Apple má obrov­ský prob­lém. iPhone 6 Plus sa ľudom vo vrecku ohýba!

Šandi / 24. septembra 2014 / Tech a inovácie

Posledné tri číselné rady iPhonu sužo­vala nejaká aféra. iPhone 4 (anten­na­gate) mal nevhodne roz­miest­nené antény a zlé ucho­pe­nie tele­fónu spô­so­bilo výpadky sig­nálu alebo jeho utl­me­nie. iPhone 5 (maps­gate) zase pri­šiel s novými mapami od Applu miesto Googlu, ktoré z počiatku boli veľmi mizerné a nedo­ro­bené. Vznikli na ne desiatky, možno stovky vti­pov.

A teraz je tu aféra bend­gate. iPhone 6 Plus sa nie­kto­rým uží­va­te­ľom ohol vo vrecku. Nie­koľko prí­pa­dov zachy­tilo fórum Mac­Ru­mors. Jeden z uží­va­te­ľov hovorí, že s tele­fó­nom v (pred­nom) vrecku sedel asi 18 hodín. Potom ho polo­žil na stôl a vši­mol si, že tele­fón zme­nil tvar. Podobný prob­lém zasti­hol pár ďal­ších.

Ohý­ba­nie ove­ril aj Unbox The­rapy. Ako môžete vidieť na videu, pri väč­šom tlaku sa tele­fón výrazne ohol. Iste tomu pomáha tenké telo (7,1 mm) z hli­níka, ktorý nepruží ako plast. Ak ho str­číte do vrecka tes­ných noha­víc, tak sa veľký tele­fón nemá ako pris­pô­so­biť


Iste to nie je prob­lém len Applu, ale stať by sa to mohlo kaž­dému hli­ní­ko­vému padla aj od iných výrob­cov. O Phone 6 je ale veľký záu­jem a ťaž­kosti cuper­tin­ského výrobcu sa vždy ľah­šie zve­li­čujú. Na podobné kauzy ale Apple rea­go­val.

U iPhonu 4 Steve Jobs uká­zal, ako ho správne držať, a firma tiež poskytla bum­per zdarma. U nových máp sa Tim Cook ospra­vedl­nil a pora­dil, ktoré pou­žiť namiesto nich. Prob­lém ohý­ba­nia by vyrie­šil len sil­nejší kovový kryt alebo zmena v kon­štruk­cii. S tým už v zabe­ha­ných lin­kách asi nič neuro­bia. Tim Cook tak možno len ukáže, ako správne sedieť. :)

PS: V Unbox The­rapy ohý­bali aj kon­ku­renčný Galaxy Note 3. Ten pru­žil. Ohol sa, ale potom sa zase narov­nal.

Zdroj: unboxt­he­rapy

Pridať komentár (0)