Audi R8 Star of Lucis je sve­tový uni­kát vyro­bený kvôli hre. Tento mesiac sa dá zís­kať v loté­rií

Linda Cebrová / 13. november 2016 / Tech a inovácie

Vďaka spo­lu­práci inži­nie­rov z Audi a skú­se­ných pro­fe­si­oná­lov z aka­dé­mie Lucis vzniklo uni­kátne auto.

Final Fan­tasy je hra, kto­rej začia­tok sa datuje až od roku 1987. Aj keď u nás nie je až tak pre­slá­vená, v Japon­sku ide o veľký feno­mén s obrov­skou základ­ňou fanú­ši­kov. Tí sa už zrejme nera­dia len do sku­piny “ gee­kov s kon­zo­lou v ruke”, a tak pre nich Audi pri­pra­vila v spo­lu­práci s auto­rmi hry jedi­nečnú R8, ktorá sa v lete obja­vila aj vo filme Kingsg­laive Final Fan­tasy XV.

auddd

Práve vďaka plá­no­va­nému vyda­niu hry Final Fan­tasy XV je možné zís­kať jedi­nečný model Audi R8 Star of Lucis, kto­rého dizajn je inšpi­ro­vaný touto hrou. Na svete vzni­kol len jeden jediný kus tohto špe­ciál­neho modelu, ktorý pre­dáva japon­ská značka Audi. Cena je sta­no­vená na zhruba 470-tisíc dolá­rov (cca 431000 eur).

aud2

Všetci záu­jem­co­via sa už od 21. novem­bra môžu pri­hlá­siť do loté­rie, kto­rej víťaz auto síce zadarmo nezíska, ale bude mať to pri­vi­lé­gium si ho zakú­piť a stať sa vlast­ní­kom sve­to­vého uni­kátu. Celý vizu­álny kon­cept vozidla vzdáva hold prin­covi Noc­ti­sovi, ktorý pred­sta­vuje hlavnú postavu Final Fan­tasy XV. “Aby sme oslá­vili 20. naro­de­niny princa Noc­tisa, dediča trónu, Audi pre neho navrhlo špe­ciálny model Audi R8 Star of Lucis,” píše sa na ofi­ciál­nom webe auto­mo­bilky.

aud3

Na aute je preto možné postre­hnúť vizu­álne prvky, typické práve pre Noc­tisa a rod Lucis, do kto­rého patrí. Cha­rak­te­ris­tická je čierna farba, ale aj štýl kry­tov na kole­sách. Tento model má byť schopný dosiah­nuť maxi­málnu rých­losť 330 km/h a to vďaka 5,2 lit­ro­vému motoru R8 V10 a sedem­rých­lost­nej pre­vo­dovke. Final Fan­tasy XV vychá­dza už 29. novem­bra pre Pla­y­Sta­tion 4 a pre Xbox One. Táto séria vďaka novému dielu ožije po dlhých šies­tich rokoch.

aud4

Nie je to však prvý­krát, kedy sa takýmto spô­so­bom spo­jil auto­mo­bi­lový prie­my­sel s tým her­ným. Prí­kla­dom je veľmi špe­ciálna edí­cia hry Grid 2, ku kto­rej ponú­kali za 190-tisíc dolá­rov extrémne rýchle BAC Mono. Saints Row 4 išlo ešte ďalej a za 1 milión dolá­rov sa dalo ku hre zakú­piť Lam­borg­hini Gal­lardo a Toy­otu Prius.

zdroj:theverge.com zdroj obrázkov:theverge.com

Pridať komentár (0)