Ashton Kutcher svojimi high-tech technológiami zachránil už tisíce ľudí

  • Ashton si je dobre vedomý moci, ktorou disponuje a úspešne ju využíva v tých najpotrebnejších oblastiach.
as1
pictures.zimbio.com
  • Ashton si je dobre vedomý moci, ktorou disponuje a úspešne ju využíva v tých najpotrebnejších oblastiach.

Ash­ton vys­trie­dal via­ceré zamest­na­nia a poda­rilo sa mu zapla­tiť si školné na Uni­ver­sity of Iowa, kde nastú­pil v roku 1997 s cie­ľom vyštu­do­vať bio­che­mické inži­nier­stvo. Zlá­kala ho však cesta mode­lingu a herec­tva, pre ktorú štú­dium na uni­ver­zite pre­ru­šil. Na vedu a tech­no­ló­gie však nikdy neza­nev­rel, keďže o nie­koľko rokov začal inves­to­vať zaro­bené peniaze do tech­no­lo­gic­kých spo­loč­ností.

Ash­ton Kut­cher je dobre známy aj ako filan­tro­p. V roku 2009 bol spo­lu­za­kla­da­te­ľom orga­ni­zá­cie pre ochranu ľud­ských práv s náz­vom Thorn, ktorá pomo­cou špič­ko­vých tech­no­ló­gií zabra­ňuje sexu­ál­nemu zne­uží­va­niu detí a šíre­niu det­skej por­no­gra­fie. Aj vďaka tomuto sa Kut­cher dostal podľa časo­pisu Time medzi 100 najvp­lyv­nej­ších ľudí sveta roku 2010.

O tri roky neskôr už boli vidieť prvé výsledky práce jeho neziskovej organizácie. Celosvetovo odhalili približne 21 miliónov obetí obchodu s ľuďmi, z ktorých asi 5 miliónov bolo sexuálne zneužívaných.

zdroj fotografie:bbci.co.uk

Thorn dáva veľkú vinu aj internetu, keďže 63 % obetí sexuálneho zneužívania vychádzalo práve z online prostredia. Okrem skúmania príčin, ktoré uľahčujú sexuálne zneužívanie detí, sa Thorn snaží proti tomuto  „fenoménu“  aktívne bojovať použitím rôznych technológií.

V roku 2013 sa objavilo Twilio, ktoré malo priamo pomôcť obetiam zneužívania. Od svojho uvedenia na trh systém prijal 3,808 správ, z ktorých 3,631 viedlo k reálnym prípadom a zachránených malo byť okolo 18 detí, ktoré by inak skončili v rukách násilníkov.

zdroj fotografie:itechpost.com

Nedávno sa objavila aj aplikácia Spotlight, ktorá pomáha v pri vyšetrovaní  obchodu s ľuďmi. Funguje to na princípe analýzy tisícov diskusných príspevkov a inzercií na eskortné služby, na ktoré by mohli reagovať aj maloleté dievčatá. Na idetifikáciu podozrivých dát využíva strojové učenie, vďaka ktorému je možné jednotlivé prípady jednoduchšie identifikovať.

Thorn v októbri 2016 oznámil, že Spotlight pomohol identifikovať viac ako 6,300 obetí sexuálneho obchodovania, z ktorých takmer 2000 prípadov boli deti. Tento nástroj sa momentálne využíva vo všetkých 50 štátoch USA vo viac ako 780 agentúrach.

Organizácia sa najnovšie plánuje zamerať na aktivity na Dark Webe. Pripravuje sa nástroj s názvom Solis, ktorý je schopný analyzovať podozrivé činnosti v útrobách internetu. Momentálne je Solis v procese testovania, avšak zachránil už 40 detí.

Minulý týždeň mal Kutcher prejav pred senátom pre zahraničné vzťahy, kde vyzval na financovanie tech nástrojov určených pre boj sexuálnemu zneužívaniu ľudí a riešenie problémov ešte v ich rannom štádiu a vo svojich aktivitách plánuje pokračovať aj naďalej.

zdroj:thenextweb.com

Najnovšie video

Fontech

ĎALŠIE ČLÁNKY Z FONTECH.SK

Fontech