Badín­sky pra­les: uni­kátne úze­mie stred­ného Slo­ven­ska, ktoré nav­ští­vil aj princ Char­les

interez.sk / 4. november 2016 / Zaujímavosti

Všetky odtiene zelene, tisíc­ročné stromy, uni­káty, ktoré sa dajú nájsť len na urči­tých mies­tach, by si v súčas­nej dobe zaslú­žili oveľa väč­šiu pozor­nosť. Cham­ti­vosť a sebec­tvo, žiaľ, stále pre­vlá­dajú a novo­dobý trend odles­ňo­va­nia stále stúpa.

Ak sa ti pri slove pra­les v hlave pre­mietne obraz neko­neč­nej zelene, chrá­ne­ných dru­hov rast­lín či živo­čí­chov, rôzne vysoké stromy či liany, nemu­síš si pred­sta­vo­vať len veľmi vzdia­lené kra­jiny. Možno je to neuve­ri­teľné, ale takéto lesy sa nachá­dzajú aj na Slo­ven­sku. Vyzna­čujú sa najmä tým, že rastú voľne, neru­šene a nie sú žiad­nym spô­so­bom ovplyv­ňo­vané člo­ve­kom. Hod­nota pra­le­sov spo­číva v ich majes­tát­nosti, v množ­stve ener­gie, ktorú v sebe majú, ale čo je hlavné, pred­sta­vujú neopí­sa­teľnú krásu nie­kedy ťažko vyjad­renú slo­vom. 

Kde sa pra­les nachá­dza?

Badín­sky pra­les alebo Kuli­sovo je národná prí­rodná rezer­vá­cia v kata­strál­nom území obce Badín. Nachá­dza sa v Ban­sko­bys­tric­kom kraji na stred­nom Slo­ven­sku. Roz­loha tejto rezer­vá­cie je 300 300 m&³2;, ochranné pásmo má roz­lohu 1 234 300 m&³2;. Slo­ven­ský pra­les je situ­ovaný v Krem­nic­kých vrchoch. Pôvodne bola táto národná prí­rodná rezer­vá­cia vyhlá­sená v roku 1913, a tým patrí medzi naj­star­šie chrá­nené loka­lity na Slo­ven­sku. Nad pra­le­som sa nachá­dza aj Badín­sky vodo­pád, ktorý je často vyhľa­dá­vaný medzi turis­tami.

prales
gre­en­pe­ace

Obme­dzený vstup

Naj­dô­le­ži­tej­šou infor­má­ciou, ktorú treba vedieť pred­tým, než sa vybe­rieš nav­ští­viť tento pra­les, je to, že samo­voľný vstup do pra­lesa je zaká­zaný. Roz­hodlo sa tak v rámci opat­rení. Netreba však zúfať. Vstup je možný, ale len pre odborné exkur­zie so sprie­vod­com z Lesov SR, Štát­nej ochrany prí­rody SR, Les­níc­kej fakulty Tech­nic­kej uni­ver­zity vo Zvo­lene alebo iných vedecko-výskum­ných inšti­tú­cií. Dávajte si pozor, pre­tože aj v pra­lese môžete dostať pokutu. Ak sa pohy­bu­jete mimo náuč­ného chod­níka v 5. stupni ochrany, pova­žuje sa to za prie­stu­pok.

Badín­sky pra­les má obrov­ské množ­stvo prí­rod­ného bohat­stva. Práve vďaka nemu je navr­hnutý do NATURY 2000, čiže do sústavy chrá­ne­ných území člen­ských kra­jín Európ­skej únie, a teda je úze­mím európ­skeho významu s cie­ľom ochrany ohro­ze­ných a vzác­nych rast­lin­ných a živo­číš­nych dru­hov a ich bio­to­pov. Hlav­ným dôvo­dom na zara­de­nie do zoznamu NATURA 2000 je prí­tom­nosť bio­to­pov, ktoré sú pred­me­tom ochrany: sili­ká­tové skalné steny a svahy so štr­bi­no­vou vege­tá­ciou, bukové a jed­ľové kvet­naté lesy, lipovo-javo­rové suti­nové lesy. Ďal­ším dôvo­dom sú aj živo­čí­chy, ktoré sú pred­me­tom ochrany. Sú to najmä: neto­pier oby­čajný, med­veď hnedý, vlk dravý, rys ostro­vid či mlok kar­pat­ský. Pra­les nav­ští­vil v roku 2000 aj samotný princ Char­les, ktorý si z neho odnie­sol aj sade­nice brestu väzo­vého.

lesy
mapio.net

Zoznam 10 naj­star­ších pra­le­sov na svete

1.Dažďový pra­les Tar­kine, Aus­trá­lia
2 Les Ara­cu­aria, Chile
3. Les Yakus­hima, Japon­sko
4. Boro­vi­cový les Brist­le­cone, Kali­for­nia
5. Pra­les Dain­tree, Aus­trá­lia
6. Bia­lo­wieza, Poľ­sko a Bie­lo­rusko
7. Ama­zón­sky pra­les, Bra­zí­lia a Peru
8. Les Wai­poua, Nový Zéland
9. Baoba­bový les, Mada­gas­kar a Južná Afrika
10. Národný les Ton­gass, Aliaška

les
devian­tart

Dnes pra­lesy pokrý­vajú len 5% zem­ského povr­chu. Pred 100 rokmi to bolo ešte 12%. Niče­nie daž­ďo­vých pra­le­sov ide ruka v ruke s ras­tú­cou indus­tria­li­zá­ciou. Každý rok zmizne z povr­chu Zeme 130-tisíc km&³2; pra­le­sov. Je to plo­cha väč­šia ako roz­loha Anglicka.

preze-startitup

zdroj: interez.sk

Pridať komentár (0)