Baté­ria od Mer­ce­de­su je novou kon­ku­ren­ci­ou baté­rie Power­wall od Tes­ly

setri.sk / 25. augusta 2015 / Tech a inovácie

Spo­loč­nosť Mer­ce­des Benz pred­sta­vi­la osob­nú ener­ge­tic­kú bun­ku, pres­nej­šie je to úlož­ná baté­ria, kto­rá podob­ne ako Tes­la využí­va veľ­ko­ka­pa­cit­né baté­rie na usklad­ne­nie pre­by­toč­nej ener­gie zís­ka­nej naprí­klad zo solár­nych sys­té­mov a uscho­vá­va ju tak pre ďal­šie využi­tie v inom čase, a to nezá­vis­le od dodá­va­te­ľa elek­tric­kej ener­gie.

Lep­šie pove­da­né, rov­na­ko ako Tes­la pri­chá­dza aj Mer­ce­des na trh s lítium-ióno­vou baté­ri­ou urče­nou pre domác­nos­ti ale­bo fir­my s kapa­ci­tou od 2,5 kWh (1 modul) až do 20 kWh pri 8 modu­loch. Roz­sah pre­vádz­ko­vé­ho napä­tia baté­rie pre domác­nos­ti bude od 39 V do 54,6 V. Váha jed­nej baté­ri­ovej jed­not­ky by mala byť pri­bliž­ne 28 kg.

Nemec­ký výrob­ca, na roz­diel od ame­ric­kej Tes­ly, využí­va pri svo­jom pro­duk­te modu­lár­ny prí­stup. Kaž­dá ener­ge­tic­ká bun­ka, resp. úlož­ná baté­ria má kapa­ci­tu len 2,5 kWh elek­tric­kej ener­gie. Nakoľ­ko je mož­né skom­bi­no­vať via­ce­ro buniek, pres­nej­šie 8 baté­rií, doká­že uscho­vať až 20 kWh elek­tric­kej ener­gie. A to už je dvoj­ná­so­bok ame­ric­ké­ho Power­wall-u. Pokiaľ by sme spo­ji­li via­ce­ro jed­no­tiek Power­wall-u naraz, doká­za­la by uscho­vať zase nie­koľ­ko­ná­sob­ne viac elek­tric­kej ener­gie ako Mer­ce­des. Naprí­klad pri pre­po­je­ní 9 baté­rií Tes­ly sa vie dosiah­nuť kapa­ci­ta úscho­vy ener­gie až na úrov­ni 90 kWh, pri 10 kWh baté­rii.

Úlož­né baté­rie od Mer­ce­de­su prí­du na trh až na jeseň a ich cena zatiaľ nie je zná­ma. Napro­ti tomu Tes­la má svoj Power­wall vypre­da­ný už rok dopre­du. Štan­dard­ná záru­ka, kto­rú posky­tu­je Mer­ce­des na svo­ju baté­riu je 24 mesia­cov, ale záru­ku je mož­né pre­dĺžiť na 5 – 10 rokov. Ame­ric­ká Tes­la na svoj Power­wall chce posky­to­vať záru­ku 10 rokov.

Akú má budúc­nosť úlož­ná baté­ria?

Úlož­né baté­rie toh­to typu, ako pred­sta­vi­li Mer­ce­des aj Tes­la, majú svo­je veľ­ké opod­stat­ne­nie a výho­dy. Naprí­klad môže­te elek­tric­kú ener­giu uskla­dňo­vať v čase lac­nej­šej tari­fy a naopak míňať ju pri ceno­vo vyš­šej tari­fe. Ale­bo jed­no­du­cho si ju usklad­ní­te pre prí­pad jej výpad­ku. Prav­du pove­diac, pre nás je to mož­no ešte ďale­ká budúc­nosť, nakoľ­ko naše využí­va­nie alter­na­tív­nych zdro­jov ener­gie je stá­le na níz­kej úrov­ni a eko­lo­gic­ké pove­do­mie sa na Slo­ven­sku stá­le ešte for­mu­je. Tak­že aj v tom­to prí­pa­de potr­vá pár rokov, kým také­to ino­vá­cie budú u nás bež­nou zále­ži­tos­ťou.

zdroj: setri.sk

Pridať komentár (0)