App store už nie je jed­nička! Pre­ko­nal ho Play store

Marek Schwarz / 14. január 2015 / Tools a produktivita

V ďal­ších Key­no­tes už Apple nebude mach­ro­vať s čís­lami zo svojho iTu­nes App store. Prečo?

Podľa spo­loč­nosti App­Fi­gu­res, ktorá sa špe­cia­li­zuje na moni­to­ro­va­nie mobil­ných apli­ká­cií totiž Google Play zosa­dil z trónu dote­raj­šieho kráľa iTu­nes App Store od spo­loč­nosti Apple. V roku 2014 na konci ponú­kal Apple na svo­jom iTu­nes App Store 1,21 mili­ó­nov apli­ká­cií a hier, toto úcty­hodné číslo je však men­šie ako 1,43 mili­ó­nov apli­ká­cií a hier, ktoré ponúka Google Play.

Google počet apli­ká­cií a hier tak­mer zdvoj­ná­so­bil oproti roku 2013 a pre­ko­nal tak aj Apple. Naj­väčší vzo­stup však zazna­me­nal obchod Ama­zonu, ktorý vzrás­tol medzi­ročne o 90% a ponúka tak 293 000 apli­ká­cií. Google tak­tiež už od roku 2012 záso­buje svo­jimi výtvormi naj­väč­šiu vývo­jár­sku komu­nitu. Naj­rých­lej­šie ras­tú­cou kate­gó­riou apli­ká­cií v iTu­nes App Store sa stal Busi­ness.

Zdroj: ven­tu­re­beat

Pridať komentár (0)