App­le má obrov­ský prob­lém. iPho­ne 6 Plus sa ľudom vo vrec­ku ohý­ba!

Šandi / 24. septembra 2014 / Tech a inovácie

Posled­né tri čísel­né rady iPho­nu sužo­va­la neja­ká afé­ra. iPho­ne 4 (anten­na­ga­te) mal nevhod­ne roz­miest­ne­né anté­ny a zlé ucho­pe­nie tele­fó­nu spô­so­bi­lo výpad­ky sig­ná­lu ale­bo jeho utl­me­nie. iPho­ne 5 (maps­ga­te) zase pri­šiel s nový­mi mapa­mi od App­lu mies­to Goog­lu, kto­ré z počiat­ku boli veľ­mi mizer­né a nedo­ro­be­né. Vznik­li na ne desiat­ky, mož­no stov­ky vti­pov.

A teraz je tu afé­ra bend­ga­te. iPho­ne 6 Plus sa nie­kto­rým uží­va­te­ľom ohol vo vrec­ku. Nie­koľ­ko prí­pa­dov zachy­ti­lo fórum Mac­Ru­mors. Jeden z uží­va­te­ľov hovo­rí, že s tele­fó­nom v (pred­nom) vrec­ku sedel asi 18 hodín. Potom ho polo­žil na stôl a vši­mol si, že tele­fón zme­nil tvar. Podob­ný prob­lém zasti­hol pár ďal­ších.

Ohý­ba­nie ove­ril aj Unbox The­ra­py. Ako môže­te vidieť na videu, pri väč­šom tla­ku sa tele­fón výraz­ne ohol. Iste tomu pomá­ha ten­ké telo (7,1 mm) z hli­ní­ka, kto­rý nepru­ží ako plast. Ak ho str­čí­te do vrec­ka tes­ných noha­víc, tak sa veľ­ký tele­fón nemá ako pris­pô­so­biť


Iste to nie je prob­lém len App­lu, ale stať by sa to moh­lo kaž­dé­mu hli­ní­ko­vé­mu pad­la aj od iných výrob­cov. O Pho­ne 6 je ale veľ­ký záu­jem a ťaž­kos­ti cuper­tin­ské­ho výrob­cu sa vždy ľah­šie zve­li­ču­jú. Na podob­né kau­zy ale App­le rea­go­val.

U iPho­nu 4 Ste­ve Jobs uká­zal, ako ho správ­ne držať, a fir­ma tiež poskyt­la bum­per zdar­ma. U nových máp sa Tim Cook ospra­vedl­nil a pora­dil, kto­ré pou­žiť namies­to nich. Prob­lém ohý­ba­nia by vyrie­šil len sil­nej­ší kovo­vý kryt ale­bo zme­na v kon­štruk­cii. S tým už v zabe­ha­ných lin­kách asi nič neuro­bia. Tim Cook tak mož­no len uká­že, ako správ­ne sedieť. :)

PS: V Unbox The­ra­py ohý­ba­li aj kon­ku­renč­ný Gala­xy Note 3. Ten pru­žil. Ohol sa, ale potom sa zase narov­nal.

Zdroj: unboxt­he­ra­py

Pridať komentár (0)