Atrament do tlačiarne či jeden z najpopulárnejších nápojov. Toto je zoznam 9 vzácnych surovín sveta

Vladimír Chott / 13. júna 2018 / Zaujímavosti

zdroj: flickr.com / pixabay.com
  • Ceny nie­kto­rých vzác­nych su­ro­vín sa za po­sledné roky ra­pídne zvý­šili.
  • Môže za to ich mo­men­tálny ne­dos­ta­tok vo sve­to­vých zá­so­bách či po­li­tika nie­kto­rých kra­jín sveta.

At­ra­ment do tla­čiarne

Sú­čas­ťou kaž­dej väč­šie ro­diny je is­totne aj do­máca tla­čia­reň. Tá na svoj bez­prob­lé­mový chod po­tre­buje at­ra­men­tové ná­plne, ktoré však nie sú lac­nou zá­le­ži­tos­ťou. Cena za čierne at­ra­men­tové ná­plne za­čína na hod­note 15 € a zá­visí od typu a značky da­nej tla­čiarne. Za ob­je­movo väč­šie a kva­lit­nej­šie ná­plne za­platí zá­kaz­ník do­konca aj viac ako 40 €.

Cena sa­mot­nej ná­plne sa ale ne­od­víja od vý­rob­ných ná­kla­dov at­ra­men­to­vých fa­rieb. Spo­loč­nosti sto­jace za vý­ro­bou tla­čiarní jed­no­du­cho na­vý­šili cenu za jed­not­livé ná­plne, aby zní­žili cel­kové straty pri pre­daji svo­jich pro­duk­tov, ke­dže taká tla­čia­reň do­káže spo­ľah­livo fun­go­vať aj nie­koľko ro­kov. Ďal­ším fak­to­rom ovplyv­ňu­jú­cim vy­sokú cenu je aj ne­us­tály vý­skum a roz­voj v ob­lasti tlače. Cena za je­den ki­lo­gram at­ra­mentu tak pre­kročí hra­nicu 1500 €!

Pro­ti­jedy

Ri­ziko uhryz­nu­tia ha­dom nie je v na­šich kon­či­nách také časté, av­šak v os­tat­ných čas­tiach sveta akými sú Af­rika či Južná Ame­rika je ri­ziko nie­koľ­ko­ná­sobne vyš­šie. V týchto ob­las­tiach do­chá­dza ročne až ku 15 ti­sí­com úto­kov ha­dov na člo­veka a pri ne­sko­rom po­daní pro­ti­jedu môže dôjsť ku váž­nym zdra­vot­ným prob­lé­mom či do­konca smrti pa­cienta.

Suma za jednu dávku pro­ti­jedu v USA sa po­hy­buje od 7 do 33 ti­síc eur a uhryz­nu­tie štr­ká­čom vy­jde až na ne­uve­ri­teľ­ných 47 ti­síc eur! Za tieto vy­soké ceny môže kom­bi­ná­cia via­ce­rých fak­to­rov, akými sú kli­nické testy, po­platky spo­jené s li­cen­co­va­ním pro­duk­tov a do­dr­žia­va­ním pred­pi­sov v USA.

Te­lové krémy

Ce­lo­sve­tová hod­nota koz­me­tic­kého prie­myslu sa po­hy­buje na úrovní 450 mi­liárd eur a toto číslo sa ne­us­tále zvy­šuje. Me­dzi najd­rah­šie pro­dukty v ob­lasti koz­me­tiky patrí na­prí­klad aj krém La Mer Creme de La Mer. Za 30ml tohto krému za­platí zá­kaz­ník pri­bližne 150 €, za väč­šie 500ml ba­le­nie za­platí až ne­uve­ri­teľ­ných 1700 €. Jeho vy­soká cena zna­mená, že tento krém je až 6-ná­sobne drahší ako striebro.

Viagra

Me­dzi naj­zná­mej­šie lieky na svete is­totne pat­ria aj tab­letky mod­rej farby, po kto­rých siaha čo­raz viac mu­žov. Reč je o Viagre, ktorá lieči erek­tálnu dys­fun­kciu, známu aj ako im­po­ten­ciu. Ako prvý prišla na trh s Viag­rou far­ma­ce­utická spo­loč­nosť Pfi­zer a jej liek mal pô­vodne lie­čiť vy­soký krvný tlak a an­gínu, no po­čas tes­to­va­nia sa zis­tilo, že po­máha aj pri lie­čení im­po­ten­cie.

