Apple kúpilo star­tup na roz­poz­ná­va­nie emó­cií

Tomáš Benetín / 12. januára 2016 / Tools a produktivita

Spo­loč­nosť Apple kúpila star­tup zame­raný na umelú inte­li­gen­ciu Emo­tient. Emo­tient sa zame­riava na číta­nie emó­cií z výra­zov tváre.

Fun­kciu roz­poz­ná­va­nia Emo­tient pou­ží­vala firma na ana­ly­zo­va­nie reak­cií na reklamu. Emo­tient je v súčas­nosti líd­rom na trhu “neuro­mar­ke­tingu”, je využí­vaný na lep­šie pocho­pe­nie emó­cií zákaz­níka pri sle­do­vaní reklamy.

Young woman making sixteen different facial expressions. High resolution image. All the pictures was taken with a medium format Hasselblad Camera system and developed from Raw.

Hovorca Apple akvi­zí­ciu potvr­dil slo­vami, že Apple z času na čas kupuje men­šie spo­loč­nosti a apli­kuje ich know-how, čím firma roz­ši­ruje svoje pro­dukty a služby.

Nie je cel­kom známe, aké má Apple s Emo­tient plány, no za posledný rok uro­bila 2 podobné akvi­zí­cie (firma Per­cep­tio zame­raná na hlboké uče­nie a tak­tiež spo­loč­nosť Faces­hift zame­raná na 3D roz­poz­ná­va­nie výrazu tváre).

banner

Zdroj: thinkapple.sk

Pridať komentár (0)