Apple v marci pred­staví iPhone 5se so zahnu­tým sklom a fun­kciami z iPhone 6s, vieme cenu

Marián Novikmec / 24. januára 2016 / Tech a inovácie

Aj keď sme pred neja­kou dobou mohli vidieť video, ktoré uka­zuje údajný iPhone 6c, tak ser­ver 9to­5mac tvrdí, že sa jed­nalo o pod­vod a má úplne iné tvr­de­nia. Podľa neho totiž Apple pred­staví 4” iPhone už v marci. Vôbec však nebude vyze­rať ako iPhone 6, ale skôr ako jeho pred­chodca: iPhone 5s. Mal by pri tom ponúk­nuť ten naj­šia­le­nejší názov, aký sme kedy pri iPhone mohli videť.

Nový iPhone by sa mal volať iPhone 5se. Tento názov má 2 rôzne vysvet­le­nia. Tým prvým je slovné spo­je­nie “spe­cial edi­tion” a tým dru­hým je fakt, že sa bude jed­nať o iPhone 5s “enhan­ced” (vylep­šený). Vo výsledku by tak malo ísť o tele­fón, ktorý ponúkne design iPhone 5s, ale fun­kcie z naj­nov­ších iPho­nov.

iphone-lineup

Vďaka tomu, že ponúkne design veľmi podobný tomu z iPhone 5s, tak by sme sa auto­ma­ticky mali doč­kať aj 3,5” jacku pre slú­chadlá, kto­rého prí­tom­nosť v prí­pade naj­nov­ších mode­lov (iPhone 7) nie je vôbec istá.

Kon­krétne by mal iPhone 5se ponúk­nuť toto: –zahnuté sklo podobné tomu na iPhone 6/6s nahra­dilo sko­sené hrany –rov­naký 8-mega­pi­xe­lový zadný a 1,2 mega­pi­xe­lovy predný foto­apa­rát ako v iPhone 6 –pod­pora pre auto­fo­cus pri natá­čani videa a väč­šie pano­rámy –Baro­me­ter pre určo­va­nie nad­mor­skej výšky –NFC čip pre platby s Apple Pay –pro­ce­sor A9 s konp­ro­ce­so­rom M8 z iPhone 6 –Blu­e­to­oth 4.2, VoLTE a Wi-Fi 802.11ac čip z iPhonu 6s –rov­naké farby ako v prí­pade iPhone 6s: Sil­ver, Space Gray, Gold, & Rose Gold –Live Pho­tos z iPhone 6s

iphone-1

Pri posled­nej fun­kcii je však potrebný 3D Touch disp­lej, ktorý by si však v iPhone 5se hľa­dal márne. Je tak otázne, akým spô­so­bom chce Apple túto fun­kciu do iPhone 5se pri­niesť. A ak by ju pri­nie­sol aj napriek absen­cii naj­nov­šej ver­zie kamery a 3D Touch disp­leju. potom exis­tuje mož­nosť, že by sme sa tejto vychy­távky doč­kali aj v star­ších iPho­noch, vďaka aktu­ali­zá­cii sys­tému iOS.

iPhone 5se by mal ponúk­nuť func­kie a para­metre, ktoré by sa doká­zali vyrov­nať naj­nov­ším mode­lom, pri­tom by však nemal kon­ku­ro­vať naj­nov­šiemu iPhone 6s. O tom hovorí aj cena, ktorá by sa mala pohy­bo­vať na úrovni 500 dolá­rov, čo je o 150 dolá­rov menej, ako cena, za ktorú sa začala pre­dá­vať základna 16GB ver­zia iPhone 6s.

Apple tak jasne uká­zal, že dokáže ponúk­nuť 1,5 roku staré súčias­tky v 2,5 roka sta­rom tele za cenu nie­kto­rých naj­nov­ších vlaj­ko­vých lodí so sys­té­mom Android. Treba však spo­me­núť, že sa Apple sna­žil o pre­sa­de­nie podob­ného kroku v prí­pade iPhone 5c a všetci vieme, že to neskon­čilo práve naj­lep­šie. Bude preto zau­jí­mave sle­do­vať, ako sa celá situ­ácia vyvi­nie a, či bude mať nový 4” iPhone úspech medzi zákaz­níkmi.

banner

Zdroj: thinkapple.sk

Pridať komentár (0)