dy s IBM, ale návrat­nosť inves­tí­cie je priam kata­stro­fál­na. Nezaš­ko­di­lo by tro­chu zdra­vé­ho roz­umu.

Zdroj: thenextweb.com, zdroj titul­nej foto­gra­fie: vice.com

Pridať komentár (0)