Babe­ep: Šan­ca na život…

Dávid Hudák / 19. júna 2014 / Tech a inovácie

Dneš­né auto­mo­bi­ly sú vyba­ve­né rôz­ny­mi kon­trol­ka­mi a zvu­ko­vý­mi sig­nál­mi, kto­ré buď sig­na­li­zu­jú poru­chu vozid­la ale­bo nás majú varo­vať a ochrá­niť pred vzni­kom nebez­pe­čen­stva. Medzi také­to upo­zor­ne­nia pat­rí naprí­klad kon­trol­ka bez­peč­nost­ných pásov, air­ba­gu či zapnu­tých sve­tiel, bez kto­rej by sa vám moh­lo ľah­ko stať, že svo­je auto opä­tov­ne nena­štar­tu­je­te. Spo­me­dzi množ­stva výstrah je tu však jed­na, na kto­rú sa ako­si poza­bud­lo. Potre­bu jej zave­de­nia bohu­žiaľ pri­ná­ša až samot­ná prax. 

Všet­ci to dob­re pozná­me. Zhon, stres, „dead­li­nes“… Ak zabu­de­ne­me vypnúť svet­lá, žiad­na tra­gé­dia. No, čo ak pod vply­vom stre­so­vé­ho či ner­vo­vé­ho vypä­tia nechá­me na zadnom sedad­le malé die­ťa? Znie to zará­ža­jú­co, ale takých­to prí­pa­dov kaž­dým dňom pri­bú­da. Nane­šťas­tie, naj­mä v horú­cich let­ných mesia­coch, kedy sa vám môže v prie­be­hu pár desia­tok minút zrú­tiť svet. Alar­mu­jú­ce je, že len v Spo­je­ných štá­toch zazna­me­na­li v prie­be­hu toh­to roka deväť smr­teľ­ných prí­pa­dov úpa­lu, od roku 1991 cel­ko­vo tak­mer 700 úmr­tí zaprí­či­ne­ných zabud­nu­tím svo­jich rato­les­tí v roz­pá­le­nom aute. 

S akým pre­vrat­ným vyná­le­zom teda pri­chá­dza na trh izra­el­ský star­tup Babe­ep? S jed­no­du­chým zaria­de­ním, kto­ré má pri­po­me­núť zamys­le­ným vodi­čom, že ich die­ťa je na palu­be, a pre­dísť tak spo­mí­na­ným kata­stro­fál­nym násled­kom. Babe­ep sa zapá­ja do zásuv­ky auta (ciga­re­to­vý zapa­ľo­vač) a kaž­dým vypnu­tím moto­ra sa auto­ma­tic­ky spus­tia roz­to­mi­lé det­ské zvu­ky a bli­ka­jú­ce čer­ve­né svet­lo evo­ku­jú­ce kon­tro­lu det­skej auto­se­dač­ky. Obsa­hu­je via­ce­ro zvu­kov a okrem pri­orit­nej fun­kcie slú­ži aj ako nabí­jač­ka na mobil­ný tele­fón.

Ako to už v živo­te cho­dí, aj ten­to nápad sa zro­dil z vlast­nej skú­se­nos­ti. David Avi­tal, CEO a zakla­da­teľ spo­loč­nos­ti, bol na rodin­nom výle­te s pria­te­ľom, kto­ré­mu sa po usa­de­ní v kem­pe stra­ti­la dcé­ra. Po pät­nás­tich minú­tach inten­zív­ne­ho hľa­da­nia náho­dou zamie­ril k svoj­mu autu, kde ju našiel upla­ka­nú a celú upo­te­nú. Ten­to prí­beh mal síce šťast­ný koniec, no po desi­vom zážit­ku si uve­do­mi­li potre­bu toh­to typu zaria­de­nia. Môže­te si mys­lieť, že vám sa to nikdy nemô­že stať, aby ste zabud­li na nie­čo tak cen­né ako je die­ťa, no v dneš­nej hek­tic­kej dobe by som to až tak nepod­ce­ňo­val. Ceno­vo dostup­né zaria­de­nie, za kto­ré utra­tí­te 38 dolá­rov, vám môže v kri­tic­kom oka­mi­hu zachrá­niť živo­ty celej rodi­ny.

Fak­ty, vďa­ka kto­rým náj­de­te zmy­sel Babe­ep:

— Teles­ná tep­lo­ta die­ťa­ťa ras­tie rých­lej­šie ako u dospe­lých

— Trvá len 10 minút, kedy sa tep­lo­ta v aute vyšpl­há z 32 na 52 stup­ňov

— Deti sú zra­ni­teľ­né, keď sú pri­pú­ta­né na sedad­le a zosta­nú sami

— Od roku 1991 zomre­lo pri úpa­le v aute viac ako 700 detí

— V prie­me­re kaž­dých 9 dní zomrie jed­no die­ťa na násled­ky úpa­lu v aute

— Rodi­čia sú obvi­ne­ní z trest­ných činov, rodi­ny žijú v bez­ná­de­ji

— V mno­hých štá­toch je nezá­kon­né nechá­vať die­ťa do 6 rokov samé v aute

— So život­ný­mi nárok­mi dochá­dza k zly­há­va­niu pamä­te, naj­mä u mla­dých rodi­čov

Zdroj: indiegogo.com, hdwallpapers-desktop.com, geektime.com

Pridať komentár (0)