Apple zaro­bilo za štvrť­rok na iPhone viac ako Google na Andro­ide za celú exis­ten­ciu

Marián Novikmec / 26. januára 2016 / Business

Súdny pro­ces medzi spo­loč­nos­ťami Google a Oracle odha­ľuje nové dôve­ry­hodné infor­má­cie. Patrí medzi ne naprí­klad to, že Google firme Apple zapla­til za to, aby ostal pred­vo­le­ným vyhľa­dá­va­čom v zaria­de­niach so sys­té­mom iOS.

Tak­tiež sa verej­nosť môže dozve­dieť, že Google platí firme Apple určitú časť zisku z jeho reklamy, ktorá je zobra­zo­vaná na zaria­de­niach so sys­té­mom iOS, čo má spo­loč­nosť Apple moti­vo­vať k tomu, aby naďa­lej spo­lu­pra­co­vala s Google.

Apple CEO Tim Cook gestures while speaking at the Apple Worldwide Developers Conference in San Francisco, Monday, June 2, 2014. Apple's Mac operating system is getting a new design and better ways to exchange files, while new features in the software for iPhones and iPads include one for keeping tabs on your health. (AP Photo/Jeff Chiu)

Naj­nov­šie na verej­nosť unikli infor­má­cie o zis­koch spo­loč­nosti Google z jej ope­rač­ného sys­tému Android, ktorý je naj­viac roz­ší­re­ným sys­té­mom pre mobilné zaria­de­nia na celom svete. Za celú dobu jeho exis­ten­cie na ňom Google zaro­bil 22 miliárd dolá­rov v čis­tom zisku a prí­jem činil 31 miliárd dolá­rov. Aj keď sa zdá toto číslo byť vysoké, stačí sa pozrieť na spo­loč­nosť Apple, ktorá za posledný kvar­tál zaro­bila na svo­jom iPhone viac ako 32 miliárd dolá­rov, čo zna­mená, že ak to takto pôjde ďalej, tak Apple každý štvrť­rok zarobí na pre­daji svojho tele­fónu viac, ako zaro­bil Google na Andro­ide dote­raz.

iphone-sales-chart-quarterly

Treba si však uve­do­miť, že je to síce zau­jí­mavá šta­tis­tika, ale porov­ná­vame ope­račný sys­tém, ktorý je posky­to­vaný úplne zadarmo, s mobil­ným tele­fó­nom, kto­rého cenovka je jed­nou z naj­vyš­ších v danom seg­mente. Zatiaľ čo Apple pre­dáva pro­dukt, príjmy Google väč­ši­nou pochá­dzajú z pre­daja reklamy či apli­ká­cií v Google Play. Možno aj to je dôvod, prečo chce Google pre­dá­vať svoje vlastné zaria­de­nia. Prvú ini­cia­tívu môžeme vidieť už pri Nexu­soch, medzi ďal­šie patrí naprí­klad pro­jekt Ara, čo je kon­cept modu­lár­neho smart­fónu, ktorý sa mal dostať do pre­daja už minulé leto.

banner

Zdroj: thinkapple.sk

Pridať komentár (0)