Atanas Raykov z Viberu: Toto môžeme čakať od textovacích aplikácii v budúcnosti

Amer Owaida / 18. novembra 2018 / Rozhovory

  • Cha­to­va­cie ap­li­ká­cie po­u­ží­vame tak­mer usta­vične
  • V nie­kto­rých kra­ji­nách ich však vy­uží­vajú na ďa­leko viac ako len po­sie­la­nie správ
  • Na­prí­klad v Číne cez ne mô­žeš po­u­ží­vať rôzne služby
  • V bu­dúc­nosti to možno čaká aj nás
zdroj: Viber
  • Cha­to­va­cie ap­li­ká­cie po­u­ží­vame tak­mer usta­vične
  • V nie­kto­rých kra­ji­nách ich však vy­uží­vajú na ďa­leko viac ako len po­sie­la­nie správ
  • Na­prí­klad v Číne cez ne mô­žeš po­u­ží­vať rôzne služby
  • V bu­dúc­nosti to možno čaká aj nás

Tech­no­ló­gie sa expo­nen­ciálne vy­ví­jajú a u ko­mu­ni­kač­ných plat­for­mách to platí dvoj­ná­sobne. V nie­kto­rých kra­ji­nách sa cha­to­va­cie ap­li­ká­cie po­u­ží­vajú nie len na ko­mu­ni­ká­ciu, ale aj na vy­ba­vo­va­nie kaž­do­den­ných zá­le­ži­tostí, ako sú ná­kupy či pla­te­nie úč­tov. O bu­dúc­nosti a sme­ro­vaní ko­mu­ni­kač­ných ap­li­ká­cií sme ho­vo­rili so šé­fom Bu­si­ness De­ve­lop­ment CIS, CEE & MENA pre Vi­ber Ata­na­som Ra­y­ko­vomo. Po­ve­dal nám, čo mô­žeme oča­ká­vať v bu­dúc­nosti, akým vý­zvam firmy če­lia či ako sa vy­spo­ria­dali ako firma s vše­obec­ným na­ria­de­ním o ochrane úda­jov zná­mym aj ako GDPR.

Ako sa mo­men­tálne darí Vi­beru na sve­to­vom a európ­skom trhu v po­rov­naní s kon­ku­ren­ciou ako je What­sApp či Te­le­gram? 

Tento rok sa nám po­da­rilo pre­ko­nať hra­nicu jed­nej mi­liardy po­u­ží­va­te­ľov z ce­lého sveta. Máme via­cero zdro­jov, vrá­tane ne­zá­vis­lých, ktoré uka­zujú, že Vi­ber je tre­tia naj­pou­ží­va­nej­šia ap­li­ká­cia na po­sie­la­nie správ. V nie­kto­rých kra­ji­nách sme do­konca na pr­vom mieste. Ak sa na to po­zrieme z hľa­diska dl­ho­do­bého vý­voja na nie­kto­rých tr­hoch, tak v kaž­dej kra­jine sa vý­ber zúži na dvoch ma­xi­málne troch hrá­čov na trhu, ktorí si okolo seba vy­bu­dujú eko­sys­tém slu­žieb a po­u­ží­va­te­ľov.  Vo viac ako 30 kra­ji­nách sme líd­rom na trhu a v ďal­ších kra­ji­nách sme tr­hovo na dru­hom či tre­ťom mieste. Slo­ven­sko je na­prí­klad jedna z týchto kra­jín. Tu sme tr­ho­vou „dvoj­kou“ a ve­ríme, že tu máme pries­tor na rast. Preto chceme na Slo­ven­sku vy­na­lo­žiť väč­šiu snahu s týmto cie­ľom. 

Je skvelé po­čuť, že má nie­kto zá­u­jem o náš slo­ven­ský trh. Vi­díte ne­jaké zmeny na trhu? Pre­chá­dzajú ľu­dia po­ve­dzme z Te­le­gramu na vašu plat­formu, lebo po­nú­kate lep­šie mož­nosti?

