Babeep: Šanca na život…

Dávid Hudák / 19. júna 2014 / Tech a inovácie

Dnešné auto­mo­bily sú vyba­vené rôz­nymi kon­trol­kami a zvu­ko­vými sig­nálmi, ktoré buď sig­na­li­zujú poru­chu vozidla alebo nás majú varo­vať a ochrá­niť pred vzni­kom nebez­pe­čen­stva. Medzi takéto upo­zor­ne­nia patrí naprí­klad kon­trolka bez­peč­nost­ných pásov, air­bagu či zapnu­tých sve­tiel, bez kto­rej by sa vám mohlo ľahko stať, že svoje auto opä­tovne nena­štar­tu­jete. Spo­me­dzi množ­stva výstrah je tu však jedna, na ktorú sa akosi poza­budlo. Potrebu jej zave­de­nia bohu­žiaľ pri­náša až samotná prax. 

Všetci to dobre poznáme. Zhon, stres, „dead­li­nes“… Ak zabu­de­neme vypnúť svetlá, žiadna tra­gé­dia. No, čo ak pod vply­vom stre­so­vého či ner­vo­vého vypä­tia necháme na zadnom sedadle malé dieťa? Znie to zará­ža­júco, ale takýchto prí­pa­dov kaž­dým dňom pri­búda. Nane­šťas­tie, najmä v horú­cich let­ných mesia­coch, kedy sa vám môže v prie­behu pár desia­tok minút zrú­tiť svet. Alar­mu­júce je, že len v Spo­je­ných štá­toch zazna­me­nali v prie­behu tohto roka deväť smr­teľ­ných prí­pa­dov úpalu, od roku 1991 cel­kovo tak­mer 700 úmrtí zaprí­či­ne­ných zabud­nu­tím svo­jich rato­lestí v roz­pá­le­nom aute. 

S akým pre­vrat­ným vyná­le­zom teda pri­chá­dza na trh izra­el­ský star­tup Babeep? S jed­no­du­chým zaria­de­ním, ktoré má pri­po­me­núť zamys­le­ným vodi­čom, že ich dieťa je na palube, a pre­dísť tak spo­mí­na­ným kata­stro­fál­nym násled­kom. Babeep sa zapája do zásuvky auta (ciga­re­tový zapa­ľo­vač) a kaž­dým vypnu­tím motora sa auto­ma­ticky spus­tia roz­to­milé det­ské zvuky a bli­ka­júce čer­vené svetlo evo­ku­júce kon­trolu det­skej auto­se­dačky. Obsa­huje via­cero zvu­kov a okrem pri­orit­nej fun­kcie slúži aj ako nabí­jačka na mobilný tele­fón.

Ako to už v živote chodí, aj tento nápad sa zro­dil z vlast­nej skú­se­nosti. David Avi­tal, CEO a zakla­da­teľ spo­loč­nosti, bol na rodin­nom výlete s pria­te­ľom, kto­rému sa po usa­dení v kempe stra­tila dcéra. Po pät­nás­tich minú­tach inten­zív­neho hľa­da­nia náho­dou zamie­ril k svojmu autu, kde ju našiel upla­kanú a celú upo­tenú. Tento prí­beh mal síce šťastný koniec, no po desi­vom zážitku si uve­do­mili potrebu tohto typu zaria­de­nia. Môžete si mys­lieť, že vám sa to nikdy nemôže stať, aby ste zabudli na niečo tak cenné ako je dieťa, no v dneš­nej hek­tic­kej dobe by som to až tak nepod­ce­ňo­val. Cenovo dostupné zaria­de­nie, za ktoré utra­títe 38 dolá­rov, vám môže v kri­tic­kom oka­mihu zachrá­niť životy celej rodiny.

Fakty, vďaka kto­rým náj­dete zmy­sel Babeep:

— Telesná tep­lota die­ťaťa ras­tie rých­lej­šie ako u dospe­lých

— Trvá len 10 minút, kedy sa tep­lota v aute vyšplhá z 32 na 52 stup­ňov

— Deti sú zra­ni­teľné, keď sú pri­pú­tané na sedadle a zostanú sami

— Od roku 1991 zomrelo pri úpale v aute viac ako 700 detí

— V prie­mere kaž­dých 9 dní zomrie jedno dieťa na následky úpalu v aute

— Rodi­čia sú obvi­není z trest­ných činov, rodiny žijú v bez­ná­deji

— V mno­hých štá­toch je nezá­konné nechá­vať dieťa do 6 rokov samé v aute

— So život­nými nárokmi dochá­dza k zly­há­va­niu pamäte, najmä u mla­dých rodi­čov

Zdroj: indiegogo.com, hdwallpapers-desktop.com, geektime.com

Pridať komentár (0)