App­le začiat­kom roka oži­ví štvor­pal­co­vý iPho­ne, tvr­dia ana­ly­ti­ci

Rišo Néveri / 4. novembra 2015 / Tech a inovácie

Rešpek­to­va­ný bez­peč­nost­ný ana­ly­tik Ming-Chi Kuo pred­po­ve­dá na začia­tok 2016 obno­ve­ný 4-pal­co­vý iPho­ne, kto­rý by sa mal podo­bať na iPho­ne 5S.

Pod­ľa Min­ga bude zaria­de­nie pred­sta­ve­né s rov­na­kým pro­ce­so­rom A9, kto­rý majú aj zaria­de­nia 6S a 6S Plus, roz­die­lom však bude, že ten­to men­ší brat nebu­de vyba­ve­ný tech­no­ló­gi­ou 3D touch. App­le tak chce dosiah­nuť odliš­nosť jed­not­li­vých mode­lov.

Dopyt po 4-pal­co­vom zaria­de­ní je na trhu stá­le prí­tom­ný. Prá­ve pre­to verí­me, že App­le toto zaria­de­nie nako­niec pred­sta­ví.”, tvr­dí Kuo v sprá­ve pre inves­to­rov uve­rej­ne­nej na por­tá­li Mac Rumors. Pod­ľa Kua je 5S ove­ľa popu­lár­nej­šie zaria­de­nie ako 5C a od nové­ho zaria­de­nia čaká tiež kovo­vé telo. Návrat rady “C” sa vraj neko­ná.

Pre­čo tomu­to páno­vi veriť? Počas posled­ných rokov správ­ne pred­po­ve­dal pred­sta­ve­nie 4.7 a 5.5 pal­co­vých iPho­nov, veľ­kos­ti hodi­niek App­le Watch a rov­na­ko prí­chod 12-pal­co­vé­ho Mac­Bo­oku. Odha­dol dokon­ca tak­mer celú špe­ci­fi­ká­ciu naj­nov­šie­ho iPho­nu 6S.

Som veľ­mi zve­da­vý, z akých šta­tis­tík App­le vychá­dza, ak sa toto zaria­de­nie sku­toč­ne chys­tá pred­sta­viť. Je však otáz­ne aký je sku­toč­ný záu­jem a či zákaz­ní­kov zby­toč­ne len nepo­ple­tú, tak ako to spra­vil GoP­ro a tvrdo na to dopla­til.

Pridať komentár (0)