Apple watch sú už za dve­rami

Marek Schwarz / 19. novembra 2014 / Tech a inovácie

Apple včera vydal sadu vývo­jár­skych nástro­jov Watch­Kit a tiež beta­ver­ziu ope­rač­ného sys­tém iOS 8.2. Oboje poslúži tvor­com soft­véru pri návrhu apli­ká­cií pre smart hodinky Watch. Tie firma pred­sta­vila spolu s novými iPho­nami, ale ich pre­daj plá­nuje až na začia­tok roka 2015.

Apple zatiaľ tajil hard­vé­rové špe­ci­fi­ká­cie. Tie podľa neho nie sú dôle­žité, hlavný je záži­tok. Stále tak nepo­známe, čo beží vnútri, ale vďaka SDK už vieme niečo málo o disp­leji. Menší model hodi­niek s výš­kou 38 mm bude mať disp­lej s roz­lí­še­ním 272 × 340 px, väčší s výš­kou 42 mm má 312 × 390 px. Pixlová hus­tota zostane rov­naká, pre vývo­já­rov je to ale tro­chu práce navyše, pre­tože musia počí­tať s dvo­j­itou gra­fi­kou (veľ­kos­ťami iko­niek).

Watch­Kit tool

Apple Watch budú vyža­do­vať iPhone 5 a nov­šie. V základe budú vedieť odo­sie­lať a pri­jí­mať správy alebo e-maily a tiež tele­fo­no­vať. Fun­gujú ako vysie­lačka a možno na nich prs­tom kres­liť. Je to ale aj moni­tor fit­ness fun­kcií. Hodinky majú integ­ro­vaný sní­mač srd­co­vého tepu, akce­le­ro­me­ter a baro­me­ter, takže merajú pohy­bové akti­vity. Možno nimi aj pla­tiť vďaka Apple Pay.

A na vývo­já­roch bude, aby pre hodinky vytvo­rili ďalší soft­vér. Rov­nako ako na Andro­ide Wear teda čakajte hlavne rôzne čítačky, spo­je­nie s ďal­šími fit­ness služ­bami, navi­gá­cia, poznámky a noti­fi­ká­cia z zná­mych mobil­ných apli­ká­cií. Tak teda vývo­jari, pus­tite sa do kóde­nia, nevieme sa doč­kať. :)

Seznam aplikacíAplikaceNotifikace

Zdroj: busi­ness insi­der

Pridať komentár (0)