Aston Mar­tin 007 je teraz na pre­daj!

rufus / 4. novembra 2015 / Tech a inovácie

Aston Mar­tin. To je ste­les­ne­nie ele­gan­cie, pre­stíže a luxusu. Tak­mer doko­nalé auto. A na čom inom by sa mal voziť naj­sláv­nejší tajný agent, James Bond? V naj­nov­šom filme Spectre si agent 007 zajaz­dil na Astone Mar­tin DB10. Auto je to poriadne špe­ciálne, vzniklo len pre potreby natá­ča­nia v extrémne limi­to­va­nej edí­cií, len 10 kusov.

BOND, JAMES BOND

Bond sa vždy vyvá­žal na poriad­nych autách. Lotus, Aston Mar­tin, v kniž­nej pred­lohe Ben­tley. A DB10 je riadna lahôdka. Zákla­dom je model V8 Van­tage, DB10 je však mohut­nej­šia. Dizajn je verný značke Aston Mar­tin, no je to Bon­dovo auto. Tak musí byť iné. Pôsobí jemne futu­ris­ticky a pri­stane mu to. Ani výkonu nemá nedos­ta­tok, 435 kon­ských síl, ktoré pro­du­kuje 4,7 lit­rový 8 valec je aj pre Bonda dosť.

Aston Martin DB10

PRE ZBO­HAT­LÍ­KOV

Naj­väč­ším trom­fom v porov­naní s inými autami je exklu­zi­vita Astonu Mar­tin DB10. Nebude ho mať len tak hocikto. Ako sme spo­mí­nali, cel­kovo bolo vyro­be­ných len 10 kusov. Z toho 7 bolo zni­če­ných pri natá­čaní. Ostali len 3. Jeden z nich bude budú­ceho roku v dražbe, kto­rej sa bude môcť zúčast­niť aj verej­nosť. Prí­padný záu­jemca sa však musí zmie­riť s tým, že auto pre­vetrá buď len na okruhu, alebo ho bude stále uka­zo­vať pria­te­ľom. Dôvod je jed­no­du­chý, DB10 nie je homo­ge­ni­zo­vaná na cestnú pre­mávku.

Aston Mar­tin DB10 bude bez­po­chyby nesmierne dra­hým autom. Prav­de­po­dobne by ste museli poroz­bí­jať množ­stvo pra­sia­tok sebe, svo­jim blíz­kym, suse­dom. Keď už nič iné, tak si aspoň skočte na film Spectre do kina. Bude to stáť za to, už len roz­po­čet filmu pred­sta­vuje 300 mili­ó­nov libier, z toho 24 mili­ó­nov stáli autá, ktoré boli vo filme zni­čené. A o DB10-tke budete môcť aspoň sní­vať.

Aston Martin DB10Aston Martin DB10Aston Martin DB10Aston Martin DB10Aston Martin DB10Aston Martin DB10
zdroj:autobazar.eu
Pridať komentár (0)