Arca­Bo­ard: Veľmi neprak­tický a šia­lene drahý hover­bo­ard

Rudolf Nečas / 9. januára 2016 / Tech a inovácie

Po desať­ro­čia nás vábili kon­cepty hover­bo­ar­dov, či už zo sci-fi alebo aj reálne ver­zie, ale s veľ­kými obme­dze­niami v pou­ži­teľ­nosti. Teraz však letecká spo­loč­nosť Arca pri­jíma objed­návky na to, o čom tvrdí, že je „real deal“. 

Ich Arca­Bo­ard sa zdá byť spo­me­dzi iných hover­bo­ar­dov naj­viac podobný tech­no­ló­gii z filmu Návrat do budúc­nosti II. Naroz­diel od tých od LexusuHendo, ktoré sa vzná­šajú vďaka mag­ne­tom a teda sa s nimi nedá „lie­tať“ všade, je Arca­Bo­ard schopný letu nad akým­koľ­vek povr­chom – asfal­tom, pies­kom a dokonca aj vodou.

49c05eca-7b8c-4a58-bbef-f7e89a6b4b66-1020x612

Spo­loč­nosť Arca začí­nala ako rumun­ská mimo­vládna orga­ni­zá­cia a od rumun­skej vlády a Európ­skej ves­mír­nej agen­túry zís­kala kon­trakty na prácu na stra­to­sfé­ric­kých rake­tách a baló­noch. Od tej doby sa spo­loč­nosť podie­ľala na Google Lunar XPrize, vytvo­rila nie­koľko high-end dro­nov a nedávno sa pre­síd­lila do USA, kde pred­sta­vila Arca­Bo­ard.

Na to, aby sa spolu s jazd­com doká­zal vzniesť nad zem, pou­žíva 36 vysoko výkon­ných elek­tric­kých ven­ti­lá­to­rov, ktoré spo­ločne dosa­hujú výkon až 272 kon­ských síl a 1913 N ťahu. Aj kvôli tomu je výdrž baté­rií na jedno nabi­tie len nijak osl­ni­vých 6 minút pre ľah­šiu ver­ziu a ešte bied­nej­šie 3 minúty pre Arca­Bo­ard určený ťaž­ším jazd­com.

AB_Diagram

Na dochá­dza­nie do roboty na hover­bo­arde si ešte počkáme, hlavne berúc do úvahy fakt, že maxi­málna rých­losť tohto 272 koňo­vého zázraku je len 20 kilo­met­rov za hodinu.

Arca­Bo­ard môže byť ovlá­daný naklá­ňa­ním jazdca, alebo cez Blu­e­to­oth pomo­cou appky pre iOS alebo Android, ktorá akti­vuje sta­bi­li­začný sys­tém a pre­náša navi­gačné prí­kazy cez pohyby rúk.

Dizaj­nom tento hover­bo­ard pri­po­mína kra­bicu od veľ­kého tele­ví­zora posta­venú z kom­po­zit­ných mate­riá­lov, s roz­mermi 145 x 76 x 15 cm. A neoča­ká­vaj, že si Arca­Bo­ard len tak hodíš do batohu ako Marty McFly, pre­tože váži 82 kíl…

Napriek tomu, že na jedno nabi­tie prejde iba 2 kilo­metre, za Arca­Bo­ard vyso­líš viac ako za nie­ktoré autá, jeho cena je totiž 20 000 dolá­rov. Aby toho nebolo málo, nabí­ja­nie cez bežnú zásuvku trvá 6 hodín, ale ak si kúpiš prí­slu­šen­stvo pre rýchle nabí­ja­nie s náz­vom Arca­Dock môžeš sa znovu vzná­šať už za 35 minút. A mimo­cho­dom, Arca­Dock stojí ďal­ších 4 500 dolá­rov.

Arca teraz pri­jíma objed­návky na obe ver­zie Arca­Bo­ardu a Arca­Dock. Doda­nie šia­len­com, ktorí nemajú čo s peniazmi a naozaj si ho kúpia sa oča­káva v apríli tohto roku.

Multimedia_ArcaBoard_large_18

zdroj: gizmag.com

Pridať komentár (0)