Apple by mal na jeseň pred­sta­viť službu podobnú Netf­lixu

Marián Novikmec / 31. januára 2016 / Tools a produktivita

Zahra­ničný ser­ver TheS­treet tvrdí, že by mala firma Apple pred­sta­viť novú stre­a­mo­va­ciu službu, ktorá by mohla kon­ku­ro­vať popu­lár­nemu Netf­lixu.

Odvo­láva sa pri­tom na spo­ľah­livý zdroj, ktorý v minu­losti zastá­val pozí­ciu naprí­klad v Reuters alebo Busi­nes­sWeek. Ten tvrdí, že by sme sa služby mohli doč­kať spolu s pred­sta­ve­ním iPhonu 7.

Služba by nemala byť len nejaká oby­čajná tuc­tová služba na stre­a­mo­va­nie seriá­lov a fil­mov. Apple sa, podobne ako aj Netf­lix, bude sna­žiť ponúk­nuť pou­ží­va­te­ľom exklu­zívny obsah, ktorý inde nenájdu. Netf­lix sa naprí­klad podieľa na tvorbe seriá­lov House of Cards, Jes­sica Jones a Orange is the New Black.appleTV-siri

Navyše sa začiat­kom mesiaca obja­vila správa, že Apple má záu­jem o akvi­zí­ciu spo­loč­nosti Time War­ner, ktorá zahŕňa fil­movú diví­ziu War­ner Bros a CNN, HBO, TBS, TNT, NBA TV, Car­toon Network. Firma Apple by týmto zís­kala množ­stvo seriá­lov a fil­mov, medzi ktoré patrí naprí­klad aj Game of Thro­nes. Ten by tak mohol byť k dis­po­zí­cii pred­nostne v iTu­nes a stre­a­mo­va­cej službe a až neskôr na ostat­ných mies­tach.

apple-event-shows-off-appletv-670-1

Prob­lé­mom môže byť cena, ktorá by mala byť v roz­me­dzí 30 – 40 dolá­rov, čo je viac, ako stojí Netf­lix. Na dru­hej strane, ak si uve­do­míme, koľko pla­tíme za oby­čajný sate­lit, pri­čom poze­ráme viac reklám ako fil­mov, tak to nie je až tak veľa.

Služba by mala byť dostupná pre všetky zaria­de­nia Apple s prí­stu­pom na inter­net, teda pre Apple TV, Mac, iPad, iPod Touch a iPhone, ale aj cez web.

banner

Zdroj: thinkapple.sk

Pridať komentár (0)