Apple začiat­kom roka oživí štvor­pal­cový iPhone, tvr­dia ana­ly­tici

Rišo Néveri / 4. novembra 2015 / Tech a inovácie

Rešpek­to­vaný bez­peč­nostný ana­ly­tik Ming-Chi Kuo pred­po­vedá na začia­tok 2016 obno­vený 4-pal­cový iPhone, ktorý by sa mal podo­bať na iPhone 5S.

Podľa Minga bude zaria­de­nie pred­sta­vené s rov­na­kým pro­ce­so­rom A9, ktorý majú aj zaria­de­nia 6S a 6S Plus, roz­die­lom však bude, že tento menší brat nebude vyba­vený tech­no­ló­giou 3D touch. Apple tak chce dosiah­nuť odliš­nosť jed­not­li­vých mode­lov.

Dopyt po 4-pal­co­vom zaria­dení je na trhu stále prí­tomný. Práve preto veríme, že Apple toto zaria­de­nie nako­niec pred­staví.”, tvrdí Kuo v správe pre inves­to­rov uve­rej­ne­nej na por­táli Mac Rumors. Podľa Kua je 5S oveľa popu­lár­nej­šie zaria­de­nie ako 5C a od nového zaria­de­nia čaká tiež kovové telo. Návrat rady “C” sa vraj nekoná.

Prečo tomuto pánovi veriť? Počas posled­ných rokov správne pred­po­ve­dal pred­sta­ve­nie 4.7 a 5.5 pal­co­vých iPho­nov, veľ­kosti hodi­niek Apple Watch a rov­nako prí­chod 12-pal­co­vého Mac­Bo­oku. Odha­dol dokonca tak­mer celú špe­ci­fi­ká­ciu naj­nov­šieho iPhonu 6S.

Som veľmi zve­davý, z akých šta­tis­tík Apple vychá­dza, ak sa toto zaria­de­nie sku­točne chystá pred­sta­viť. Je však otázne aký je sku­točný záu­jem a či zákaz­ní­kov zby­točne len nepo­pletú, tak ako to spra­vil GoPro a tvrdo na to dopla­til.

Pridať komentár (0)