App­le vypre­dá­va Mac­Bo­oky Air!

Róbert Hallon / 13. februára 2015 / Business

Spo­loč­nosť App­le dnes poza­sta­vi­la mož­nosť obno­vy dodá­vok svoj­ho Mac­Bo­oku Air, čo pred­po­ve­dá len jed­no. Blí­ži sa jeho nová ale­bo mini­mál­ne vylep­še­ná gene­rá­cia. Veľ­kí ame­ric­ký pre­daj­co­via vypre­dá­va­jú vo veľ­kom a je prav­de­po­dob­ne len otáz­kou času, kým sa zľa­vy dosta­nú aj k našim pre­da­jom!

Výpre­da­je

Je tomu len nie­koľ­ko hodín, čo sa na strán­kach, či v kamen­ných obcho­doch rôz­nych spo­loč­nos­tí obja­vi­la pomer­ne výraz­ná zľa­va na súčas­né 11″ a 13″ mode­ly Mac­Bo­oku Air. App­le dalo zasta­ve­ním objed­ná­vok jas­ne naja­vo, že už čosko­ro pred­sta­ví vylep­še­né, či dokon­ca úpl­ne nové počí­ta­če. Zľa­vy na App­le pro­duk­ty sa totiž obja­vu­jú len v obdo­bí Via­noc, no a samoz­rej­me v obdo­bí, kedy sa má blí­žiť pred­sta­ve­nie nov­šej gene­rá­cie dané­ho pro­duk­tu ako je tomu aj v tom­to prí­pa­de!

Bude to zau­jí­ma­vé!

Aj keď sa ofi­ciál­ne nevie, kedy budú nové počí­ta­če pred­sta­ve­né, pop­rí­pa­de zara­de­né do ponu­ky, šep­ká sa o dátu­me 24.2.2015, čo vychá­dza pres­ne na naro­de­ni­ny Ste­va Job­sa. Zatiaľ nie je zná­me, či uvi­dí­me len vylep­še­né 11″ a 13″ mode­ly, ale­bo sa obja­ví aj spo­mí­na­ný 12″ Mac­Bo­ok Air s reti­na disp­le­jom. Jeho pred­sta­ve­nie je oča­ká­va­né o nie­čo neskôr a pred­po­kla­dá sa, že tomu bude pred­chá­dzať Key­no­te, no nikto nevie s urči­tos­ťou pove­dať, kedy to bude!

zdroj: svetapple.sk

Pridať komentár (0)