App­le kúpi­lo star­tup na roz­poz­ná­va­nie emó­cií

Tomáš Benetín / 12. januára 2016 / Lifehacking

Spo­loč­nosť App­le kúpi­la star­tup zame­ra­ný na ume­lú inte­li­gen­ciu Emo­tient. Emo­tient sa zame­ria­va na číta­nie emó­cií z výra­zov tvá­re.

Fun­kciu roz­poz­ná­va­nia Emo­tient pou­ží­va­la fir­ma na ana­ly­zo­va­nie reak­cií na rekla­mu. Emo­tient je v súčas­nos­ti líd­rom na trhu “neuro­mar­ke­tin­gu”, je využí­va­ný na lep­šie pocho­pe­nie emó­cií zákaz­ní­ka pri sle­do­va­ní rekla­my.

Young woman making sixteen different facial expressions. High resolution image. All the pictures was taken with a medium format Hasselblad Camera system and developed from Raw.

Hovor­ca App­le akvi­zí­ciu potvr­dil slo­va­mi, že App­le z času na čas kupu­je men­šie spo­loč­nos­ti a apli­ku­je ich know-how, čím fir­ma roz­ši­ru­je svo­je pro­duk­ty a služ­by.

Nie je cel­kom zná­me, aké má App­le s Emo­tient plá­ny, no za posled­ný rok uro­bi­la 2 podob­né akvi­zí­cie (fir­ma Per­cep­tio zame­ra­ná na hlbo­ké uče­nie a tak­tiež spo­loč­nosť Faces­hift zame­ra­ná na 3D roz­poz­ná­va­nie výra­zu tvá­re).

banner

Zdroj: thinkapple.sk

Pridať komentár (0)