Apli­ká­ciu, za ktorú ame­rická vláda zapla­tila $47-tisíc, vytvo­ril vývo­jár za 10 minút

Michal Ondro / 10. apríla 2016 / Tech a inovácie

Budem mať na teba jednu prosbu, milý čita­teľ. Pozri si, pro­sím, celé toto vyše 11-minú­tové video, aby si na vlastné oči videl, na akú hlú­posť minula ame­rická TSA desiatky tisíc dolá­rov.

Tran­s­por­ta­tion Secu­rity Admi­ni­stra­tion (TSA) je agen­tú­rou ame­ric­kého minis­ter­stva pre vnú­tornú bez­peč­nosť a oči­vidne rada vyha­dzuje peniaze von oknom. Rád ti objas­ním celú situ­áciu. TSA, v rámci veľ­kého kon­traktu s IBM, zapla­tila 47-tisíc dolá­rov za apli­ká­ciu, ktorá, a to dobre počú­vaj, náhodne uka­zuje doľava alebo doprava. Mala slú­žiť na trie­de­nie pasa­žie­rov na letis­kách do dvoch zástu­pov — všetko kvôli zlep­še­niu bez­peč­nost­ných kon­trol.

Tu je spo­mí­nané video:

Nie, tá appka sku­točne nič viac nerobí. Je to vlastne len oby­čajný „Ran­do­mi­zer“, ktorý si náhodne vyberá z dvoch mož­ností. Ťažké naprog­ra­mo­vať? To ani náho­dou.

Chris Pacia, You­tu­ber, doká­zal za pár minút vytvo­riť v Android Stu­dio presne to, na čo TSA minula desiatky tisíc dolá­rov a doká­zal tak, že vládne zákazky sú naozaj len veľ­kým kory­tom, z kto­rého chce každý ochut­nať.

A Transportation Security Administration (TSA) arm patch and shield is seen at Los Angeles International Airport, California February 20, 2014. U.S. authorities issued a warning on Wednesday to airlines flying to the United States to watch out for militants who may have hidden bombs in their shoes, U.S. government sources said. iREUTERS/Kevork Djansezian (UNITED STATES - Tags: POLITICS SOCIETY TRANSPORT) - RTX197YF

foto: cdn.theatlantic.com

Pred­stav si toto: Ak by bol práve Chris pove­rený zostro­je­ním tejto apli­ká­cie, tak by jeho hodi­nová mzda bola 282-tisíc dolá­rov. Šia­lené. Alebo úžasné?

Áno, išlo síce len o časť veľ­kej dohody s IBM, ale návrat­nosť inves­tí­cie je priam kata­stro­fálna. Nezaš­ko­dilo by tro­chu zdra­vého roz­umu.

Zdroj: thenextweb.com, zdroj titul­nej foto­gra­fie: vice.com

Pridať komentár (0)