Papa ska­te, vitaj Hen­do Hove­bo­ard

Luky Gašparík jr. / 22. októbra 2014 / Tech a inovácie

Prvý hove­bo­ard sme moh­li vidieť vo fil­me „Návrat do budúc­nos­ti“ ešte v roku 1989. Vte­dy to vyze­ra­lo ako čis­té SCI-FI, dnes však ale nová kam­paň Kicks­tar­te­ru doka­zu­je úpl­ný opak.

Na prvom „The Hen­do Hove­bo­ard“ pra­cu­je kali­forn­ský pár Jill a Greg Hen­der­so­nov­ci, kto­rých tech­no­ló­gia bude mať do júla 2015 podo­bu levi­tu­jú­cej bie­lej skrin­ky a násled­ne o pár mesia­cov by chce­li pred­sta­viť sve­tu prvý hove­bo­ard.

Ich tech­no­ló­gia má však ešte jeden veľ­ký háčik. Hove­bo­ard môže byť pou­ži­tý iba na neže­lez­nom povr­chu a jeho ria­de­nie je ešte tiež otáz­ne. Nechaj­me sa teda prek­va­piť ako to celé dopad­ne.

Avšak do pred­sta­ve­nia finál­nej ver­zie hove­bo­ar­du zostá­va ešte neja­ký ten čas, tak­že hru­bý kon­cept, kto­rý vidí­te na videu je iba pre­d­zves­ťou toho, čo tvor­co­via dúfa­jú, že sa im poda­rí vytvo­riť.

V prí­pa­de, že Kicks­tar­ter dosiah­ne svoj cieľ 250 000$, kto­ré­ho dead­li­ne je sta­no­ve­ný na 15. decem­bra, by moh­la byť prvá séria Hen­do Hove­bo­ar­du k dis­po­zí­cii už v októb­ri budú­ce­ho roka. Jeho cena by mala byť 10 000$

zdroj: kickstarter.com

Pridať komentár (0)