App­le by mal na jeseň pred­sta­viť služ­bu podob­nú Netf­li­xu

Marián Novikmec / 31. januára 2016 / Lifehacking

Zahra­nič­ný ser­ver TheS­tre­et tvr­dí, že by mala fir­ma App­le pred­sta­viť novú stre­a­mo­va­ciu služ­bu, kto­rá by moh­la kon­ku­ro­vať popu­lár­ne­mu Netf­li­xu.

Odvo­lá­va sa pri­tom na spo­ľah­li­vý zdroj, kto­rý v minu­los­ti zastá­val pozí­ciu naprí­klad v Reuters ale­bo Busi­nes­sWe­ek. Ten tvr­dí, že by sme sa služ­by moh­li doč­kať spo­lu s pred­sta­ve­ním iPho­nu 7.

Služ­ba by nema­la byť len neja­ká oby­čaj­ná tuc­to­vá služ­ba na stre­a­mo­va­nie seriá­lov a fil­mov. App­le sa, podob­ne ako aj Netf­lix, bude sna­žiť ponúk­nuť pou­ží­va­te­ľom exklu­zív­ny obsah, kto­rý inde nenáj­du. Netf­lix sa naprí­klad podie­ľa na tvor­be seriá­lov Hou­se of Cards, Jes­si­ca Jones a Oran­ge is the New Black.appleTV-siri

Navy­še sa začiat­kom mesia­ca obja­vi­la sprá­va, že App­le má záu­jem o akvi­zí­ciu spo­loč­nos­ti Time War­ner, kto­rá zahŕňa fil­mo­vú diví­ziu War­ner Bros a CNN, HBO, TBS, TNT, NBA TV, Car­to­on Network. Fir­ma App­le by tým­to zís­ka­la množ­stvo seriá­lov a fil­mov, medzi kto­ré pat­rí naprí­klad aj Game of Thro­nes. Ten by tak mohol byť k dis­po­zí­cii pred­nost­ne v iTu­nes a stre­a­mo­va­cej služ­be a až neskôr na ostat­ných mies­tach.

apple-event-shows-off-appletv-670-1

Prob­lé­mom môže byť cena, kto­rá by mala byť v roz­me­dzí 30 – 40 dolá­rov, čo je viac, ako sto­jí Netf­lix. Na dru­hej stra­ne, ak si uve­do­mí­me, koľ­ko pla­tí­me za oby­čaj­ný sate­lit, pri­čom poze­rá­me viac reklám ako fil­mov, tak to nie je až tak veľa.

Služ­ba by mala byť dostup­ná pre všet­ky zaria­de­nia App­le s prí­stu­pom na inter­net, teda pre App­le TV, Mac, iPad, iPod Touch a iPho­ne, ale aj cez web.

banner

Zdroj: thinkapple.sk

Pridať komentár (0)