Už pár­krát si spo­me­nul Te­le­gram, ktorý do zo­znamu kon­ku­ren­tov ne­rá­tam. Skôr do­mi­nuje v rusky ho­vo­ria­cich kra­ji­nách, kde má aj väčší tr­hový po­diel. Na stre­do­európ­skom a vý­cho­do­európ­skom až taký tr­hový po­diel nemá. Keď sa po­zriete cie­lene na vše­obecné pub­li­kum, na vy­tvá­ra­nie pro­jek­tov ur­čené pre nich alebo in­teg­rá­ciu pre bež­ného slo­ven­ského alebo bul­har­ského alebo poľ­ského po­u­ží­va­teľa, nie je to smer, v rámci kto­rého mô­žete mať do­sta­tok vplyvu alebo mož­ností sa re­a­li­zo­vať. Po­zrime sa na služby, ktoré po­núka Fa­ce­book Mes­sen­ger alebo What­sApp. Na všetky mal vplyv škan­dál s fir­mou Cam­bridge Ana­ly­tica. Dô­vera v služby tejto firmy upadla, tak­tiež utr­pelo aj meno firmy. Tým pá­dom vi­díme zvý­šený zá­u­jem o službu Vi­ber, či už je to prí­cho­dom no­vých po­u­ží­va­te­ľov, či zvý­še­nou ak­ti­vi­tou už exis­tu­jú­cich. Na Slo­ven­sku tiež evi­du­jeme zvý­šený rast po­u­ží­va­te­ľov na­šej plat­formy. Ďalší z dô­vo­dov prečo sa chceme sú­stre­diť na slo­ven­ský trh a schop­nosť sa rýchlo a efek­tívne pris­pô­so­biť no­vým tren­dom. Zá­ro­veň je tu veľa ta­len­to­va­ných ľudí, ktorí by mohli u nás pra­co­vať na rôz­nych pro­jek­toch, ako je umelá in­te­li­gen­cia či chat­bot. To sú témy, o ktoré má Vi­ber veľký zá­u­jem. 

Spo­me­nul si škan­dál Fa­ce­bo­oku, ktorý sa tý­kal Cam­bridge Ana­ly­tica. EÚ na to re­a­go­vala ob­me­dze­niami a re­gu­lá­ciami. Mys­líš si že ta­kéto ob­me­dze­nia majú vplyv aj na cha­to­va­cie ap­li­ká­cie a aj na Vi­ber?

Zá­leží od prí­stupu firmy. Po­zri sa na­prí­klad GDPR, ho­rúca téma po­sled­ných me­sia­cov a zá­ro­veň aj naj­zná­mejší prí­klad re­gu­lá­cie. Za­viesť GDPR u nás bolo veľmi jed­no­du­ché, len sme vy­tvo­rili in­for­mačnú stránku s tex­tom. Čo sa týka ar­chi­tek­túry ap­li­ká­cie, do nej sme za­sa­ho­vať ab­so­lútne ne­mu­seli a do­konca sme ani ne­mu­seli rie­šiť, ako bu­deme spra­co­vá­vať dáta, keďže spô­sob, akým pri­stu­pu­jeme k bez­peč­nosti sme vy­rie­šili už pred viac ako 2 rokmi. V rámci ochrany osob­ných úda­jov sme nech­celi ucho­vá­vať dáta a nech­celi sme ich mať po­kope bez toho, aby o tom po­u­ží­va­teľ ve­del. Všetky tieto prin­cípy ochrany úda­jov mal Vi­ber skôr, než sa o GDPR vô­bec za­čalo za­vá­dzať a re­gu­lo­vať v EÚ. 

Prin­cípy GDPR do­konca ap­li­ku­jeme aj na tr­hoch ktoré sú mimo EÚ, vlastne na všet­kých tr­hoch kde pô­so­bíme. Po­nú­kame rov­naký prí­stup všade s ga­ran­ciou, že k va­šim úda­jom nemá prí­stup ni­kto, vrá­tane Vi­beru, vlády alebo in­for­mač­ných slu­žieb. Ni­kto nemá prí­stup k čo i len jed­nému kúsku ob­sahu, ktorý je zdie­ľaný cez Vi­ber, či už sa jedná o správy, fotky alebo te­le­fo­náty. My ne­u­kla­dáme údaje na clou­dové úlo­žiská alebo kde­koľ­vek inde. To zna­mená, že je tak­mer ne­možné zís­kať dáta, aj keby nie­kto ob­ja­vil su­per­po­čí­tač z bu­dúc­nosti, ne­po­darí sa mu zís­kať dáta, alebo zlo­miť náš bez­peč­nostný al­go­rit­mus. Ta­kéto kroky sme ro­bili od za­čiatku, aby sme sa chrá­nili pred zá­sa­hom vlády, ale tiež aby sme chrá­nili na­šich po­u­ží­va­te­ľov. Po­u­ží­vajú Vi­ber na odo­sie­la­nie osob­ných správ, ob­ráz­kov svo­jich detí a pod., prí­padne na vý­menu in­for­má­cii o pod­ni­kaní. Vždy ide o cit­livé in­for­má­cie, ktoré po­tre­bujú ochranu.

