Apple musí zapla­tiť miliar­dovú pokutu

Nikola Brehová / 30. augusta 2016 / Business

Ani Apple nie je nedot­knu­teľný.

freshnews

Európ­ska komi­sia po troj­roč­nom vyšet­ro­vaní roz­hodla, že Apple musí pla­tiť. Írsku sa vráti 13 miliárd €.

Komi­sia tvrdí, že Írsko umož­nilo pla­tiť spo­loč­nosti men­šiu daň ako iným fir­mám. Pla­tili menej než 1%.

Obe strany vyjad­rili nesú­hlasné sta­no­visko k roz­hod­nu­tiu a odvo­lajú sa.

Člen­ský štát nesmie poskyt­núť daňovú úľavu vybra­nej spo­loč­nosti — podľa európ­skeho práva je to ile­gálne,” pove­dala komi­sárka Mar­ga­rethe Ves­ta­ger.

apple1

Foto: fool.com

Štan­dardná daň je 12,5%. Apple pla­til sku­točne len malý zlo­mok.

Írska vláda aj Apple poskytli verej­nosti podobné vyjad­re­nia. Podľa spo­loč­nosti Apple celý prí­pad nie je o dani­oach, ale o tom, odkiaľ získa vláda peniaze. Okrem toho táto situ­ácia bude mať dopad na inves­tí­cie a zamest­na­nosť v Európe.

Írsky minis­ter finan­cií, Michael Noonan, pove­dal, že hlboko nesú­hlasí s roz­hod­nu­tím Komi­sie.

Apple nie je jedi­nou spo­loč­nos­ťou, kto­rej sa takýto prob­lém dot­kol. V minu­losti pla­tili Star­bucks Holand­sku a Fiat Luxem­bur­sku.

Zdroj: bbc.com, zdroj titul­nej foto­gra­fie: statisticbrain.com

Pridať komentár (0)