Apple Music sa púšťa do boja, ktorý môže ľahko pre­hrať

Martin Kráľ / 9. jún 2015 / Tools a produktivita

Tim Cook pou­žil legen­dárnu frázu Steva Jobsa “and we have one more thing” — Apple Music sa pred­sta­vuje, pre­tože “v Apple majú radi hudbu”.

Apple Music je vraj novou kapi­to­lou hudob­ného prie­myslu a zmení navždy spô­sob, akým počú­vame hudbu.

Má sa jed­nať pre Apple o revo­lučnú službu a ambí­ciami sa výrobca roz­hodne netají. Rád by si pri­pí­sal až 100 mili­ó­nov uží­va­te­ľov. V rámci služby bude k dis­po­zí­cii glo­bálna rádi­ová sta­nica, ktorá bude hrať nons­top 24 hodín denne, 7 dní v týždni, a to údajne len skvelú hudbu. Rádio pone­sie názov Beats One a bude dostupné ihneď v 100 kra­ji­nách.

Základná cena bude 9,99 dolá­rov za mesačné využí­va­nie Apple Music. Zvo­liť si môžete aj balí­ček za 14,99 dolá­rov a službu bude môcť využí­vať až 6 ľudí. Bez­platná mož­nosť využí­va­nia nebude k dis­po­zí­cii, ako je tomu naprí­klad u Spo­tify. Apple však ponúkne prvé tri mesiace skú­šobné a teda zadarmo.

Ana­ly­tik Van Baker sa k tejto veci vyjad­ril slo­vami, že Apple na trh s hudob­nými služ­bami vstu­puje veľmi neskoro, ale ešte ho môže dohnať, ak pou­ží­va­te­ľom iPho­nov umožní jed­no­du­ché pou­ží­va­nie tejto novej služby.

zdroj: gizmag.com

Pridať komentár (0)