V sú­čas­nosti sa cena za jednu tab­letku Viagry po­hy­buje okolo 7 až 15 € v zá­vis­losti od ob­sahu látky Sil­de­na­fil v tab­le­tách. Vý­rob­co­via Viagry ar­gu­men­tujú, že za vy­so­kou ce­nou stojí veľké množ­stvo vý­skumu, in­ves­tí­cií a tes­to­va­nia vý­sled­ných pro­duk­tov.

Krémy na opar

Keď sa der­ma­to­ló­go­via z ame­ric­kej uni­ver­zity v Aus­tine roz­hodli po­rov­nať ceny zná­mych lie­kov s po­pu­lár­nymi pro­duk­tami ako sú na­prí­klad zlato či drahé smart­fóny, zo­stali veľmi prek­va­pený vý­sled­kom svo­jej štú­die. Po­da­rilo sa im na­prí­klad zis­tiť, že krém, ktorý sa po­u­žíva pri ho­jení opa­rov a her­pe­sov svo­jou ce­nou v nie­kto­rých čas­tiach sveta pre­koná cenu za gram zlata. Ba­le­nie 2g krému proti opa­rom stojí pri­bližne 11 €, pri­čom jeho ki­lová ver­zia by pre­kro­čilo sumu 5500€.

Káva

Každý mi­lov­ník kva­lit­nej kávy dobre vie, že za chutnú a aro­ma­tickú kávu sa po­riadne pri­platí. Jedna z naj­zná­mej­ších dru­hov kávy na svete, Kopi Lu­wak, inak známa aj ako Ci­bet­ková káva, sa zís­kava z trusu ázij­ských ci­be­tiek, mač­ko­vi­tých še­liem, ktoré kon­zu­mujú práve ká­vové zrnká. Ki­lo­gram zo­zbie­raný z trusu týchto ci­cav­cov stojí na trhu viac ako 550 €. To je stále nízka suma, v po­rov­naní z thaj­skou ká­vou Black Ivory Cof­fee. Za ki­lo­gram tejto kávy, ktorá pri vý­rob­nom pro­cese pre­chá­dza cez trá­viaci trakt ázij­ských slo­nov za­platí zá­kaz­ník až 1500 €.

Šaf­ran

Najd­rah­šie ko­re­nie a lie­čivo na svete je bez­po­chybne šaf­ran. Na zís­ka­nie jed­ného ki­lo­gramu šaf­ranu je po­treba až 150 ti­síc šaf­ra­no­vých kve­tov, ktorá sa zbie­rajú ručne. Šaf­ran je ko­re­ním po­u­ží­va­ným v ku­chy­niach po ce­lom svete a cena za je­den gram tejto ko­re­niny sa po­hy­buje v roz­me­dzí od 5 do 20 €. Prek­vapí však cena za ki­lo­gram šaf­ranu. Ten sa v nie­kto­rých čas­tiach sveta po­hy­buje aj na hra­nici 12 ti­síc eur za ki­lo­gram.

Ľud­ská krv

Tvorí až 9% hmot­nosti ľud­ského tela a každý z nás jej má v tele viac ako 5 lit­rov, reč je o ľud­skej krvi. Táto pre ži­vot dô­le­žitá ľud­ská te­ku­tina je kaž­do­ročne po­trebná pri stov­kách ope­rá­cií, pri kto­rých je po­trebná trans­fú­zia. Ne­dos­ta­tok vhod­ných dar­cov krvi spo­jený so zdĺha­vým pro­ce­som tes­tov má za ná­sle­dok zvý­šenú cenu. Ďal­ším fak­to­rom je skla­do­va­nie a pre­voz krvi, pri kto­rých sa mu­sia do­dr­žia­vať prí­sne pra­vidlá. V sú­čas­nosti sa po­hy­buje cena za li­ter krvi na hod­note okolo 300 €, av­šak v nie­kto­rých prí­pa­doch je jej cena ne­vy­čís­li­teľná.

Va­nilka

Keď sa v roku 2017 pre­hnal ob­las­ťou Ma­da­gas­karu cyk­lón Enawo, cena va­nilky sa ra­pídne zvý­šila. Viac ako tri štvr­tiny sve­to­vej pro­duk­cie va­nilky boli zni­čené a ki­lo­gram va­nilky tak vy­sko­čil až na re­kordnú sumu 500 €. Vý­rob­co­via zmrz­lín a slad­kostí tak na zá­klade ne­dos­tatku va­nilky mu­seli ob­me­dziť vý­robu pro­duk­tov ob­sa­hu­jú­cich práve túto su­ro­vinu.

zdroj: bbc.com

Pridať komentár (0)