Apple Air­pods — Apple dá zbo­hom káb­lom!

RUDOLF NEČAS / 5. októbra 2015 / Tools a produktivita

Apple prav­de­po­dobne pri­pra­vuje bez­drô­tové slú­chadlá. Vo via­ce­rých kra­ji­nách si zare­gis­tro­vala ochrannú známku „Air­Pods“.

Spo­loč­nosť Enter­tain­ment in Flight síd­liaca v Cor­po­ra­tion Trust Cen­ter v Dela­ware, podala 22. Sep­tem­bra žia­dosť na zare­gis­tro­va­nie obchod­nej značky AIR­PODS. Zau­jí­mavé na tom je, že táto spo­loč­nosť vznikla len nie­koľko týž­dňov pred poda­ním žia­dosti a až do jej poda­nia bola úplne neak­tívna. Podľa ser­vera Mac­Ru­mors to môže zna­me­nať pre­po­je­nie tejto firmy s gigan­tom Apple.

Podobnú tak­tiku vytvá­ra­nia „schrán­ko­vých firiem“ na uta­je­nie nových pro­jek­tov, pou­žilo Apple v minu­losti už viac krát. Naprí­klad pred pred­sta­ve­ním iPadu si jeho obchodnú značku zare­gis­tro­vali pod brit­skou spo­loč­nos­ťou „IP App­li­ca­tion Deve­lop­ment“ (IPAD Ltd.).

Momen­tálne síce neexis­tuje žiadne priame pre­po­je­nie medzi spo­loč­nos­ťou Apple a znač­kou Air­Pods, zis­tené sku­toč­nosti však silne naz­na­čujú, že túto regis­trá­ciu majú na sve­domí práve oni. V regis­trá­cií tejto obchod­nej značky sa spo­mína audio prí­slu­šen­stvo, slú­chadlá, mik­ro­fóny, bez­drô­tové komu­ni­kačné zaria­de­nia, a podobné pro­dukty. Keďže bežné Apple slú­chadlá sa volajú Ear­Pods, špe­ku­lá­cie o názve Air­Pods pre ich bez­drô­tovú ver­ziu sa zdajú byť roz­umné.

Doku­ment ďalej cituje žia­dosť o obchodnú známku Air­Pods v Jamajke z konca marca. Spo­mí­naná kra­jina je spo­loč­nos­ťou Apple obľú­bená, o čom sved­čia nedávne žia­dosti pre „iWatch“ a „Thun­der­bolt“. Je to hlavne kvôli tomu, že Jamajka nemá online data­bázu obchod­ných zna­čiek, čo pre Apple zna­mená ľah­šie ukry­tie regis­trá­cií. Ďal­šiu vie­ro­hod­nosť tejto teórií pri­dáva fakt, že spo­loč­nosť Enter­tain­ment in Flight pri podaní žia­dosti spo­lu­pra­co­vala s advo­kát­skymi kan­ce­lá­riami, ktoré zvyknú podobné úkony robiť priamo pre Apple. A nako­niec – ako kon­taktný údaj bol pou­žitý Gmail účet. Schrán­kové spo­loč­nosti Apple pri ich žia­dos­tiach tak­mer vždy využí­vajú adresu na Gmaili.

S Apple Watch zís­kal bez­drô­tový pre­nos zvuku väč­šiu rolu v pro­duk­to­vej línii tejto firmy. Spo­loč­nosť už dlh­šie vlastní via­cero paten­tov pre podobné zaria­de­nie, naprí­klad sys­tém potla­če­nia hluku a tech­no­ló­giu pre­nosu zvuku kos­ťou. Aj keď Apple v roku 2014 kúpou značky Beats zís­kalo via­cero mode­lov bez­drô­to­vých slú­cha­diel, spo­loč­nosť dala jasne najavo, že nedôjde k žiad­nemu mie­ša­niu hard­véru.

Bez­drô­tové Air­Pods majú pou­ží­vať tech­no­ló­giu Blu­e­to­oth. Možno ich uvi­díme ako prí­slu­šen­stvo pre zatiaľ špe­ku­lá­ciami opra­dený iPhone 7. Na potvr­de­nie či vyvrá­te­nie týchto infor­má­cií nám však neos­táva nič iné, než čakať.

Pridať komentár (0)