Máte vlastnú tech­no­ló­giu, ktorá sa stará o end-to-end šif­ro­va­nie správ?

Ne­vyt­vá­rame si vlastné šif­ro­va­cie štan­dardy, pre­tože to v roku 2018 ne­mu­síme ro­biť. Po­u­ží­vame end-to-end šif­ro­va­nie, ktoré po­u­ží­vajú spo­loč­nosti ako Sig­nal, ktorá je známa svo­jou bez­peč­nos­ťou, takže v pod­state po­u­ží­vame rov­naký typ tech­no­ló­gie. V Iz­ra­eli, ktorá je jed­nou z pop­red­ných kra­jín, po­kiaľ ide o ky­ber­ne­tickú bez­peč­nost a ky­ber­ne­tickú ochranu, máme veľmi silné vý­vo­jové cen­trum. V pod­state boli naše al­go­ritmy a naše šif­ro­va­nie ve­rejne zdie­ľané a pre­šli sme mno­hými pe­net­rač­nými tes­tami a bez­peč­nost­nými au­ditmi od fi­nanč­ných in­šti­tú­cií, s kto­rými spo­lu­pra­cu­jeme.

Vi­ber je vlastne je­di­nou plat­for­mou na za­sie­la­nie správ, ktorá v re­gi­óne stred­nej a vý­chod­nej Európy ak­tívne po­sky­tuje ban­kové služby pro­stred­níc­tvom svo­jej cha­to­va­cej ap­li­ká­cie. Exis­tujú banky, ktoré cez nás do­dá­vajú svoje PIN kódy, alebo svo­jim zá­kaz­ní­kom po­sie­lajú po­tvr­de­nia o trans­akč­ných úda­joch. To sú veľmi cit­livé in­for­má­cie, ktoré sa po­sie­lajú pro­stred­níc­tvom Vi­beru. Viete, v prí­pade, že banka prijme ta­kéto roz­hod­nu­tie, je to prav­de­po­dobne naj­lepší dô­kaz, ktorý mô­žem vášmu pub­liku po­skyt­núť o tom, ako vážne be­rieme bez­peč­nosť a koľko tes­tov a roz­ho­vo­rov sme mali s in­šti­tú­ciami ako sú Re­if­fe­i­sen či Unic­re­dit.

Mys­líš, si že po­dobné služby prídu v blíz­kej bu­dúc­nosti aj na Slo­ven­sko? Bu­deme cez Vi­ber po­sie­lať aj ta­kéto in­for­má­cie?

Áno, veľa z na­šich ban­ko­vých zá­kaz­ní­kov patrí me­dzi líd­rov na slo­ven­skom trhu. Spo­lu­pra­cu­jeme s nimi na úrovni ústre­dia, aby sme ve­deli tieto služby spro­stred­ko­vať na no­vých tr­hoch. Mys­lím si, že v roku 2019 veľa zo slu­žieb, ktoré sú do­stupné v re­gi­óne, bude uve­de­ných aj na slo­ven­ský trh.

Čo si mys­líš o tom, že viac slu­žieb bude po­nú­ka­ných cez cha­to­va­cie ap­li­ká­cie. Na­prí­klad v Číne si cez We­Chat mô­žeš vy­ba­viť tak­mer čo­koľ­vek od kúpy lís­tku na MHD až po platbu úč­tov za elek­trinu? Mys­líš, že niečo po­dobné bude aj v EÚ alebo je spot­re­bi­teľ­ské sprá­va­nie úplne od­lišné?

