Apple o chvíľu padne zo stromu

Dárius Polák / 9. mája 2016 / Business

Wall Street chce z Apple spra­viť Ama­zon. To sa však nestane. 

Pokiaľ Apple ešte nena­ra­zilo na svoj vrchol, sú k tomu najb­liž­šie za celé svoje obdo­bie práve teraz. iPhone 7 prav­de­po­dobne posu­nie tržby Apple sme­rom hore, bude to však o menej ako pred­tým. Éra hyper rých­leho rastu je u konca. Spo­loč­nosť má tak tro­chu “prob­lém” — poda­rilo sa jej vytvo­riť úplne nový trh smart­fó­nov, vďaka čomu mali naj­lepší biz­nis, aký tento svet poznal.

12731952-iphone

fotka: business.bmcdn.dk

Wall Street však pri­ro­dzene začal pani­ká­riť. Pokiaľ nie ste zanep­ráz­dnení rých­lym ras­tom, sme­ru­jete ku svojmu koncu. Hoci to znie smiešne a nelo­gicky, práve toto je dnešná Wall Street, kde zisky pred­sta­vujú nedos­ta­tok odhod­la­nia k rastu, a roz­voja firmy. Každý si totiž kupuje budúc­nosť a nie prí­tom­nosť. Divi­dendy sú pre ľudí bez pred­sta­vi­vosti.

Je ľahké pove­dať, že Apple by malo vyrie­šiť svoje vní­ma­nie v očiach Wall Street — vlo­žiť zisky späť do R&D a iných inter­ných pro­jek­tov, ktoré v jeden deň môžu poten­ciálne viesť k rastu. Apple toto robí. Prob­lém je, že to nerobí dosta­točne rýchlo.

iphone-lineup

fotka: 9to5mac.com

Prečo rein­ves­tujú peniaze tak pomaly? Odpo­veď môžeme zís­kať, ak sa pozrieme na to, ako na tom spo­loč­nosť bola v roku 1997. Keď sa Apple roz­hodlo pri­viesť späť Steva Jobsa, bolo iba pár mesia­cov, ak nie týž­dňov od momentu ban­krotu. Ak sa dosta­neš prí­liš blízko ku svo­jej smrti, pri­ro­dze­nou reak­ciou je, že už nikdy viac sa nebu­deš chcieť k tomuto pri­blí­žiť.

Plus, heslo Apple znie, “tisíc­krát nie pre jedno áno”. Toto im vydr­žalo veľmi dlho, keďže Wall Street bolo spo­kojné s výsled­kami iMac, iPod a nako­niec iPhone. Jeden rast vie­dol k dru­hému.

maxresdefault

fotka: ytimg.com

Až keď Apple “zakoplo” s iPad-om, nie­ktorí inves­tori si začali uve­do­mo­vať, že žiadny pro­dukt nedo­siahne taký úspech ako iPhone. Dokonca i služby, ktoré tvo­ria druhú naj­väč­šiu časť zisku Apple, nepo­ci­ťujú dosta­točný nárast v očiach Wall Street — a to je pri­tom biz­nis, ktorý je väčší ako Face­book.

V kon­traste s Ama­zo­nom, spo­loč­nos­ťou, ktorá sa vyva­ro­vala zvy­šo­va­niu zisku v mene inves­tí­cii a rastu, čo sa jej nako­niec opla­tilo, i v očiach Wall Street. Pred­ne­dáv­nom ozná­mila rekordný štvrť­ročný pro­fit — $513 mili­ó­nov dolá­rov. Hoci mnohí argu­men­tujú, že túto čias­tku dokáže Apple vyge­ne­ro­vať kaž­dých 4 – 5 dní, pokiaľ bude naďa­lej pomaly rásť, je to v poriadku. A aj kebyže nie, peniaze sa aj tak vra­cajú nas­päť do vývoja v Ama­zone.

jeff-bezos-finally-unveiled-his-plan-for-the-washington-post

fotka: celebritytalentpromotions.com

Apple však nie je Ama­zon. Apple ani nechce byť ako Ama­zon. Sú to dva odlišné typy spo­loč­ností. No Wall Street aj tak chce aby Apple bolo ako Ama­zon, keďže vyrástlo prí­liš rýchlo, a prí­liš vo veľ­kom. Ama­zon môže podobnú veľ­kosť dosiah­nuť tiež, bude to však trvať o pár rokov dlh­šie — zatiaľ čo budú mať dosť času na kúpu, pre­daje, a špe­ku­lá­cie.

Záleží iba na tom, že sa to nedeje teraz. Naku­puj sľuby, pre­dá­vaj rea­litu. Pre Apple by bolo naj­lep­šie vyjsť z burzy von a mať všetky akcie súkromné. Zaru­čene sa im bude dýchať lep­šie, ako na Wall Street.

tim_cook_steve_jobs_confused_620px

fotka: mindthismagazine.com

Zdroj: M.G. Sieg­ler — Medium, zdroj titul­nej foto­gra­fie: idownloadblog.com

Pridať komentár (0)