Apple vypre­dáva Mac­Bo­oky Air!

Róbert Hallon / 13. februára 2015 / Business

Spo­loč­nosť Apple dnes poza­sta­vila mož­nosť obnovy dodá­vok svojho Mac­Bo­oku Air, čo pred­po­vedá len jedno. Blíži sa jeho nová alebo mini­málne vylep­šená gene­rá­cia. Veľkí ame­rický pre­daj­co­via vypre­dá­vajú vo veľ­kom a je prav­de­po­dobne len otáz­kou času, kým sa zľavy dostanú aj k našim pre­da­jom!

Výpre­daje

Je tomu len nie­koľko hodín, čo sa na strán­kach, či v kamen­ných obcho­doch rôz­nych spo­loč­ností obja­vila pomerne výrazná zľava na súčasné 11″ a 13″ modely Mac­Bo­oku Air. Apple dalo zasta­ve­ním objed­ná­vok jasne najavo, že už čoskoro pred­staví vylep­šené, či dokonca úplne nové počí­tače. Zľavy na Apple pro­dukty sa totiž obja­vujú len v období Via­noc, no a samoz­rejme v období, kedy sa má blí­žiť pred­sta­ve­nie nov­šej gene­rá­cie daného pro­duktu ako je tomu aj v tomto prí­pade!

Bude to zau­jí­mavé!

Aj keď sa ofi­ciálne nevie, kedy budú nové počí­tače pred­sta­vené, pop­rí­pade zara­dené do ponuky, šepká sa o dátume 24.2.2015, čo vychá­dza presne na naro­de­niny Steva Jobsa. Zatiaľ nie je známe, či uvi­díme len vylep­šené 11″ a 13″ modely, alebo sa objaví aj spo­mí­naný 12″ Mac­Book Air s retina disp­le­jom. Jeho pred­sta­ve­nie je oča­ká­vané o niečo neskôr a pred­po­kladá sa, že tomu bude pred­chá­dzať Key­note, no nikto nevie s urči­tos­ťou pove­dať, kedy to bude!

zdroj: svetapple.sk

Pridať komentár (0)