App­le watch sú už za dve­ra­mi

Marek Schwarz / 19. novembra 2014 / Tech a inovácie

App­le vče­ra vydal sadu vývo­jár­skych nástro­jov Watch­Kit a tiež beta­ver­ziu ope­rač­né­ho sys­tém iOS 8.2. Obo­je poslú­ži tvor­com soft­vé­ru pri návrhu apli­ká­cií pre smart hodin­ky Watch. Tie fir­ma pred­sta­vi­la spo­lu s nový­mi iPho­na­mi, ale ich pre­daj plá­nu­je až na začia­tok roka 2015.

App­le zatiaľ tajil hard­vé­ro­vé špe­ci­fi­ká­cie. Tie pod­ľa neho nie sú dôle­ži­té, hlav­ný je záži­tok. Stá­le tak nepo­zná­me, čo beží vnút­ri, ale vďa­ka SDK už vie­me nie­čo málo o disp­le­ji. Men­ší model hodi­niek s výš­kou 38 mm bude mať disp­lej s roz­lí­še­ním 272 × 340 px, väč­ší s výš­kou 42 mm má 312 × 390 px. Pixlo­vá hus­to­ta zosta­ne rov­na­ká, pre vývo­já­rov je to ale tro­chu prá­ce navy­še, pre­to­že musia počí­tať s dvo­j­itou gra­fi­kou (veľ­kos­ťa­mi iko­niek).

Watch­Kit tool

App­le Watch budú vyža­do­vať iPho­ne 5 a nov­šie. V zákla­de budú vedieť odo­sie­lať a pri­jí­mať sprá­vy ale­bo e-mai­ly a tiež tele­fo­no­vať. Fun­gu­jú ako vysie­lač­ka a mož­no na nich prs­tom kres­liť. Je to ale aj moni­tor fit­ness fun­kcií. Hodin­ky majú integ­ro­va­ný sní­mač srd­co­vé­ho tepu, akce­le­ro­me­ter a baro­me­ter, tak­že mera­jú pohy­bo­vé akti­vi­ty. Mož­no nimi aj pla­tiť vďa­ka App­le Pay.

A na vývo­já­roch bude, aby pre hodin­ky vytvo­ri­li ďal­ší soft­vér. Rov­na­ko ako na Andro­ide Wear teda čakaj­te hlav­ne rôz­ne čítač­ky, spo­je­nie s ďal­ší­mi fit­ness služ­ba­mi, navi­gá­cia, poznám­ky a noti­fi­ká­cia z zná­mych mobil­ných apli­ká­cií. Tak teda vývo­ja­ri, pus­ti­te sa do kóde­nia, nevie­me sa doč­kať. :)

Seznam aplikacíAplikaceNotifikace

Zdroj: busi­ness insi­der

Pridať komentár (0)