Mys­lím si, že spot­re­bi­te­lia sú si po­dobní a majú po­dobné po­treby. Chcú mať jed­no­du­ché miesto, kde môžu ro­biť veci veľmi rýchlo, bez­pečne a po­hodlne. Na tom je po­trebné pra­co­vať. Prav­de­po­dobne je dobrý ná­pad po­ve­dať niečo o Vi­ber ro­dine, alebo lep­šie po­ve­dané o Ra­ku­ten ro­dine. Je málo zná­mym fak­tom, že Vi­ber je sú­čas­ťou sku­piny Ra­ku­ten. Tá je naj­výz­nam­nej­šou ja­pon­skou fin­te­cho­vou spo­loč­nos­ťou. V sku­pine je viac ako 140 spo­loč­ností, ktoré sú rozt­rú­sené po ce­lom svete, po­lo­vica z nich sú star­tupy, ktoré Ra­ku­ten kú­pil v prie­behu nie­koľ­kých ro­kov. Má mnoho in­ves­tí­cií a men­ši­no­vých po­die­lov v in­ter­ne­to­vých spo­loč­nos­tiach, na­prí­klad 20% po­diel v spo­loč­nosti Pin­te­rest. Tak­tiež má po­diely v Lyfte, kon­ku­renta Uberu a v spo­loč­nosti Ca­reem a v mno­hých ďal­ších, ktoré sa za­obe­rajú elek­tro­nic­kým ob­cho­dom a do­dáv­kami po­tra­vín a slu­žieb.

Ra­ku­ten je je­diná vir­tu­álna, čisto on­line banka v Ja­pon­sku, má veľký po­diel kli­en­tov a je­den z naj­väč­ších ob­ra­tov. Má cen­trá vý­skumu a vý­voja vo viac ako 10 kra­ji­nách, vrá­tane Si­li­con Val­ley, Ja­pon­ska, Sin­ga­puru, Škan­di­ná­vie atď. Ví­ziou Ra­ku­tenu je, aby bol Vi­ber spo­jo­va­cím člán­kom pre všetky tieto API a všetky tieto služby. Plá­nu­jeme roz­ší­riť našu API kniž­nicu na tieto služby pre rôzne trhy, takže v ur­či­tom oka­mihu po­skyt­neme pla­tobnú plat­formu aj slo­ven­ským fir­mám. Alebo bu­deme po­sky­to­vať sadu ná­stro­jov pre elek­tro­nický ob­chod, aby ste mohli pre­po­jiť svoj ob­chod s Vi­be­rom. To je, sa­moz­rejme, svetlá bu­dúc­nosť, v EÚ je to kom­plex­nej­šie. Dô­vo­dom, prečo ni­kto ne­vy­rie­šil tento prob­lém, je, že Európa nie je jed­not­ným tr­hom ako v Číne, kde máme 1,4 mi­liárd zá­kaz­ní­kov, v kto­rých je všetko, čo po­u­ží­vajú z hľa­diska na­ria­dení rov­naké. 

Aký bol mi­nulý rok pre Vi­ber, čo sa týka tr­žieb? Bol to je­den z lep­ších ro­kov alebo jeho naj­lepší rok?

Čo sa týka ob­ra­tov, tento rok bol pre Vi­ber naj­lepší v jeho his­tó­rii. Po­da­rilo sa nám značne zvý­šiť naše tržby. Ne­mô­žem ti však pre­zra­diť presné číslo, ale čo ti mô­žem po­ve­dať je, že sme zvý­šili naše tržby nie­koľ­ko­ná­sobne oproti mi­nu­lému roku. Vďa­číme za to najmä, na­šej ras­tú­cej po­u­ží­va­teľ­skej zá­kladni. Zá­ro­veň sa nám darí pre­pá­jať firmy a zá­kaz­ní­kov tým, že vy­tvá­rame nové ko­mu­ni­kačné for­máty či re­klamné služby, ktoré nie sú vtie­ravé a ne­ka­zia zá­ži­tok z po­u­ží­va­nia na­šej ap­li­ká­cie. Ta­kýto prí­stup po­sky­tuje obom stra­nám mož­nosť spolu ko­mu­ni­ko­vať cez Vi­ber, za po­sky­to­vané služby už po­tom sa­moz­rejme platí firma. 

Pridať komentár (0)