App­le Music, Spo­ti­fy, Pan­do­ra či Tidal?

Mário Reiter / 19. februára 2016 / Business

Posled­né roky sa na hudob­nom trhu roz­rás­tol trend stre­a­mo­va­nia. Pan­do­ra a Spo­ti­fy sa pomer­ne rých­lo sta­li celo­sve­to­vé bran­dy slu­žieb, čo neuš­lo ani pozor­nos­ti App­le. Spo­loč­nosť sto­ja­ca za iPho­ne­nom pred­sta­vi­la vlast­nú app­ku App­le Music a pri­bliž­ne v podob­nom obdo­bí vznik­lo aj die­lo celeb­rít — Tidal.

App­le Music

Táto služ­ba má momen­tál­ne pri­bliž­ne 11 000 000 mesač­ných pred­pla­ti­te­ľov a čís­lo stá­le ras­tie.
Pri­bliž­ne pred mesia­com sa medzi nás dosta­la infor­má­cia, že App­le Music dosiah­la hra­ni­ce 10 000 000 odbe­ra­te­ľov a ten­to mesiac pre­kro­či­la hra­ni­cu 11 000 000pred­pla­ti­te­ľov. Na porov­na­nie — služ­ba Spo­ti­fy má zhru­ba 25 000 000 pred­pla­ti­te­ľov.

Porov­na­nie slu­žieb

Apple Music vs Spotify

foto: businessinsider.com

Je však zau­jí­ma­vé, že App­le Music bola spus­te­ná ešte len v júni a je o ňu veľ­ký záu­jem. Je na Tebe, čo pre­fe­ru­ješ.
Mys­lím, že 10 $ mesač­ne nie je tak veľa a na stre­a­mo­va­nie a sťa­ho­va­nie hud­by je to naozaj výhod­ná ponu­ka, ak vez­meš do úva­hy, že len 1 album od tvoj­ho obľú­be­né­ho umel­ca urči­te sto­jí mini­mál­ne 10 eur.

Apple-Music-price

foto: apple.com

Je mno­ho apli­ká­cií s podob­ný­mi služ­ba­mi a dokon­ca exis­tu­je aj app­ka, kto­rá doká­že to isté, čo Spo­ti­fy a App­le Music, len s roz­die­lom, že úpl­ne zadar­mo. Nájsť ju môžeš zatiaľ len na iOS pod náz­vom Pan­do­ra, no ak máš Andro­id, máš smo­lu.

Šta­tis­tic­ké porov­na­nie naj­po­pu­lár­nej­ších slu­žieb v tom­to odvet­ví

Apple Music vs konkurencia

foto: macrumors.com

Ak si, čo sa týka hud­by, dosť vybe­ra­vý a nepo­čú­vaš nič, čo je sve­to­vo zná­me, ako naprí­klad Skril­lex,Dra­ke či Emi­nem, odpo­rú­čam ti siah­nuť po služ­be od App­le, pre­to­že má k dis­po­zí­cii naj­viac pes­ni­čiek.

Music streaming

foto: business2community.com

thinkapple_banner

Zdroj: thinkapple.sk, zdroj titul­nej foto­gra­fie: apple.com

Pridať komentár (0)