Arca­Bo­ard: Veľ­mi neprak­tic­ký a šia­le­ne dra­hý hover­bo­ard

Rudolf Nečas / 9. januára 2016 / Tech a inovácie

Po desať­ro­čia nás vábi­li kon­cep­ty hover­bo­ar­dov, či už zo sci-fi ale­bo aj reál­ne ver­zie, ale s veľ­ký­mi obme­dze­nia­mi v pou­ži­teľ­nos­ti. Teraz však letec­ká spo­loč­nosť Arca pri­jí­ma objed­náv­ky na to, o čom tvr­dí, že je „real deal“. 

Ich Arca­Bo­ard sa zdá byť spo­me­dzi iných hover­bo­ar­dov naj­viac podob­ný tech­no­ló­gii z fil­mu Návrat do budúc­nos­ti II. Naroz­diel od tých od Lexu­suHen­do, kto­ré sa vzná­ša­jú vďa­ka mag­ne­tom a teda sa s nimi nedá „lie­tať“ vša­de, je Arca­Bo­ard schop­ný letu nad akým­koľ­vek povr­chom – asfal­tom, pies­kom a dokon­ca aj vodou.

49c05eca-7b8c-4a58-bbef-f7e89a6b4b66-1020x612

Spo­loč­nosť Arca začí­na­la ako rumun­ská mimo­vlád­na orga­ni­zá­cia a od rumun­skej vlá­dy a Európ­skej ves­mír­nej agen­tú­ry zís­ka­la kon­trak­ty na prá­cu na stra­to­sfé­ric­kých rake­tách a baló­noch. Od tej doby sa spo­loč­nosť podie­ľa­la na Goog­le Lunar XPri­ze, vytvo­ri­la nie­koľ­ko high-end dro­nov a nedáv­no sa pre­síd­li­la do USA, kde pred­sta­vi­la Arca­Bo­ard.

Na to, aby sa spo­lu s jazd­com doká­zal vzniesť nad zem, pou­ží­va 36 vyso­ko výkon­ných elek­tric­kých ven­ti­lá­to­rov, kto­ré spo­loč­ne dosa­hu­jú výkon až 272 kon­ských síl a 1913 N ťahu. Aj kvô­li tomu je výdrž baté­rií na jed­no nabi­tie len nijak osl­ni­vých 6 minút pre ľah­šiu ver­ziu a ešte bied­nej­šie 3 minú­ty pre Arca­Bo­ard urče­ný ťaž­ším jazd­com.

AB_Diagram

Na dochá­dza­nie do robo­ty na hover­bo­ar­de si ešte počká­me, hlav­ne berúc do úva­hy fakt, že maxi­mál­na rých­losť toh­to 272 koňo­vé­ho zázra­ku je len 20 kilo­met­rov za hodi­nu.

Arca­Bo­ard môže byť ovlá­da­ný naklá­ňa­ním jazd­ca, ale­bo cez Blu­e­to­oth pomo­cou app­ky pre iOS ale­bo Andro­id, kto­rá akti­vu­je sta­bi­li­zač­ný sys­tém a pre­ná­ša navi­gač­né prí­ka­zy cez pohy­by rúk.

Dizaj­nom ten­to hover­bo­ard pri­po­mí­na kra­bi­cu od veľ­ké­ho tele­ví­zo­ra posta­ve­nú z kom­po­zit­ných mate­riá­lov, s roz­mer­mi 145 x 76 x 15 cm. A neoča­ká­vaj, že si Arca­Bo­ard len tak hodíš do bato­hu ako Mar­ty McF­ly, pre­to­že váži 82 kíl…

Napriek tomu, že na jed­no nabi­tie prej­de iba 2 kilo­met­re, za Arca­Bo­ard vyso­líš viac ako za nie­kto­ré autá, jeho cena je totiž 20 000 dolá­rov. Aby toho nebo­lo málo, nabí­ja­nie cez bež­nú zásuv­ku trvá 6 hodín, ale ak si kúpiš prí­slu­šen­stvo pre rých­le nabí­ja­nie s náz­vom Arca­Dock môžeš sa zno­vu vzná­šať už za 35 minút. A mimo­cho­dom, Arca­Dock sto­jí ďal­ších 4 500 dolá­rov.

Arca teraz pri­jí­ma objed­náv­ky na obe ver­zie Arca­Bo­ar­du a Arca­Dock. Doda­nie šia­len­com, kto­rí nema­jú čo s peniaz­mi a naozaj si ho kúpia sa oča­ká­va v aprí­li toh­to roku.

Multimedia_ArcaBoard_large_18

zdroj: gizmag.com

Pridať komentár (0)