Hover­bo­ard od Lexusu rea­li­tou

Alexandra Dulaková / 5. augusta 2015 / Tech a inovácie

Desiatky rokov oča­ká­vaná „hračka“ pre dych­ti­vých fanú­ši­kov tech­no­lo­gic­kých novi­niek, ska­te­bo­ar­dingu a lie­ta­nia, sa zdá byť na prahu rea­lity. Lexus minulý mesiac pred­sta­vil vyná­lez, ktorý otvára dvere do sveta pokroku a novej éry ľud­ského tran­s­portu.

Možno ešte prek­va­pi­vej­šou novin­kou než bolo samotné pred­sta­ve­nie hover­bo­ardu, je fakt, že ho vo svo­jom ska­te­parku pred­sta­vila auto­mo­bilka Lexus. Zau­jí­ma­vos­ťou tohto ska­te­parku je, že bol posta­vený čisto iba pre tento účel. Luxusná odnož cenovo dostup­nej­šej Toy­oty svoju novinku po prvý krát odpro­mo­vala iba pred nedáv­nom.

Tech­nická hračka zatiaľ fun­guje oveľa kom­pli­ko­va­nej­šie, než sme si mohli podľa pred­lôh sci-fi fil­mov mys­lieť. Žiadne nená­ročné pre­teky s vet­rom, lad­nosť pohybu, či prudké zákruty – aspoň zatiaľ. Ovlá­da­nie tohto hover­bo­ardu je hra rov­no­váhy a trpez­li­vosti. Novinka od Lexusu sa pohy­buje o dosť pomal­šie ako kla­sický ska­te­bo­ard. Je o dosť ťažší než nor­málny ska­te­bo­ard (9 kg) a vznáša sa len pár cen­ti­met­rov nad zemou (max. 4 cm). Po uli­ciach a ponad ľuďí sa s ním teda lie­tať nebude.

Čo sa týka tech­nic­kej stránky, Hover­bo­ard fun­guje vďaka teku­tému dusíku, ktorý chladí kera­mické sup­ra­vo­diče zlo­žené z ytria, mede, bária a kys­líka na mínus 180 stup­ňov. Na to, aby Hover­bo­ard doká­zal lie­tať, musí sa vzná­šať ponad trasu vylo­ženú mag­netmi. Hover­bo­ard sa v chlade udrží pri­bližne 20 minút, čo sa však môže líšiť podľa von­kaj­šej tep­loty alebo váhy člo­veka, ktorý na ňom hover­bo­ar­duje.

Bohu­žiaľ, ale Hover­bo­ard nebude naj­nov­ším verejne dostup­ným pro­duk­tom. Aj keď vytvo­riť ho trvalo mesiace, išlo zatiaľ len o veľmi šikovnú reklamu na auto­mo­bil. Skvelý mar­ke­tin­gový ťah, nie? Jed­ným z dôvo­dov, prečo sa Hover­bo­ard nestane reál­nym sú jeho nedos­tatky. Naj­väč­ším je asi to, že na pre­vádzku potre­buje vopred sta­no­venú mag­ne­tickú trasu. Dokonca nie je ani zďa­leka taký ľahko ovlá­da­teľný, ako by sme si priali. A jeho výdrž nie je takisto osl­nivá, keďže potre­buje stále chla­de­nie, na ktoré je nevy­hnutné veľké množ­stvo teku­tého dusíka. V pod­state by ste museli mať svoj vlastný Hover­bo­ar­dový park a malé labo­ra­tó­rium k tomu. :)

Takže momen­tálne ide len o sym­bo­lický krok bliž­šie k budúc­nosti. Jed­ného dňa sa však možno budeme všetci vzná­šať na lie­ta­jú­cich ska­te­bo­ar­doch — hover­bo­ar­doch. Na dnes nám ale musí sta­čiť len nejasný prí­sľub tejto vízie. Aj to je ale oproti sci-fi pred­sta­vám dosť veľký pokrok. 

zdroj: The Verge

Pridať komentár (0)