Baté­ria od Mer­ce­desu je novou kon­ku­ren­ciou baté­rie Power­wall od Tesly

setri.sk / 25. augusta 2015 / Tech a inovácie

Spo­loč­nosť Mer­ce­des Benz pred­sta­vila osobnú ener­ge­tickú bunku, pres­nej­šie je to úložná baté­ria, ktorá podobne ako Tesla využíva veľ­ko­ka­pa­citné baté­rie na usklad­ne­nie pre­by­toč­nej ener­gie zís­ka­nej naprí­klad zo solár­nych sys­té­mov a uscho­váva ju tak pre ďal­šie využi­tie v inom čase, a to nezá­visle od dodá­va­teľa elek­tric­kej ener­gie.

Lep­šie pove­dané, rov­nako ako Tesla pri­chá­dza aj Mer­ce­des na trh s lítium-ióno­vou baté­riou urče­nou pre domác­nosti alebo firmy s kapa­ci­tou od 2,5 kWh (1 modul) až do 20 kWh pri 8 modu­loch. Roz­sah pre­vádz­ko­vého napä­tia baté­rie pre domác­nosti bude od 39 V do 54,6 V. Váha jed­nej baté­ri­ovej jed­notky by mala byť pri­bližne 28 kg.

Nemecký výrobca, na roz­diel od ame­ric­kej Tesly, využíva pri svo­jom pro­dukte modu­lárny prí­stup. Každá ener­ge­tická bunka, resp. úložná baté­ria má kapa­citu len 2,5 kWh elek­tric­kej ener­gie. Nakoľko je možné skom­bi­no­vať via­cero buniek, pres­nej­šie 8 baté­rií, dokáže uscho­vať až 20 kWh elek­tric­kej ener­gie. A to už je dvoj­ná­so­bok ame­ric­kého Power­wall-u. Pokiaľ by sme spo­jili via­cero jed­no­tiek Power­wall-u naraz, doká­zala by uscho­vať zase nie­koľ­ko­ná­sobne viac elek­tric­kej ener­gie ako Mer­ce­des. Naprí­klad pri pre­po­jení 9 baté­rií Tesly sa vie dosiah­nuť kapa­cita úschovy ener­gie až na úrovni 90 kWh, pri 10 kWh baté­rii.

Úložné baté­rie od Mer­ce­desu prídu na trh až na jeseň a ich cena zatiaľ nie je známa. Naproti tomu Tesla má svoj Power­wall vypre­daný už rok dopredu. Štan­dardná záruka, ktorú posky­tuje Mer­ce­des na svoju baté­riu je 24 mesia­cov, ale záruku je možné pre­dĺžiť na 5 – 10 rokov. Ame­rická Tesla na svoj Power­wall chce posky­to­vať záruku 10 rokov.

Akú má budúc­nosť úložná baté­ria?

Úložné baté­rie tohto typu, ako pred­sta­vili Mer­ce­des aj Tesla, majú svoje veľké opod­stat­ne­nie a výhody. Naprí­klad môžete elek­trickú ener­giu uskla­dňo­vať v čase lac­nej­šej tarify a naopak míňať ju pri cenovo vyš­šej tarife. Alebo jed­no­du­cho si ju usklad­níte pre prí­pad jej výpadku. Pravdu pove­diac, pre nás je to možno ešte ďaleká budúc­nosť, nakoľko naše využí­va­nie alter­na­tív­nych zdro­jov ener­gie je stále na níz­kej úrovni a eko­lo­gické pove­do­mie sa na Slo­ven­sku stále ešte for­muje. Takže aj v tomto prí­pade potrvá pár rokov, kým takéto ino­vá­cie budú u nás bež­nou zále­ži­tos­ťou.

zdroj: setri.sk

Pridať komentár (0)