Apple spúšťa novú službu na stre­a­mo­va­nie hudby — už dnes!

Tomáš Kahn / 8. júna 2015 / Tools a produktivita

Už počas dneš­ného WWDC Apple Key­note bude do sveta ofi­ciálne po prvý krát spus­tená služba na stre­a­mo­va­nie hudby. Potvr­dil to gene­rálny ria­di­teľ Sony Music Doug Mor­ris.

Reči o tom, že Apple chystá spus­tiť vlastnú plat­formu na stre­a­mo­va­nie hudby sa šírili už dlh­šiu dobu. Iba pred pár mesiacmi sa však tieto chýry aj ofi­ciálne potvr­dili a dneš­ným dňom sa pred­sta­via aj svetu. Mor­ris zatiaľ neprez­ra­dil žiadne iné pod­rob­nosti, avšak je jasné, že Apple Music Stream poriadne roz­víri hudobné vody.

To, na akom biz­nis modely bude fun­go­vať nová služba Applu, sa dozvieme už dnes večer počas Apple WWDC. Iba pre prí­klad, iTu­nes Radio od Apple fun­guje s rekla­mami aj pre “nepla­tia­cich” pou­ží­va­te­ľov. Tí pla­tiaci to majú samoz­rejme bez reklám. Je teda vysoko prav­de­po­dobné, že podob­ným spô­so­bom budem fun­go­vať Apple Music Stre­a­ming.

Je jasné, že akvi­zí­cia spo­loč­nosti Beats vylep­šila vyjed­ná­va­ciu pozí­ciu Applu s jed­not­li­vými nahrá­va­cími spo­loč­nos­ťami, ktoré zastu­pujú hudob­ní­kov. Mor­ris ďalej pochvá­lil Apple za jeho dote­rajší prí­stup k pro­jektu.

Je známe, že Spo­tify nebolo nikdy zis­kové, čo určite nie je cie­ľom Applu. Práve naopak, Apple je zhod­nutý na stre­a­mo­vaní hudby zaro­biť. Ako to chce spra­viť sa dozvieme už dnes večer.

zdroj: The Next Web

Pridať komentár (0)