App Store Opti­mi­za­tion alebo ako zvi­di­teľ­niť svoju apli­ká­ciu

Hype.sk: Roman Majerský / 9. júna 2015 / Tools a produktivita

Život mobil­nej apli­ká­cie začína v hla­vách deve­lo­pe­rov alebo ide­a­ma­ke­rov a pri tro­che šťas­tia pokra­čuje v mobil­ných zaria­de­niach uží­va­te­ľov. Kým sa tam však dostane, strá­via nad vývo­jom deve­lo­peri, dizaj­néri, copy­wri­teri a mar­ke­téri celé noci. 

Stačí ale appku nakó­diť, nadi­zaj­no­vať, otex­to­vať a vypus­tiť ju do sveta? Ak nevyt­vá­rate hard­core indie soft­vér pre ostrie­ľa­ných app-vyhľa­dá­va­čov, App Store Opti­mi­za­tion je nevy­hnut­ným kro­kom.

Čo je to ASO

V krát­kosti, App Store Opti­mi­za­tion (ASO) je SEO mobil­ných apli­ká­cií. Tak isto ako pri opti­ma­li­zá­cii vyhľa­dá­va­nia webo­vého obsahu, aj ASO slúži na zís­ka­nie lep­šej pozí­cie vo vyhľa­dá­vaní, logicky však v app store. Pre mobilné apli­ká­cie je ASO dôle­ži­tej­šie než SEO. V Hype sa často stre­tá­vame s kli­entmi, ktorí vôbec netu­šia, že ASO exis­tuje. Spo­lie­hajú sa na PPC reklamy, komu­ni­ká­ciu na sociál­nych sie­ťach a mylne aj na SEO. Mylne, lebo podľa pries­kumu For­res­ter Rese­arch až 63% nových apli­ká­cii je obja­ve­ných v Apple store a 58% v Google Play. Na dru­hej pozí­cii v reb­ríčku je word of mouth. Ak vás ale ľudia nenájdu v app sto­roch, ako vás môžu odpo­rú­čať svo­jim zná­mym? :)


(Zdroj: Sta­tis­ticB­rain )

Pri počte stia­hnu­tých apli­ká­cii za rok 2014 a zis­koch app sto­rov by bola škoda nepoz­bie­rať si aspoň omr­vinky z koláča, a to všetko kvôli tomu, že ste neop­ti­ma­li­zo­vali vyhľa­dá­va­nie svo­jej apli­ká­cie.

Ako zlep­šiť pozí­ciu appky

Tak ako SEO, aj ASO má svoje on-page a off-page ekvi­va­lenty, meta­data. On-meta­data sú názov apli­ká­cie, popis, tagy, ikona apli­ká­cie. Už opti­ma­li­zá­cia on-meta­dát vám zlepší pozí­ciu, vďaka čomu môžete zlep­šiť off-metada, ktoré nemáte tak úplne v rukách vy ani váš tím. Sú to hod­no­te­nia a recen­zie apli­ká­cie. Čím viac stia­hnutí, tým väč­šia šanca, že vás uží­va­teľ ohod­notí a vy zís­kate v app store lep­šiu pozí­ciu. A aby ste to tro­chu pushli, môžete využiť aj App­ten­tive, CRM sys­tém pre mobilné apli­ká­cie.

Slovo je kľúč k úspe­chu

Zákla­dom on-metada opti­ma­li­zá­cie sú kľú­čové slová. Na základe nich môžete upra­viť názov apli­ká­cie v app store, popis, tagy. Odrá­žať sa však musíte od reál­nych dát, naj­vy­hľa­dá­va­nej­ších slov v app sto­roch. K dis­po­zí­cii je množ­stvo toolov, ktoré vám pomôžu trac­ko­vať tzv. tren­ding words. Jed­ným z nich je Keywordtool.io, s kto­rým môžete vyhľa­dá­vať kľú­čové slová priamo v app store, no search volu­mes zis­títe až v PRO účte.

Out­sour­co­vať či nie?

Mar­tin Pal­šo­vič z Pixel Fede­ra­tion odpo­rúča rie­šiť ASO interne. To má však svoje pre aj proti. Tak ako SEO, aj zle rea­li­zo­vané ASO nie­lenže nepo­môže, dokonca zhorší výsledky. Hlav­ným dôvo­dom, prečo rie­šiť opti­ma­li­zá­ciu interne, je jej dlho­do­bosť. Nestačí totiž opti­ma­li­zo­vať výsledky vyhľa­dá­va­nia raz za pol roka. Aby malo ASO zmy­sel, musíte pružne rea­go­vať na zákaz­nícke trendy, trac­ko­vať kľú­čové slová, poznať svoju cie­ľovú sku­pinu a pris­pô­so­bo­vať sa jej.

Ak sa roz­hod­nete pre exter­ného odbor­níka, mali by ste spo­lu­pra­co­vať dlho­dobo a nespo­lie­hať sa na mesačné ASO audity. Pra­vi­delné stret­nu­tia, pre­chá­dza­nie tren­do­vých kľú­čo­vých slov a ana­lýzy traf­ficu – bez nich by ASO out­sour­cing nemal zmy­sel.

Zis­tite viac o App Store Opti­mi­za­tion

Zozbie­rali sme pár zdro­jov, z kto­rých sa o ASO dozviete viac. Nespra­via z vás ins­tant­ných odbor­ní­kov, ale aspoň zís­kate pre­hľad o tom, čo mar­ke­tingu vašej appky môže chý­bať.

App Store SEO: The Inbound Marketer’s Guide to Mobile

App Store Opti­mi­za­tion – A Cru­cial Piece of the Mobile App Mar­ke­ting Puzzle

The Ulti­mate Guide To App Store Opti­mi­za­tion In 2015

App Store Opti­mi­za­tion in 9 Steps

Our Best App Store Opti­mi­za­tion and Mar­ke­ting Tips

Gab­riel Machu­ret, ASO guru, ponúka na svo­jej stránke free e-book ASO Bible. Ako v ňom sám píše, nie je per­fektný a momen­tálne nie je ani úplne up-to-date, ale odhalí vám nie­ktoré záku­tia opti­ma­li­zá­cie. Na Ama­zone si môžete kúpiť Machu­re­tovu aktu­ál­nej­šiu ver­ziu.

Ak to s ASO mys­líte sku­točne vážne, určite si spravte aj FREE kurz od Sen­sor­To­wer – ASO Aca­demy. Alebo nám dajte vedieť v Hype a pre­d­is­ku­tu­jeme to pri šálke kávy na našej terase. :)

Pridať komentár (0)