App­le o chví­ľu pad­ne zo stro­mu

Dárius Polák / 9. mája 2016 / Business

Wall Stre­et chce z App­le spra­viť Ama­zon. To sa však nesta­ne.

Pokiaľ App­le ešte nena­ra­zi­lo na svoj vrchol, sú k tomu najb­liž­šie za celé svo­je obdo­bie prá­ve teraz. iPho­ne 7 prav­de­po­dob­ne posu­nie trž­by App­le sme­rom hore, bude to však o menej ako pred­tým. Éra hyper rých­le­ho ras­tu je u kon­ca. Spo­loč­nosť má tak tro­chu “prob­lém” — poda­ri­lo sa jej vytvo­riť úpl­ne nový trh smart­fó­nov, vďa­ka čomu mali naj­lep­ší biz­nis, aký ten­to svet poznal.

12731952-iphone

fot­ka: business.bmcdn.dk

Wall Stre­et však pri­ro­dze­ne začal pani­ká­riť. Pokiaľ nie ste zanep­ráz­dne­ní rých­lym ras­tom, sme­ru­je­te ku svoj­mu kon­cu. Hoci to znie smieš­ne a nelo­gic­ky, prá­ve toto je dneš­ná Wall Stre­et, kde zis­ky pred­sta­vu­jú nedos­ta­tok odhod­la­nia k ras­tu, a roz­vo­ja fir­my. Kaž­dý si totiž kupu­je budúc­nosť a nie prí­tom­nosť. Divi­den­dy sú pre ľudí bez pred­sta­vi­vos­ti.

Je ľah­ké pove­dať, že App­le by malo vyrie­šiť svo­je vní­ma­nie v očiach Wall Stre­et — vlo­žiť zis­ky späť do R&D a iných inter­ných pro­jek­tov, kto­ré v jeden deň môžu poten­ciál­ne viesť k ras­tu. App­le toto robí. Prob­lém je, že to nero­bí dosta­toč­ne rých­lo.

iphone-lineup

fot­ka: 9to5mac.com

Pre­čo rein­ves­tu­jú penia­ze tak poma­ly? Odpo­veď môže­me zís­kať, ak sa pozrie­me na to, ako na tom spo­loč­nosť bola v roku 1997. Keď sa App­le roz­hod­lo pri­viesť späť Ste­va Job­sa, bolo iba pár mesia­cov, ak nie týž­dňov od momen­tu ban­kro­tu. Ak sa dosta­neš prí­liš blíz­ko ku svo­jej smr­ti, pri­ro­dze­nou reak­ci­ou je, že už nikdy viac sa nebu­deš chcieť k tomu­to pri­blí­žiť.

Plus, hes­lo App­le znie, “tisíc­krát nie pre jed­no áno”. Toto im vydr­ža­lo veľ­mi dlho, keď­že Wall Stre­et bolo spo­koj­né s výsled­ka­mi iMac, iPod a nako­niec iPho­ne. Jeden rast vie­dol k dru­hé­mu.

maxresdefault

fot­ka: ytimg.com

Až keď App­le “zakop­lo” s iPad-om, nie­kto­rí inves­to­ri si zača­li uve­do­mo­vať, že žiad­ny pro­dukt nedo­siah­ne taký úspech ako iPho­ne. Dokon­ca i služ­by, kto­ré tvo­ria dru­hú naj­väč­šiu časť zis­ku App­le, nepo­ci­ťu­jú dosta­toč­ný nárast v očiach Wall Stre­et — a to je pri­tom biz­nis, kto­rý je väč­ší ako Face­bo­ok.

V kon­tras­te s Ama­zo­nom, spo­loč­nos­ťou, kto­rá sa vyva­ro­va­la zvy­šo­va­niu zis­ku v mene inves­tí­cii a ras­tu, čo sa jej nako­niec opla­ti­lo, i v očiach Wall Stre­et. Pred­ne­dáv­nom ozná­mi­la rekord­ný štvrť­roč­ný pro­fit — $513 mili­ó­nov dolá­rov. Hoci mno­hí argu­men­tu­jú, že túto čias­t­ku doká­že App­le vyge­ne­ro­vať kaž­dých 4 – 5 dní, pokiaľ bude naďa­lej poma­ly rásť, je to v poriad­ku. A aj keby­že nie, penia­ze sa aj tak vra­ca­jú nas­päť do vývo­ja v Ama­zo­ne.

jeff-bezos-finally-unveiled-his-plan-for-the-washington-post

fot­ka: celebritytalentpromotions.com

App­le však nie je Ama­zon. App­le ani nech­ce byť ako Ama­zon. Sú to dva odliš­né typy spo­loč­nos­tí. No Wall Stre­et aj tak chce aby App­le bolo ako Ama­zon, keď­že vyrást­lo prí­liš rých­lo, a prí­liš vo veľ­kom. Ama­zon môže podob­nú veľ­kosť dosiah­nuť tiež, bude to však trvať o pár rokov dlh­šie — zatiaľ čo budú mať dosť času na kúpu, pre­da­je, a špe­ku­lá­cie.

Zále­ží iba na tom, že sa to nede­je teraz. Naku­puj sľu­by, pre­dá­vaj rea­li­tu. Pre App­le by bolo naj­lep­šie vyjsť z bur­zy von a mať všet­ky akcie súkrom­né. Zaru­če­ne sa im bude dýchať lep­šie, ako na Wall Stre­et.

tim_cook_steve_jobs_confused_620px

fot­ka: mindthismagazine.com

Zdroj: M.G. Sieg­ler — Medium, zdroj titul­nej foto­gra­fie: idownloadblog.com

Pridať komentár (0)