App­le v mar­ci pred­sta­ví iPho­ne 5se so zahnu­tým sklom a fun­kcia­mi z iPho­ne 6s, vie­me cenu

Marián Novikmec / 24. januára 2016 / Tech a inovácie

Aj keď sme pred neja­kou dobou moh­li vidieť video, kto­ré uka­zu­je údaj­ný iPho­ne 6c, tak ser­ver 9to­5mac tvr­dí, že sa jed­na­lo o pod­vod a má úpl­ne iné tvr­de­nia. Pod­ľa neho totiž App­le pred­sta­ví 4″ iPho­ne už v mar­ci. Vôbec však nebu­de vyze­rať ako iPho­ne 6, ale skôr ako jeho pred­chod­ca: iPho­ne 5s. Mal by pri tom ponúk­nuť ten naj­šia­le­nej­ší názov, aký sme kedy pri iPho­ne moh­li videť.

Nový iPho­ne by sa mal volať iPho­ne 5se. Ten­to názov má 2 rôz­ne vysvet­le­nia. Tým prvým je slov­né spo­je­nie “spe­cial edi­ti­on” a tým dru­hým je fakt, že sa bude jed­nať o iPho­ne 5s “enhan­ced” (vylep­še­ný). Vo výsled­ku by tak malo ísť o tele­fón, kto­rý ponúk­ne design iPho­ne 5s, ale fun­kcie z naj­nov­ších iPho­nov.

iphone-lineup

Vďa­ka tomu, že ponúk­ne design veľ­mi podob­ný tomu z iPho­ne 5s, tak by sme sa auto­ma­tic­ky mali doč­kať aj 3,5″ jac­ku pre slú­chad­lá, kto­ré­ho prí­tom­nosť v prí­pa­de naj­nov­ších mode­lov (iPho­ne 7) nie je vôbec istá.

Kon­krét­ne by mal iPho­ne 5se ponúk­nuť toto: -zahnu­té sklo podob­né tomu na iPho­ne 6/6s nahra­di­lo sko­se­né hra­ny -rov­na­ký 8-mega­pi­xe­lo­vý zadný a 1,2 mega­pi­xe­lo­vy pred­ný foto­apa­rát ako v iPho­ne 6 -pod­po­ra pre auto­fo­cus pri natá­ča­ni videa a väč­šie pano­rá­my -Baro­me­ter pre určo­va­nie nad­mor­skej výš­ky -NFC čip pre plat­by s App­le Pay -pro­ce­sor A9 s konp­ro­ce­so­rom M8 z iPho­ne 6 -Blu­e­to­oth 4.2, VoL­TE a Wi-Fi 802.11ac čip z iPho­nu 6s -rov­na­ké far­by ako v prí­pa­de iPho­ne 6s: Sil­ver, Spa­ce Gray, Gold, & Rose Gold -Live Pho­tos z iPho­ne 6s

iphone-1

Pri posled­nej fun­kcii je však potreb­ný 3D Touch disp­lej, kto­rý by si však v iPho­ne 5se hľa­dal már­ne. Je tak otáz­ne, akým spô­so­bom chce App­le túto fun­kciu do iPho­ne 5se pri­niesť. A ak by ju pri­nie­sol aj napriek absen­cii naj­nov­šej ver­zie kame­ry a 3D Touch disp­le­ju. potom exis­tu­je mož­nosť, že by sme sa tej­to vychy­táv­ky doč­ka­li aj v star­ších iPho­noch, vďa­ka aktu­ali­zá­cii sys­té­mu iOS.

iPho­ne 5se by mal ponúk­nuť func­kie a para­met­re, kto­ré by sa doká­za­li vyrov­nať naj­nov­ším mode­lom, pri­tom by však nemal kon­ku­ro­vať naj­nov­šie­mu iPho­ne 6s. O tom hovo­rí aj cena, kto­rá by sa mala pohy­bo­vať na úrov­ni 500 dolá­rov, čo je o 150 dolá­rov menej, ako cena, za kto­rú sa zača­la pre­dá­vať základ­na 16GB ver­zia iPho­ne 6s.

App­le tak jas­ne uká­zal, že doká­že ponúk­nuť 1,5 roku sta­ré súčias­t­ky v 2,5 roka sta­rom tele za cenu nie­kto­rých naj­nov­ších vlaj­ko­vých lodí so sys­té­mom Andro­id. Tre­ba však spo­me­núť, že sa App­le sna­žil o pre­sa­de­nie podob­né­ho kro­ku v prí­pa­de iPho­ne 5c a všet­ci vie­me, že to neskon­či­lo prá­ve naj­lep­šie. Bude pre­to zau­jí­ma­ve sle­do­vať, ako sa celá situ­ácia vyvi­nie a, či bude mať nový 4″ iPho­ne úspech medzi zákaz­ník­mi.

banner

Zdroj: thinkapple.sk

Pridať komentár (0)