BarCamp Bratislava 2018 už budúcu sobotu !

/ 16. apríla 2018 / Zo Slovenska

zdroj: Archív BarCamp

Po­známe prog­ram a témy Bar­Campu Bra­ti­slava 2018

 Bar­Camp sa usku­toční 21.04. 2018 od 9:00 v KC DU­NAJ na Ned­ba­lo­vej ulici 3 v Bra­ti­slave a vstup je za­darmo.

Prog­ram je na­bitý od­bor­níkmi po­čas ce­lého dňa a tak ako po mi­nulé roky budú dve pó­diá s na­du­pa­nými té­mami. Tento rok sa mô­žete te­šiť aj na works­hopy, ve­gán­ske ob­čestr­ve­nie a ďal­šie prek­va­pe­nia na vás ča­kajú v tom­bole.

Na aké témy sa mô­žeš te­šiť?

Do­zvieš sa viac o té­mach ako je on­line mar­ke­ting, ti­me­ma­naž­ment, ako si zní­žiť od­vody, ako sa zba­viť zá­vis­losti na mo­bi­loch alebo za­ži­ješ dis­ku­siu you­tu­be­rov. Kon­krétne sa do­zvieš ako z on­line vy­ťa­žiť ma­xi­mum alebo ako hack­núť svoje roz­ho­do­va­nie alebo aj to ako sa zba­viť per­fek­ci­onizmu.

Tento rok budú aj skvelé works­hopy s ľudmi, ktorí sa vo svo­jom obore na­ozaj vy­znajú. Si­mona Ku­bán bude mať works­hop o on­line mar­ke­tingu, Ka­rol Ve­leba bude mať works­hop na tému ako si po­sta­viť biz­nis plán pre svoje pod­ni­ka­nie a s Ot­vo­re­nou hrou sa na­učíš ako čí­tať reč tela.

Príď si vy­po­čuť od­bor­ní­kov.

Spo­meňme len nie­kto­rých ako sú Mi­chal Král z Pri­ce­ma­nia alebo Ka­mil Au­jeský či Ivan Po­tan­čok z agen­túry Vib­ra­tion.

Celý prog­ram a ďal­šie in­for­má­cie a re­gis­trá­ciu vstu­pe­niek náj­deš na stránke Bar­Campu.

Zo­bra­ziť celú ga­lé­riu (2)
zdroj: ar­chív Bar­Camp

Vstup za­darmo!

Tento rok za su­per pred­nášky a nové ve­do­mosti ne­mu­síš pla­tiť, pre­tože je vstup na Bar­Camp za­darmo vďaka par­tne­rom ako sú plat­forma pre es­hopy Sel­lio, En­ter Com­pany, Ef­fec­tix, Dog­net. Vi­deo zá­znam za­bez­pečí Mo­tivP a vaše otázky bu­dete môcť po­lo­žiť po­mo­cou Slido. Reč­ní­kov od­ve­zie Taxi Bra­ti­slava. Hlav­ným me­diál­nym par­tne­rom je Star­ti­tup. Or­ga­ni­zá­to­rom je agen­túra Vib­ra­tion.

Pridať komentár (0)