Arist: Nahradí baris­tov nová tech­no­ló­gia?

Michal Tomek / 4. novembra 2014 / Tech a inovácie

V deji­nách našej kra­jiny sa asi nikdy toľko neho­vo­rilo a nepí­salo o káve ako v posled­nom čase. Roz­voj kávo­vej kul­túry je cítiť. Slovo barista sa sklo­ňuje čím ďalej, tým viac – či už v súvis­losti s kva­li­tou, rôz­nymi súťa­žami, alebo nie­kedy len tak, lebo je v trende. Určite nepo­chy­bu­jeme o tom, že prí­tom­nosť baristu pri príp­rave dob­rej kávy je nena­hra­di­teľná. Čo sa však stane, ak zrazu do tohto sveta vstúpi tech­no­ló­gia? Nie tech­no­ló­gia kla­sic­kých auto­ma­tic­kých kávo­va­rov či kap­su­lo­vých zaria­dení. Arist je tro­chu o nie­čom inom. 

Arist možno pova­žo­vať za auto­ma­tický kávo­var vyš­šej gene­rá­cie ria­dený mobil­nou apli­ká­ciou. Má všetko, čo má mať – nádrž na vodu, nádrž na kávové zrná, mlyn­ček, ohrie­vač, šľa­hač na mlieko. A mnoho iného. Predsa len sa líši od toho, čo ste dote­raz poznali. Pri kla­sic­kých kávo­va­roch (neba­víme sa, samoz­rejme, o stro­joch do kaviarne, ale do domác­nosti) ste si mohli nasta­viť maxi­málne množ­stvo kávy, ktorú budete mať v šálke. Každý, kto sa v káve tro­chu vyzná, vie, že príp­rava dob­rého espresso závisí od via­ce­rých fak­to­rov – tep­lota vody, kávové zrná, množ­stvo namle­tej kávy, stu­peň pra­že­nia, tlak, hrúbka mle­tia, a podobne. Nič z toho ste si pri auto­ma­tic­kých kávo­va­roch nemohli nasta­vo­vať, o tých kap­su­lo­vých ani neho­vo­riac. 

Pri tomto novom kávo­vare je to však tro­chu inak. Väč­šinu para­met­rov si môžete nasta­viť pro­stred­níc­tvom apli­ká­cie a expe­ri­men­to­vať s tým, kedy vám vyjde naj­lep­šie espresso. Potre­bu­jete jem­nej­šie zomlieť zrná? Malo by byť menej kávy v „páke“? Vyšší tlak? Arist si zvo­lené para­metre dokáže zapa­mä­tať a vy už nabu­dúce nebu­dete musieť skú­šať. Bol by som však opatrný pri zmene druhu kávy, predsa len, každá si vyža­dujú mierne inú príp­ravy. Okrem kráľa káv, kla­sic­kého espressa, dokáže Arist pra­co­vať aj s mlie­kom, a tak sa môžete tešiť na cap­puc­cino či latte.

Za pro­jek­tom stojí tím 20 ľudí na čele s Ben­so­nom Chiu ako CEO, v súčas­nosti s cen­trá­lou vo vlá­dou pod­po­ro­va­nom Hong Kong Science and Tech­no­logy Park. Sám Chiu pre TechC­runch pove­dal: „Keď som pra­co­val v Mic­ro­softe, nená­vi­del som takz­vanú kávu z kuchynky. Chcel som vedieť, ako by sa dala káva z auto­matu spra­viť oveľa lep­šie, tak som sa začal učiť, ako spra­viť espresso.“ Garan­tom kva­lity je Chris Yeung, baris­tka s licen­ciou od Cof­fee Quality Ins­ti­tue. Chiu s tímom spus­tili aj kam­paň na Kicks­tar­teri a prví pod­po­ro­va­te­lia si už môžu objed­nať stroj za 299 USD. Maji­te­lia sa svo­jich nových domá­cich kaviarní doč­kajú v auguste 2015. Pôvodný zámer vyzbie­rať 120 000 USD zakla­da­te­lia pre­kro­čili už dávno a dnes majú na konte cez 200 000.

Nezod­po­ve­da­nou ešte zostáva jedna pomerne neprí­jemná otázka, a síce, či ide o ori­gi­nálny nápad alebo ideu zakla­da­te­lia nie­kde sko­pí­ro­vali. Hneď prvý komen­tár na Kicks­tar­teri je totiž od inej spo­loč­nosti, ktorá sa zaoberá výro­bou kávo­va­rov. Nór­sky Sca­no­mat obvi­ňuje Arist tím z toho, že nápad vzali od nich, a tak vykradli ich duševné vlast­níc­tvo. Pro­dukt TopB­re­wer od Sca­no­matu bol údajne na trhu už skôr. Reak­cia CEO Arist na seba nene­chala dlho čakať. V nej, pri­ro­dzene, odmie­tol toto obvi­ne­nie. V súčas­nosti spor vyús­til až do dočas­ného poza­sta­ve­nia pro­jektu na Kicks­tar­teri.

Nech je ako chce, Arist vyzerá byť pomerne sluš­nou alter­na­tí­vou do domác­ností — ak teda nepre­fe­ru­jete iba alter­na­tívne spô­soby príp­ravy. Fakt, že Arist si dokáže presne pamä­tať para­metre kaž­dej pri­pra­ve­nej kávy a nabu­dúce pri­pra­viť presne tú istú, pova­žujú zakla­da­te­lia za výhodu. Osobne však práve v ľud­skom fak­tore vidím to, čo – ako pove­dala jedna dis­ku­tu­júca na Face­bo­oku – káve dáva dušu. Preto aspoň v kaviar­ňach zostaňme sta­ro­módni a nechajme baris­tov, aby nás prí­jemne prek­va­pili. 

Zdroj: aristcafe.com, techcrunch.com, kickstarter.com, jaysbrickblog.com

Pridať komentár (0)