App­le musí zapla­tiť miliar­do­vú poku­tu

Nikola Brehová / 30. augusta 2016 / Business

Ani App­le nie je nedot­knu­teľ­ný.

freshnews

Európ­ska komi­sia po troj­roč­nom vyšet­ro­va­ní roz­hod­la, že App­le musí pla­tiť. Írsku sa vrá­ti 13 miliárd €.

Komi­sia tvr­dí, že Írsko umož­ni­lo pla­tiť spo­loč­nos­ti men­šiu daň ako iným fir­mám. Pla­ti­li menej než 1%.

Obe stra­ny vyjad­ri­li nesú­hlas­né sta­no­vis­ko k roz­hod­nu­tiu a odvo­la­jú sa.

Člen­ský štát nesmie poskyt­núť daňo­vú úľa­vu vybra­nej spo­loč­nos­ti — pod­ľa európ­ske­ho prá­va je to ile­gál­ne,” pove­da­la komi­sár­ka Mar­ga­ret­he Ves­ta­ger.

apple1

Foto: fool.com

Štan­dard­ná daň je 12,5%. App­le pla­til sku­toč­ne len malý zlo­mok.

Írska vlá­da aj App­le poskyt­li verej­nos­ti podob­né vyjad­re­nia. Pod­ľa spo­loč­nos­ti App­le celý prí­pad nie je o dani­oach, ale o tom, odkiaľ zís­ka vlá­da penia­ze. Okrem toho táto situ­ácia bude mať dopad na inves­tí­cie a zamest­na­nosť v Euró­pe.

Írsky minis­ter finan­cií, Micha­el Noonan, pove­dal, že hlbo­ko nesú­hla­sí s roz­hod­nu­tím Komi­sie.

App­le nie je jedi­nou spo­loč­nos­ťou, kto­rej sa taký­to prob­lém dot­kol. V minu­los­ti pla­ti­li Star­bucks Holand­sku a Fiat Luxem­bur­sku.

Zdroj: bbc.com, zdroj titul­nej foto­gra­fie: statisticbrain.com

Pridať komentár (0)