Apple Music, Spo­tify, Pan­dora či Tidal?

Mário Reiter / 19. februára 2016 / Business

Posledné roky sa na hudob­nom trhu roz­rás­tol trend stre­a­mo­va­nia. Pan­dora a Spo­tify sa pomerne rýchlo stali celo­sve­tové brandy slu­žieb, čo neušlo ani pozor­nosti Apple. Spo­loč­nosť sto­jaca za iPho­ne­nom pred­sta­vila vlastnú appku Apple Music a pri­bližne v podob­nom období vzniklo aj dielo celeb­rít — Tidal.

Apple Music

Táto služba má momen­tálne pri­bližne 11 000 000 mesač­ných pred­pla­ti­te­ľov a číslo stále ras­tie.
Pri­bližne pred mesia­com sa medzi nás dostala infor­má­cia, že Apple Music dosiahla hra­nice 10 000 000 odbe­ra­te­ľov a tento mesiac pre­kro­čila hra­nicu 11 000 000pred­pla­ti­te­ľov. Na porov­na­nie — služba Spo­tify má zhruba 25 000 000 pred­pla­ti­te­ľov.

Porov­na­nie slu­žieb

Apple Music vs Spotify

foto: businessinsider.com

Je však zau­jí­mavé, že Apple Music bola spus­tená ešte len v júni a je o ňu veľký záu­jem. Je na Tebe, čo pre­fe­ru­ješ.
Mys­lím, že 10 $ mesačne nie je tak veľa a na stre­a­mo­va­nie a sťa­ho­va­nie hudby je to naozaj výhodná ponuka, ak vez­meš do úvahy, že len 1 album od tvojho obľú­be­ného umelca určite stojí mini­málne 10 eur.

Apple-Music-price

foto: apple.com

Je mnoho apli­ká­cií s podob­nými služ­bami a dokonca exis­tuje aj appka, ktorá dokáže to isté, čo Spo­tify a Apple Music, len s roz­die­lom, že úplne zadarmo. Nájsť ju môžeš zatiaľ len na iOS pod náz­vom Pan­dora, no ak máš Android, máš smolu.

Šta­tis­tické porov­na­nie naj­po­pu­lár­nej­ších slu­žieb v tomto odvetví

Apple Music vs konkurencia

foto: macrumors.com

Ak si, čo sa týka hudby, dosť vybe­ravý a nepo­čú­vaš nič, čo je sve­tovo známe, ako naprí­klad Skril­lex,Drake či Emi­nem, odpo­rú­čam ti siah­nuť po službe od Apple, pre­tože má k dis­po­zí­cii naj­viac pes­ni­čiek.

Music streaming

foto: business2community.com

thinkapple_banner

Zdroj: thinkapple.sk, zdroj titul­nej foto­gra­fie: apple.com

Pridať komentár (0)